Studiegids

nl en

Educatieve Master Engels

Officiële titel masteropleiding: Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen
Afstudeerrichting: Engels
Studenten die zich aanmelden voor de master Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen worden toegelaten tot een specifieke afstudeerrichting, bijvoorbeeld Engels. Deze masteropleiding met afstudeerrichting Engels wordt ook wel de tweejarige Educatieve master Engels genoemd.

Opzet van de opleiding
De Educatieve master omvat in totaal 120 EC (2 jaar studie in voltijd). Een aantal vakken is specifiek gericht op de vakinhoud Engels (totaal 45 EC), daarnaast worden vakken aangeboden over pedagogiek en vakdidactiek (21 EC). Bij inhoudelijke vakken wordt een verbinding met de schoolpraktijk gemaakt en bij pedagogische en vakdidactische vakken wordt een verbinding met de vakinhoud Engels gemaakt. Parallel aan de vakken loopt het praktijkdeel van de opleiding, de stage op een school voor voortgezet onderwijs (34 EC). Aan het einde van de opleiding schrijf je een masterscriptie (15 EC) en doe je verslag van een daaraan inhoudelijk gekoppeld onderzoek binnen jouw eigen onderwijspraktijk (5 EC).

Contact
Voor vragen over studentenzaken zoals status van je aanmelding, het rooster, cijferregistratie, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071 527 40 15.

Studieadviseur: Toke Egberts
Telefoon: 071 527 30 09
Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur
E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Jaar 1

Vak EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Praktijk 1a 7
Leren en instructie 3
English Word Formation 10
The Comic Spirit: Shakespeare's Comedies and Classic Film Comedy 10

SEMESTER 2 (30 EC)

Verplichte studieonderdelen

Praktijk 1b 10
Vakdidactiek 1 Moderne Vreemde Talen 5

Masterlanguage (5 EC)

Vakinhoud Engels (10 EC), keuze uit*:

English Historical Linguistics 10

Letterkunde: uit de MA Literary Studies (English track):

James Joyce’s Ulysses 10
Speculative Fiction: The Weird, the Dark and the Wonderful 10
American Comics Against the Code: Autobiography and Journalism in Graphic Novels 10

'* Voor alle keuzes geldt dat zij afhankelijk kunnen zijn van het gevolgde voortraject en vooraf moeten worden overlegd met de ICLON-supervisor en de betrokken vakdocent.

Jaar 2

Een volledige beschrijving van elk studieonderdeel van jaar 2 (collegejaar 2021-2022) volgt in juni 2021.

SEMESTER 1 (30 EC)

 • Praktijk 2a (5 EC)

 • Pedagogiek (5 EC)

 • Masterscriptie deel 1 + Scriptieseminar (10 EC)

 • Reflectie op schoolvak (5 EC)

 • Masterlanguage (5 EC)

SEMESTER 2 (30 EC)

 • Praktijk 2b (12 EC)

 • Innovatie in onderwijs (3 EC)

 • Vakdidactiek 2 (5 EC)

 • Masterscriptie deel 2 (5 EC)

 • Vakdidactische verdieping (5 EC)

Jaar 1 (90 EC-traject)

Studenten die de Educatieve minor Engels of een hbo-bachelor Leraar Engels hebt afgerond, hebben al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid en komen op basis hiervan in aanmerking voor het 90 EC-traject (30 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master).
De eindkwalificaties staan beschreven in artikel 2.3 Onderwijs- en examenregeling.

Vak EC Semester 1 Semester 2

SEMESTER 1 (2020-2021)

Praktijk 2a 5
Innovaties in Onderwijs 3
English Word Formation 10
The Comic Spirit: Shakespeare's Comedies and Classic Film Comedy 10

SEMESTER 2 (2020-2021)

Praktijk 2b 12
Vakdidactiek 2 Moderne Vreemde Talen 5

Masterlanguage 5 EC (voor vereisten zie 'Vakinhoudelijke vakken' bij het tabblad Programma)

Scriptieseminar Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen 0

Vakinhoud Engels 10 EC, keuze uit (voor vereisten zie 'Vakinhoudelijke vakken' bij het tabblad programma):

English Historical Linguistics 10
James Joyce’s Ulysses 10
Speculative Fiction: The Weird, the Dark and the Wonderful 10
American Comics Against the Code: Autobiography and Journalism in Graphic Novels 10

'* Voor alle keuzes geldt dat zij afhankelijk kunnen zijn van het gevolgde voortraject en vooraf moeten worden overlegd met de ICLON-supervisor en de betrokken vakdocent

Jaar 2 (90 EC-traject)

Een volledige beschrijving van elk studieonderdeel van jaar 2 (collegejaar 2021-2022) volgt in juni 2021.

