Studiegids

nl en

Practicum: Burgerlijk Recht

Vak
2021-2022

Let op: bij dit vak wordt geen avondonderwijs aangeboden.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER)

Beschrijving

Studenten krijgen wekelijks een schrijfopdracht en dienen voorts een onderzoeksvoorstel te maken en mondeling te presenteren. Studenten moeten bij dit vak zelfstandig onderzoek doen om een juridisch probleem in kaart te brengen, en op te lossen, en een begrijpelijk en goed opgebouwd werkstuk schrijven. Bij het Practicum zijn de opdrachten zeer verschillend, zodat studenten gedwongen worden zich in korte tijd in een nieuw onderwerp te verdiepen. De opdrachten zijn gericht op het aanleren van in de praktijk noodzakelijke vaardigheden (zelf zoeken naar relevante bronnen en schrijven onder tijdsdruk).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het aanleren van noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden voor de rechtspraktijk. Daarnaast dragen de verschillende door u te maken opdrachten bij aan verdieping van uw kennis van de verschillende vermogensrechtelijke deelterreinen. U wordt geoefend in het:

 • onderkennen en verwoorden van (juridische) problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en prioriteren van kenbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), zowel nationaal als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op (rechts)vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • schrijven van een voorstel voor rechtswetenschappelijk onderzoek en het op heldere, compacte en gestructureerde wijze presenteren hiervan.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U beschikt over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in de verschillende vermogensrechtelijke deelterreinen.

 • U bent in staat juridische problemen op te lossen met gebruikmaking van de verschillende nationale en internationale kenbronnen van het recht.

 • U bent in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en tot het bedenken van creatieve oplossingen; u bezit praktische en theoretische onderzoeksvaardigheden en kunt onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in een logische samenhang presenteren, zulks met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen.

 • U bent in staat om zelfstandig een voorstel te schrijven voor rechtswetenschappelijk onderzoek dat zowel vernieuwend als praktisch uitvoerbaar is; u kunt onderzoeksvoorstellen van anderen beoordelen.

 • Ten slotte maken debat- en spreekvaardigheid deel van uw bagage uit.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: Docenten van de sectie Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen.

 • Aanwezigheid tijdens het hoorcollege is verplicht.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Wekelijks vakinhoudelijke opdrachten waarvoor bibliotheekstudie vereist is en uitwerking in een werkstuk. Daarnaast kan het beoordelen van elkaars werkstuk deel uitmaken van de taken.

 • Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Het maken van vijf schriftelijke opdrachten (deeltoetsen), die ieder voor 20% meetellen voor het eindcijfer. Onvoldoende deelcijfers kunnen niet herkanst worden, maar wel gecompenseerd worden met voldoende deelcijfers tot een voldoende eindcijfer.

Daarnaast is er een afsluitende praktische oefening, die bestaat uit het schrijven en het kort presenteren van een onderzoeksvoorstel. Deze praktische oefening telt niet als cijfer mee, maar hieraan moet wel met goed gevolg zijn deelgenomen voor het eindcijfer van de vijf schriftelijke opdrachten.

Inleverprocedures

Wekelijks tijdens de bijeenkomst. In print* en op Brightspace.
*Zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn, mogen de werkstukken digitaal via Brightspace ingeleverd worden.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De meest recente versie van: Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Deventer: Kluwer.

Werkboek:
Geen.

Reader:

 • Onderzoeks-, schrijf- en presentatievaardighedensyllabus Master Civiel recht (te vinden op de Brightspace-omgeving Master Civiel Recht en op de Brightspace-omgeving Practicum: Burgerlijk Recht).

 • Leidraad Practicum & Practicum Togapraktijk Master Civiel Recht (te vinden op de Brightspace-omgeving Practicum: Burgerlijk Recht).

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel Recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl