Studiegids

nl en

Burgerlijk Procesrecht (Ma)

Vak
2021-2022

Let op: bij dit vak wordt sinds het collegejaar 2017-2018 geen avondonderwijs meer aangeboden.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het mastervak burgerlijk procesrecht bouwt voort op de reeds in de bachelorstudie opgedane kennis van het burgerlijk procesrecht, welke kennis bekend wordt verondersteld. De kern van het mastervak bestaat uit de behandeling van het burgerlijk procesrecht vanuit het perspectief van het bewijsrecht. Juist het voor de praktijk belangrijke bewijsrecht toont de verwevenheid van het materiële vermogensrecht en de procesregels. Ook komen allerlei procedurele kwesties tot leven in de context van het bewijsrecht. Naast een verdieping en verbreding van kennis van en inzicht in het burgerlijk procesrecht heeft het mastervak tot doel om de onderzoeks-, schrijf- en argumentatievaardigheden van studenten verder te ontwikkelen.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft men de volgende kwalificaties verworven:

 • U beschikt over grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in het burgerlijk procesrecht en actuele procesrechtelijke capita.

 • U heeft inzicht in de samenhang tussen het burgerlijk procesrecht, het toepasselijke materiële recht en het geschil.

 • U kunt het verband leggen tussen de inrichting van het civiele proces en de wijze waarop wordt geprocedeerd.

 • U bent in staat om problemen en knelpunten die spelen binnen het burgerlijk procesrecht te analyseren en de hoofd- van de bijzaken te onderscheiden.

 • U kunt uw weg vinden in en u kunt omgaan met de verschillende nationale en internationale kenbronnen van het recht, ook de digitale.

 • U bent in staat om zelf ideeën en oplossingen te formuleren die kunnen bijdragen aan een beter functionerend burgerlijk procesrecht of die juist bestaande visies ondersteunen en daarbij het besef verder ontwikkelen dat het recht en dus ook het burgerlijk procesrecht zijn beperkingen kent.

 • U bent in staat uw bevindingen naar aanleiding van de opdracht zowel schriftelijk als mondeling helder uiteen te zetten.

Rooster

Periode
Het mastervak burgerlijk procesrecht wordt gegeven van week 18 tot en met week 22 (2022).

Aanmelding
Aanmelding voor het onderwijs geschiedt via uSis voor de hoorcolleges. In de Brightspaceomgeving van het vak wordt medio maart 2022 een inschrijfformulier geplaatst in verband met de indeling in de werkgroepen (paperbijeenkomsten). Let op: Bij de indeling voor de werkgroepen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur. Niettemin is het mogelijk dat niet ieders voorkeur kan worden gehonoreerd. Let op: Meld u ook tijdig via uSis aan voor het schriftelijke tentamen.

Indeling
De indeling voor de werkgroepen (inclusief tijdstippen en locaties), welke indeling gekoppeld is aan de indeling voor de paper-opdracht, wordt kort voor aanvang van het vak gepubliceerd op Brightspace.

Deelname en planning
Studenten die het mastervak burgerlijk procesrecht willen volgen, dienen ervoor te zorgen dat zij aan alle verplichtingen kunnen voldoen. Hieronder valt ook de verplichting tot het bijwonen van alle werkgroepbijeenkomsten. Houd hier dus rekening mee bij uw planning.
Het niet kunnen voldoen aan één of meerdere verplichtingen van het mastervak burgerlijk procesrecht, heeft formele consequenties. Zo u meent een geldige reden voor afwezigheid bij een werkgroep te hebben, dient u zich vooraf en schriftelijk (per e-mail) te wenden tot het secretariaat Civiel recht. E-mail: burgerlijkprocesrecht@law.leidenuniv.nl

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10, gedurende vijf weken 2 colleges per week.

 • Namen docenten: Prof. mr. H.B. Krans en andere docenten van de sectie Burgerlijk procesrecht.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: bestudering van de in de syllabus per hoorcollege aangegeven literatuur en jurisprudentie. Zie Brightspace voor eventuele nadere informatie.

 • Aanwezigheid tijdens hoorcolleges is niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aangeraden.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk procesrecht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van een paper-opdracht en de daarvoor vereiste bibliotheekstudie. Daarnaast dienen studenten ook feedback te geven op elkaars werkstuk.

 • Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: gestructureerde zelfstudie.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: van studenten wordt verwacht dat zij zich grondig verdiepen in de onderwerpen die worden behandeld tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Paper-opdracht;

 • Feedback-opdracht

 • Schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen.

Inleverprocedures opdracht
Wijze van inlevering van de paper-opdracht staat vermeld in de syllabus.
De feedback-opdracht wordt tijdens de werkgroepen uitgevoerd.

Tentamenstof
Tot de tentamenstof behoren de verplichte literatuur en de jurisprudentie die tijdens de onderwijsweken voor de hoorcolleges bestudeerd dienen te worden (een overzicht van deze stof treft u aan in de syllabus) en hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges, inclusief de bijbehorende slides (geplaatst op Brightspace).

Eindcijfer
Berekening eindcijfer:
Het eindcijfer voor het mastervak Burgerlijk Procesrecht is het resultaat van het gemiddelde van de deelcijfers voor de paper-opdracht en het tentamen. Het cijfer voor de paper-opdracht bepaalt 30% en het cijfer voor het tentamen 70% van het eindcijfer. Het gemiddelde van genoemde deelcijfers wordt afgerond op een heel cijfer. NB: Alleen het eindresultaat wordt derhalve afgerond naar een heel cijfer.
Om het mastervak met succes af te ronden, dient u ten minste een (afgerond) eindcijfer 6 (zes) te hebben behaald.

Aanwezigheid bij alle werkgroepbijeenkomsten is verplicht. Het maken van de paper-opdracht, de score voldoende op de tijdens de werkgroepen uitgevoerde feedback-opdracht en aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten (status: praktische oefening) gelden als voorwaarde voor het kunnen deelnemen aan het (her)tentamen.
NB: enkel voor de feedback-opdracht bestaat een herkansingsmogelijkheid, te bespreken met de docent.

Voorwaarden voor deelname aan het herkansingstentamen
Enkel wanneer u (bij benutting van het eerste kans tentamen) als (afgerond) eindcijfer een 5 (vijf) of lager heeft behaald voor het mastervak, komt u in aanmerking voor deelname aan het herkansingstentamen.
Zie voor de bepaling van het eindcijfer het voorgaande. Het gaat om het gemiddelde van de deelcijfers voor de paper-opdracht en het tentamen. Derhalve is het mogelijk dat u het herkansingstentamen niet mag maken ook al heeft u voor het eerste kans tentamen een cijfer gehaald dat lager is dan een 6. Dit is het geval als de resultaten van de paper-opdracht en het tentamen samen tot een voldoende eindcijfer leiden.

NB 1: Ter vermijding van misverstand: deelname aan het eerste kans tentamen is niet vereist om aan het hertentamen te mogen deelnemen.
NB 2: De paper-opdracht kan niet worden herkanst. Het voor deze opdracht behaalde cijfer blijft voor de onderwijscyclus Mastervak Burgerlijk Procesrecht 2022 staan en vervalt per 31 maart 2023.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J.W. de Groot, E.M. Hoogervorst & B.T.M. van der Wiel (red.)
  Civiel Bewijsrecht voor de rechtspraktijk
  5e, herziene uitgave
  Antwerpen-Apeldoorn: Maklu 2020

 • Aanvullende verplichte literatuur en verplichte rechtspraak zoals vermeld in de syllabus en op Brightspace.

Syllabus:

 • Op Brightspace wordt medio maart 2022 de syllabus van het mastervak Burgerlijk Procesrecht gepubliceerd.

Aanbevolen studiemateriaal
Zie de syllabus en eventueel Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding voor de hoorcolleges verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. In de Brightspaceomgeving van het vak wordt medio maart 2022 een inschrijfformulier geplaatst voor de indeling in de werkgroepen. Zie nader onder Rooster, Aanmelding.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat

 • Werkadres: Steenschuur 25 (KOG)

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat Burgerlijk Procesrecht en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7400 (secretariaat)

 • E-mail: burgerlijkprocesrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Sectie: Burgerlijk procesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7400

 • E-mail: burgerlijkprocesrecht@law.leidenuniv.nl