 • Masterscriptie deel 1 + deel 2 (15 EC)

 • Reflectie op schoolvak (5 EC)

 • Vakinhoud: Masterlanguage* (5 EC)

 • Vakdidactische verdieping (5 EC)

| * Keuze afhankelijk van voortraject en in overleg. NB Het totale programma omvat 90 EC en dient minimaal een Masterlanguagevak (5 EC) te bevatten.

Programma

Programma 120 EC

Een inhoudelijke beschrijving van de studieonderdelen is te vinden onder het tabblad Jaar 1 en Jaar 2.

Praktijkdeel van de master (34 EC)
Het praktijkdeel bestaat uit een schoolstage met het accent op de onderbouw (jaar 1) en een schoolstage met het accent op de bovenbouw (jaar 2) inclusief supervisie en vakdidactische intervisie. Het praktijkdeel vormt de rode draad in het programma; immers in het handelen in de praktijk komen alle onderdelen samen: de vakinhoudelijke, (vak)didactische en pedagogische kennis worden hier toegepast, en door reflectie op het eigen handelen en het onderzoeksmatig analyseren van de praktijk ontwikkel je je eigen professionele vaardigheden. De stages vinden plaats op twee verschillende scholen, zodat je in diverse praktijken kennis en ervaring op kunt doen. Je wordt tijdens het praktijkdeel begeleid door een supervisor vanuit het ICLON en een begeleider op school. Het praktijkdeel begint met een verplichte digitale introductie cursus, die voor aanvang van de opleiding in eigen tempo doorlopen kan worden, en een (online) startdag.

Vereisten (verplichte studieonderdelen):

 • Praktijk 1a (7 EC)

 • Praktijk 1b (10 EC)

 • Praktijk 2a (5 EC)

 • Praktijk 2b (12 EC)

Vakinhoudelijke vakken (45 EC)
Het vakinhoudelijke deel van de master bestaat uit 45 EC Engels taalkunde, letterkunde en/of cultuurkunde. Bij ieder studieonderdeel denk je ook na over de vertaling naar het onderwijs. Zo kan de vakinhoud Engels meteen binnen één van de vakdidactische cursussen of in het kader van een stage worden gebruikt als basis voor een les of lessenserie.
Bij Reflectie op het schoolvak reflecteer je, vanuit verschillende theoretische invalshoeken, op de vraag hoe het schoolvak gegeven wordt en waarom zo. Binnen de 45 EC vakinhoud geldt een aantal vereisten, daarnaast heb je een deel keuzeruimte.

Vereisten:

 • Totaal 20 EC bestaande uit: Engelse taalkunde I English Word formation (10 EC) en Engelse letterkunde I The Comic Spirit: Shakespeare's Comedies and Classic Film Comedy (10 EC).

 • Reflectie op het schoolvak (5EC).

 • Minimaal 2 cursussen uit het landelijke, interuniversitaire programma Masterlanguage. Deze cursussen zijn specifiek op het onderwijs zijn gericht. De keuze is afhankelijk van jouw voortraject en in overleg met de ICLON-supervisor en de betrokken vakdocent. In jaar 1 kun je bijvoorbeeld kiezen de cursus “Medieval English Literature in the Classroom: Beowulf, King Arthur and Poetry”. Deze cursus wordt met name aanbevolen voor studenten die een letterkundig deel in hun vooropleiding missen. In jaar 2 kun je bijvoorbeeld kiezen voor de cursus “Shakespeare for Teachers” (Engelse letterkunde) of "Language Variation and Change" (Engelse taalkunde). Het volledige MasterLanguage programma voor Engels is te vinden op de volgende website: https://masterlanguage.nl/en/courses/english/?fwp_jaar=2020-2021.

 • Keuze: 10 EC vakinhoud Engels. Je kunt kiezen uit de volgende vakken: Engelse taalkunde II English Historical Linguistics (10 EC), Engelse letterkunde II (10 EC) of Tweedetaalverwerving (10 EC). Eventueel, afhankelijk van voortraject, kan een keuze uit het aanbod binnen de MA Literary Studies (English track; James Joyce’s Ulysses of Speculative Fiction: The Weird of the Dark and the Wonderful of American Comics Against the Code: Autobiography and Journalism in Graphic Novels) of de MA Linguistics (English track Modern Languages) worden gemaakt. Voor alle keuzes geldt dat zij afhankelijk kunnen zijn van het gevolgde voortraject en vooraf moeten worden overlegd met de ICLON-supervisor en de betrokken vakdocent.
  NB In 2020-2021 is het nog niet mogelijk om het keuze vak op gebied van Tweedetaalverwerving te kiezen.

NB Afhankelijk van het voortraject dat je gevolgd hebt, kunnen bij de toelating aanvullende eisen gesteld zijn met betrekking tot de invulling van het vakinhoudelijk deel. Neem contact op met de studieadviseur als je hier vragen over hebt.

