Studiegids

nl en

E) Profileringsvak: Aanbestedingsrecht

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Aanbestedingsrecht is het samenstel van regels dat ziet op de contractvorming door overheden, publiekrechtelijke instellingen en bedrijven werkzaam in de nutssectoren. De huidige regelgeving is van Europeesrechtelijke oorsprong en te vinden in de Aanbestedingswet 2012. In de cursus komen de voorgeschiedenis, werking en mogelijkheden van de Aanbestedingswet en bijbehorende regelgeving aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op de reflexwerking die de Europese aanbestedingsregelgeving lijkt te hebben op het inkoopproces van private partijen, dat wordt beheerst door de precontractuele redelijkheid en billijkheid.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verkrijgen van kennis en inzicht in een specifiek onderdeel van het verbintenissenrecht, te weten de aanbesteding van (bouw)werken en (adviseurs)diensten. Het (verder) ontwikkelen van de vaardigheid met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen en stellingen te verdedigen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft kennis van en inzicht in het behandelde onderwerp alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.

 • U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op wetgeving en jurisprudentie op dit gebied en heeft inzicht in de maatschappelijke context waarin het onderwerp zich ontwikkelt en manifesteert.

 • U bent in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het onderwerp aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoorcollege/werkgroep:

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. Mr. J.M. Hebly en eventueel gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Paper (1.500 – 2.000 woorden) – 20% van eindcijfer

 • Schriftelijk tentamen (open vragen) – 80% van eindcijfer

 • Een hertentamen betreft alleen het schriftelijk tentamen van 80% (de opdracht/paper van 20% blijft staan). Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

 • Indien student er, ook na herkansing, niet in is geslaagd het vak met een voldoende af te ronden, blijft een voldoende deelcijfer voor het paper geldig gedurende het studiejaar volgend op het studiejaar waarin het paper is geschreven.

 • De cijfers voor het paper en schriftelijk tentamen vormen tezamen het eindcijfer op basis van de aangegeven procentuele verdeling.

Inleverprocedures
Zie Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Essers, Aanbestedingsrecht voor overheden, uitgave Elsevier (laatste druk)

 • J.M. Hebly (red.), Rechtspraak & Regelgeving Aanbestedingsrecht, uitgave Berghauser Pont, studenteneditie (laatste druk)

Werkboek:

 • Zie Brightspace.

Reader:

 • Zie Brightspace.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Zie Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7381

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071- 527 7381

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inschrijving verplicht tot actieve deelname.