Studiegids

nl en

Praktijk 1b

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de tweejarige Educatieve masters.
Praktijk 1b is alleen toegankelijk voor studenten die Praktijk 1a hebben afgerond

Beschrijving

Praktijk 1b start in het tweede semester. Praktijk 1b omvat A) een praktijkdeel bestaande uit minimaal 70 klascontacturen waarvan minimaal 35 klokuren observeren en minimaal 35 klokuren zelf lesgeven waarvan ten minste 30 uren in de onderbouw en B) supervisie bestaande uit bijeenkomsten waarin studenten ervaringen uitwisselen en vanuit deze ervaringen een verbinding leggen met theorieën en modellen.

Voor nadere informatie zie www.iclon.nl/praktijk.

Leerdoelen

 • De student is in staat om met name voor leerlingen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t activerend vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.

 • De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.

 • De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.

 • De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen

 • De student kan middels “modelgestuurd leren van succes” (MLS) theorie en praktijkkennis gebruiken om de eigen praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.

 • De student kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school.

Rooster

Onderwijs op de universiteit is doorgaans op maandag ingeroosterd. Het rooster en roosterwijzigingen zijn te vinden op deze website.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Studiebegeleiding

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • stage

A) Praktijkdeel: Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen, deelnemen aan schoolactiviteiten en ontwerpen van lesmateriaal. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (SO/WPB) en met de supervisor (ICLON).
B) Supervisie (ICLON): werkcolleges, intervisie en zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Praktijkdeel: vragenlijst leerlingen (VIL), observatieformulier + feedback begeleiders op school. De beoordeling vindt plaats aan de hand van alle rubrics, behalve die van vakdidactisch onderzoeker.
  De supervisor stelt het cijfer vast aan de hand van de rubric. Voor een voldoende moet tenminste niveau 2 behaald worden op alle aspecten van alle rollen. Een onvoldoende leidt tot een verlengde stage. Student kan in dat geval niet doorgaan met Praktijk 2A.
  Verder moet supervisieverslag 1 B afgetekend zijn met ‘voldaan’. Materialen en instructie voor beoordeling zijn te vinden op Brightspace of via de volgende link: www.iclon.nl/praktijk.

 • Supervisie: verslag waarin de eigen ontwikkeling en het functioneren in de praktijk wordt beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd. Inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer. Beoordeling vindt plaats op basis van aspecten uit de rubric Professional en leidt tot het oordeel voldaan/niet voldaan. Alleen als de opdracht met “voldaan” is beoordeeld kan praktijkdeel 1b worden afgerond en mag de student deelnemen aan Praktijkdeel 2a.

Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door een beoordeling van het praktijkdeel aan de hand van rubrics behorend bij vijf beroepsrollen (Professional, Regisseur, Vakdidacticus, Pedagoog en Lid Schoolorganisatie,) waarbij de rubrics op minimaal niveau 2 beoordeeld moeten zijn. Alleen als er een voldoende behaald is mag de student deelnemen aan Praktijkdeel 2A. Een onvoldoende leidt tot een verlengde stage. Daarnaast moet het deelverslag voor Supervisie beoordeeld zijn met “voldaan”.

Herkansing

In overleg met de supervisor wordt een leerovereenkomst met concrete doelen en procesafspraken (inclusief tijdpad en beoordelingsmoment van de herkansing) vastgesteld.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur

 • Ebbens & Ettekoven (2015), Effectief leren: basisboek (vierde druk), Noordhoff, ISBN 9789001873127

 • Teitler, P.I. (2017), Lessen in orde (derde druk), Coutinho, ISBN9789046905531; de tweede druk uit 2016 is ook toegestaan.

 • Bij supervisiebijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van literatuur die aangereikt wordt bij andere onderdelen, als Leren & Instructie 1 (Reader), Vakdidactiek en/of Pedagogiek, en de vakinhoudelijke vakken.

Contact

Het vak wordt door de eigen supervisor gegeven.
Praktijkcoordinator: Dr. N.A.H. Belo.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Tijdens supervisie leren studenten op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.
In de praktijk worden bovendien in het algemeen de data verzameld voor de onderzoekjes die binnen de overige curriculumonderdelen plaats vinden.