Pedagogisch- en (vak)didactisch vakken (21 EC)
In dit deel van de master komen algemene onderwijs- en leertheorieën en vak specifieke didactiek aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan pedagogisch handelen in de klas en op school, gesprekstechnieken en onderwijsinnovaties op diverse niveaus.

Vereisten (verplichte studieonderdelen):

 • Pedagogiek (5 EC).

 • Leren & Instructie (3 EC)

 • Innovaties in Onderwijs (3 EC)

 • Vakdidactiek 1 (5 EC)

 • Vakdidactiek 2 (5 EC)

Scriptie Engels (20 EC)
Twee eindproducten worden beoordeeld: een vakinhoudelijke masterscriptie (15 EC) en een verslag van een onderzoek naar de eigen onderwijspraktijk (Vakdidactische verdieping, 5 EC). Het onderzoek in de onderwijspraktijk wordt uitgevoerd in aansluiting op een thema dat in de masterthese centraal staat.

Vereisten (verplichte studieonderdelen):

 • Masterscriptie (15 EC)

 • Vakdidactische verdieping (5 EC).

Programma 90 EC-traject

Studenten die de Educatieve minor Engels of een hbo-bachelor Leraar Engels hebt afgerond, hebben al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid en komen op basis hiervan in aanmerking voor het 90 EC-traject (30 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master).
De eindkwalificaties staan beschreven in artikel 2.3 Onderwijs- en examenregeling.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Jaar 1, semester 1 (90 EC-traject)

Praktijk 2a 5
Innovaties in Onderwijs 3
English Word Formation 10
The Comic Spirit: Shakespeare's Comedies and Classic Film Comedy 10

Jaar 1, semester 2 (90 EC-traject)

Praktijk 2b 12
Vakdidactiek 2 Moderne Vreemde Talen 5

Masterlanguage 5 EC (voor vereisten zie 'Vakinhoudelijke vakken' hierboven)

Scriptieseminar Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen 0

Vakinhoud Engels 10 EC, keuze uit (voor vereisten zie 'Vakinhoudelijke vakken' hierboven):

English Historical Linguistics 10
James Joyce’s Ulysses 10
Speculative Fiction: The Weird, the Dark and the Wonderful 10
American Comics Against the Code: Autobiography and Journalism in Graphic Novels 10

Over de master

Deze master is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de Faculteit Geesteswetenschappen (FGW) en het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON).

Start opleiding
De opleiding begint met een digitale startcourse die vanaf vrijdag 21 augustus 2020 beschikbaar is en een digitale startdag op woensdag 26 augustus 2020. Deze bereiden je voor op de start op school die week erna en op de opleiding.

Eindtermen van de opleiding
De Eindtermen van de opleiding zijn opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Aanwezigheidsplicht
Tijdens werkcolleges aan de faculteit der Geesteswetenschappen geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (ongeacht de reden). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).
Voor onderwijsactiviteiten aan het ICLON geldt dat van de student een actieve deelname aan de bijeenkomsten wordt verwacht, waarbij de student aangeboden theorie en praktijkervaringen met elkaar verbindt.

Aanmelden/inschrijven studieonderdelen
Studenten geven voor aanvang van het collegejaar aan, via een formulier dat ze van de onderwijsadministratie ontvangen, welke vakken ze het komende collegejaar gaan volgen. De onderwijsadministratie regelt vervolgens de inschrijving voor de betreffende vakken.
Inschrijven voor een vak van Masterlanguage gaat via de Masterlanguage website (https://masterlanguage.nl/). Klik op het te volgende vak (te vinden via Cursusaanbod) en volg de inschrijfinstructies op.

Onderwijsbevoegdheid
De eerstegraads onderwijsbevoegdheid staat aangetekend op het diploma-supplement dat bij het masterdiploma hoort.

Meer informatie

Waar vind je welke informatie?

Meer informatie voor zittende studenten is te vinden op de studentenwebsite en er is een pagina in de organisatiegids met reglementen van de Educatieve master. Lees hieronder waar je welke informatie kunt vinden.

Studiegids

In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de master. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Programmavereisten en keuze mogelijkheden

 • Deadlines (data beoordelingsmomenten en inleverdata producten)

 • Links naar het rooster van de onderwijsactiviteiten

Studentenwebsite

Op de studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Educatieve master) om ook opleiding specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit

 • Examencommissie en Opleidingscommissie

 • Studentenstatuut

 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Reglementen Educatieve master

In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Educatieve master, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  o Vrijstellingen aanvragen
  o Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, et cetera)
  o Cum laude criteria
  o Gedragscodes
  o Eindtermen van de opleiding

 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren

Bereikbaarheid voor vragen

Je supervisor is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de inhoud van de opleiding en als je dreigt studievertraging op te lopen door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden. Je kunt je supervisor per e-mail bereiken. Op deze pagina vind je waar je nog meer terecht kunt met vragen.