Studiegids

nl en

Beleid 1: Beleids- en besluitvorming

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Let op: Deze pagina is voor de reguliere variant van dit vak, en heeft niveau 200. Er bestaat van dit vak ook een minor/keuzevak variant met niveau 300. Dit vak heeft een aparte studiegidscode/studiegidspagina.

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid I, II en III zal worden kennisgemaakt met de belangrijkste theorieën en inzichten die de beleidswetenschap kent. In Beleid 1 zal nader worden ingegaan op het beleidsvormingsproces. Daarmee bouwt het vak voort op het vak Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap en bereidt het voor op Beleid II (beleidsuitvoering) en Beleid III (beleidsevaluatie en feedback).

Het vak Beleid I gaat over de drie eerste fasen in de beleidscyclus: agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. Ten aanzien van het agendavormingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Hoe gaat het selectieproces in zijn werk? De beleidsformulering betreft de totstandkoming en definities van beleidsalternatieven. Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Hierbij vormt het rationele model het vertrekpunt, waar we het organisatorische en politieke model tegen afzetten.

Waar de hoorcollegereeks zich met name richt op het verwerven van theoretische kennis, zullen de werkcolleges zich toespitsen op de toepassing van deze kennis. Op een interactieve manier zullen de verschillende theorieën toegepast worden op (actuele) maatschappelijke vraagstukken.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid;

 • Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap;

 • Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch analyseren;

 • Het zelfstandig kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen begrijpen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkgroepen (speciale werkgroepen voor minor- en keuzevakstudenten!)

 • Wekelijkse opdrachten die ter voorbereiding op de werkgroepen ingeleverd moeten worden (meer informatie is terug te vinden op Brightspace).

Totale studielast: 140 uur

 • Hoorcolleges: 14 uur

 • Werkgroepen: 14 uur

 • Toetsing en nabespreking: 5 uur

 • Midterm: 2 uur

 • Bestuderen verplichte literatuur: 79 uur (zelfstudie)

 • Wekelijkse opdrachten: 26 uur (zelfstudie)

Toetsing en weging

 1. Midterm toets (40%)
 2. Tentamen (60%)
 • Er is compensatie mogelijk tussen de onderdelen: het gewogen gemiddelde van de midterm toets en het tentamen moet een voldoende zijn om het vak te kunnen halen.

 • De inlevertermijn van wekelijkse opdrachten is terug te vinden op Brightspace.

 • Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak. De deelcijfers zijn dus alleen geldig in het academisch jaar 2020-2021.

Herkansing

 • De herkansing van de onderdelen is alleen mogelijk als het eindcijfer (het gewogen gemiddelde van de toetsonderdelen) een onvoldoende is.

 • Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.

 • Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

 • Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen

Literatuurlijst

 • Kingdon, J.W. (2010). Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: Longman (de uitgaven van 2003 en 1995 zijn ook goed).

 • Fischer, F., Miller, G.J. and Sidney, M. S. (Eds.) (2007). Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods. Boca Raton: Taylor & Francis Group. (Alleen het hoofdstuk 4: “Theories of the Policy Cycle”. Het hoofdstuk is volledig te vinden op Google Books.)
  Howlett, M., Ramesh, M., Pearl, A. (2009). *Studying Public Policy: policy cycles and policy subsystems. Oxford: Oxford University Press. (Alleen hoofdstukken 3 t/m 6 worden gebruikt.)

 • Enkele wetenschappelijke artikelen die via de bibliotheek te downloaden zijn.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
1e jaar bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in uSis inschrijven voor een werkgroep waar nog plaats is.

De Universiteit Leiden gebruikt Brightspace als online onderwijs management systeem. Belangrijke informatie over het vak is daar te vinden. Als je bent ingeschreven voor het vak in uSis ben je ook ingeschreven in de Brightspace omgeving van het vak.

Minor- en Keuzevakstudenten volgen andere werkgroepen, zie de minor beschrijvingen en de keuzevakkenlijst.

Contact

Dr. E.V. Bondarouk: e.v.bondarouk@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen