Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (minor OBBM)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Minorstudenten en keuzevakstudenten sluiten aan bij de hoorcolleges, maar voor deze groepen worden ook aparte werkgroepen georganiseerd. Kijk op de pagina van de minor Openbaar Bestuur, Beleid en Management bij het vak met dezelfde titel. Kijk ook op de roosterpagina die bij de minor hoort.

Beschrijving

Hoe is ons openbaar bestuur eigenlijk ontstaan? Wat is de oorsprong van Nederlandse hedendaagse publieke instituties, organisaties en politiek-bestuurlijke cultuur? Welke invloed heeft het verleden op hedendaagse politiek en openbaar bestuur? Waar zit verandering en continuïteit? In het vak bestuursgeschiedenis geven wij de aanzet om op dit soort vragen een antwoord te geven. Enerzijds besteden wij in deze cursus aandacht aan ontstaan, groei en verandering van elementen van het Nederlandse openbaar bestuur van de vroeg moderne tijd (ca. 1650) tot nu om bestuurlijke ontwikkelingen in verleden en heden te doorgronden. Anderzijds hebben wij aandacht voor bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline in samenhang met de studie Bestuurskunde. De idee dat handelingen en gebeurtenissen in het verleden van invloed zijn op beslissingen en beleid in het heden wordt intuïtief veelal wel erkend. Het blijft echter vaak de vraag hoe, in welke mate en waarom dit dan het geval is. Een bespreking van belangrijke bestuurshistorische vragen, theorieën, concepten en discussies stelt studenten in staat hierop een antwoord te geven. De cursus laat zien dat kennis van het bestuurlijke verleden niet alleen maar leuk is om te weten maar dat het ook anderszins bijzonder nuttig kan zijn voor de bestuurskundige van morgen.

Leerdoelen

 • Kennis hebben van een historisch overzicht van het Nederlandse openbaar bestuur van de vroeg-moderne tijd tot nu.

 • Identificeren en herkennen van de historische achtergronden (continuïteit en verandering) van kenmerkende hedendaagse instituties in het Nederlandse openbaar bestuur.

 • Kennis hebben van verschillende thema’s van (actueel) bestuurshistorisch onderzoek

 • Belangrijke theorieën, vragen en concepten uit de bestuursgeschiedenis gebruiken voor Bestuurskunde als wetenschappelijke discipline.

 • Ervaring opdoen met het schrijven van een historisch essay/beleidsbrief.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit 7 online sessies via Kaltura Live van ca. 75 minuten ieder. Alle sessies hebben feitelijk eenzelfde structuur.

In het eerste deel zal een nadere blik worden geboden op een overzicht van de Nederlandse bestuursgeschiedenis in een bepaalde periode, gekoppeld aan inzichten en vraagstukken met betrekking tot bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline.

In het tweede deel wordt aandacht besteed aan specifieke actuele voorbeelden van bestuurshistorisch onderzoek. Deze voorbeelden worden deels verzorgd door gastsprekers en zijn bedoeld om studenten een idee te geven van de breedte en mogelijkheden van bestuurshistorisch onderzoek en hen kennis te laten maken met verschillende (actuele) bestuurskundige onderwerpen en hun relatie met geschiedenis. Tijdens de sessies wordt ook aandacht besteed aan de opdracht. Er is geen werkgroep bij dit vak. Deelname aan de hoorcolleges is facultatief maar wordt uiteraard sterk aanbevolen.

Totaal aantal te besteden uren voor dit vak is 140 uur waarvan:

 • Contacturen: 14 uur college

 • Toetsing: 3 uur + 2 uur tentameninzage/feedback

 • Zelfstudie en werken aan schrijfopdracht: 121 uur

Toetsing en weging

Toetsing voor dit vak bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een korte schrijfopdracht (35%, deelcijfer 1).
 2. Een online tentamen met open vragen over alle besproken stof uit literatuur en hoorcolleges (65%, deelcijfer 2)
 • Er kan NIET worden gecompenseerd tussen beide onderdelen. Het vak is behaald als beide deelcijfers voldoende zijn (minstens 5,5).

 • De toetsvorm van de eerste kans en een eventuele herkansing is in principe gelijk, tenzij de omstandigheden een andere aanpak verlangen of noodzakelijk maken, ter discretie van de docent in samenspraak met de examencommissie van Bestuurskunde. Zie altijd de online e-gids en roosters voor meest actuele stand van zaken.

 • Voldoende deelcijfers die in academisch jaar 2019-2020 zijn behaald blijven geldig bij dit vak in 2020-2021. Deze komen daarna te vervallen. Als studenten het tentamen of paper het vorig academisch jaar al gehaald hebben dan hoeven zij dit onderdeel dus niet nog eens te doen. Stel de docent hier wel van op de hoogte!

 • Voor diegenen die het vak in 2020-2021 moeten herkansen en al deelcijfers hebben uit 2019-2020 geldt WEL compensatie tussen deelcijfers (25% paper en 75% tentamen) omdat dit bestond toen zij het vak voor het eerst volgden. Laat dit tijdig aan de docent weten

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

 • Wagenaar F.P., Kerkhoff, A.D.N. & Rutgers M.R. (red.). (2011 of herdruk 2019). Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat (Bussum: Coutinho).

 • Artikelen door studenten zelf te zoeken. De vakwijzer bij de cursus bevat een uitgebreide handleiding voor het zoeken naar en gebruiken van de opgegeven literatuur.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak
Voor aanmelding minoren zie de Minoren web pagina.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

De docent maakt gebruik van Brightspace voor het verspreiden van alle essentiële informatie behorende bij het vak, zoals vakwijzers, uitleg van opdrachten en studiemateriaal. Brightspace zal ca. twee weken voor het begin van de cursus beschikbaar worden gemaakt.

Contact

Dr. A.D.N. (Toon) Kerkhoff
Turfmarkt 99 Den Haag, kamer 4.86
Spreekuur op afspraak

Dr. A.D.N. Kerkhoff
E-mail:a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Goede, leuke en effectieve colleges zijn gebaat bij actieve en betrokken docenten en studenten. Dit betekent dat studenten geacht worden de stof voorafgaand aan het college te bestuderen en vragen te stellen als zaken onduidelijk zijn. Dat laatste kan zowel voor, tijdens als na de colleges, mondeling of via e-mail.