Studiegids

nl en

Directe Belastingen II

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Er gelden toegangseisen voor deelname aan het onderwijs en tentamen Directe belastingen II op grond van het Onderwijs- en Examenreglement. Een student nieuwe stijl (begonnen op of na 1 september 2013) moet voor Directe Belastingen II als onderdeel van de eisen tenminste 100 ECTS aan vakken van het bachelor curriculum Fiscaal recht hebben behaald waaronder het vak Directe Belastingen I.

Beschrijving

In dit vak staat de belastingheffing van lichamen centraal. Aandacht wordt besteed aan de vraag welke vennootschappen worden belast in de Wet VPB 1969, wat tot de te belasten winst behoort en wanneer die winst in aanmerking dient te worden genomen. Bovendien wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste leerstukken uit de vennootschapsbelasting, zoals de rente-aftrekbeperkingen, de deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, fusies en splitsingen en verliesverrekening.

Leerdoelen

Doel van het vak: Zie beschrijving

Leerdoelen inhoud:
1. U heeft inzicht in de achtergronden en structuur van de vennootschapsbelasting.
2. U heeft inzicht in de wijze waarop lichamen in de heffing van de vennootschapsbelasting worden betrokken.
3. U kunt de vraag beantwoorden wie belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.
4. U heeft op hoofdlijnen kennis van en inzicht in enkele belangrijke leerstukken en regelingen uit de vennootschapsbelasting, zoals verkapt dividend, informeel kapitaal, aftrek van rente, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, fusies en splitsingen en verliesverrekening.

Leerdoelen vaardigheden:
1. U kunt uit een casus op het terrein van de fiscale winstbepaling van lichamen de relevante fiscale problematiek destilleren.
2. U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op het hiervóór beschreven terrein en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
3. U kunt ten aanzien van een stellingname van een ander op het hiervóór beschreven terrein een eigen mening vormen en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.
4. U kunt zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die zich voordoen op het terrein van de belastingheffing van lichamen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 1u45m: 12

 • Namen docenten: zie rooster Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college.

Werkgroepen

 • Aantal à 1u45m: 12

 • Namen docenten: zie rooster Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gedownload. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds werk schriftelijk, i.v.m. participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor credit

 • Mondelinge presentatie/referaat, telt mee voor credit.

 • Deeltentamen (na zes werkgroepen)

 1. Het deeltentamen is verplicht.
 2. Het deeltentamen gaat over de stof van de weken 1 tot en met 6 van het vak.
 3. Het deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
 4. De eindtoets telt voor 50% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 7 tot en met 12 van het vak.
 5. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
  5.1. Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100%.
  5.2. Het cijfer voor het deeltentamen telt niet mee bij het hertentamen.
 6. Het deeltentamen is niet herkansbaar.
 7. Het cijfer voor het deeltentamen is geen toegangsvoorwaarde voor de daarop volgende eindtoets. Het cijfer van het deeltentamen mag dus een onvoldoende zijn.
 8. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven op Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Heithuis c.s., Compendium vennootschapsbelasting, meest recente druk, WoltersKluwer

Pocket Belastingwetten 2022

Werkboek:
Via Brightspace.

Reader:
Via Brightspace.

Aanbevolen studiemateriaal
Aanbevolen literatuur wordt tijdens de hoorcolleges en werkcolleges bekend gemaakt via Brightspace.

Aanmelden

 • Eerst inschrijving in uSis en daarna Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

 • Inschrijving voor het tentamen via uSis.

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. M. Nieuweboer

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • Spreekuur: Na afspraak per e-mail

 • E-mail: m.nieuweboer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Adres secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B2.11

 • Openingstijden secretariaat: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840 (algemene vragen moeten worden gesteld via Brightspace)

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Op dit vak is het participantensysteem van toepassing.