Studiegids

nl en

Privatissimum en practicum: Europeanisering van het bestuursrecht

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Introductie
Het Europese recht (EVRM en EU-recht) heeft grote invloed op het nationaal bestuursrecht. Deze invloed doet zich niet alleen gevoelen in het algemeen deel van het bestuursrecht, maar geldt ook voor de bijzondere delen, zoals het mededingingsrecht (het optreden van de NMa tegen bouwbedrijven i.v.m. verboden prijsafspraken), en het financieel bestuursrecht (Nederlandse subsidies moeten van de Europese Commissie worden teruggevorderd omdat zij verboden staatssteun opleveren). Waar u straks ook als bestuursrechtjurist gaat werken: grondige kennis van de doorwerking van EVRM- en EU-recht in het nationale bestuursrecht is onmisbaar. Terwijl het belang van de Europeanisering in de juridische praktijk almaar toeneemt, laten Europeaniseringsprocessen nog veel praktische en juridische vragen onbeantwoord.

Opzet van het vak
Het vak bestuursrecht in de Europese rechtsorde bestaat uit twee delen. Het eerste (privatissimum) deel bespreekt de theorie van de Europeanisering van het nationaal bestuursrecht. Het tweede (practicum) deel bestudeert de Europeanisering van het Nederlandse bestuursrecht in de praktijk.

1) Europeanisering van het bestuursrecht: de theorie
Het eerste, theoretische deel, bespreekt de verschillende leerstukken die de Europeanisering van het nationale bestuursrecht beheersen. Tijdens dit deel zal aandacht worden besteed aan verschillende thema’s die de Europeanisering van het nationale bestuursrecht beheersen. Zo komen de algemene doorwerkingsbeginselen en -mechanismen aan de orde en wordt aandacht besteed aan de wijzen waarop het Unierecht het bestuurs(proces)recht beïnvloedt en inkadert. Aan de orde komen de beginselen van institutionele en procedurele autonomie, de beginselen van gelijkwaardigheid, doeltreffendheid en effectieve rechtsbescherming. Daarnaast zal worden ingegaan op de doorwerking van Europese grondrechten in de nationale rechtsorde, alsmede op de invloed van het Unierecht op nationale rechtsbeginselen. Tot slot zal ook de invloed van het Unierecht worden besproken op het terrein van handhaving.

2) Europeanisering in de praktijk
Het tweede deel van het vak staat in het teken van ‘Europeanisering in de praktijk’. Docenten met kennis en expertise op verschillende terreinen zullen Europeaniseringsprocessen en de gevolgen daarvan in de praktijk bespreken. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een verdiepingscursus, waarbij een actieve participatie van studenten wordt verwacht. Tijdens deze vier weken worden twee tot vijf verschillende thema’s in de vorm van een verdiepingscursus gegeven. Studenten kiezen één van deze (nog nader bekend te maken) thema’s.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak is zowel theoretisch-verdiepend als praktisch van aard. In de eerste plaats beoogt het vak u grondig kennis te laten nemen van het Europese recht (EVRM- en EU-recht) en (vooral) de wijze van doorwerking in het nationale bestuursrecht en de consequenties daarvan. Daarbij is veel plaats ingeruimd voor het bediscussiëren van uitspraken, waarbij begrip en kennis van de Europese invloeden centraal staan. Daardoor, maar vooral ook door het Europese perspectief van waaruit het nationale bestuursrecht wordt benaderd, vormt het vak een belangrijke verdieping van de bestuursrechtelijke kennis die in de bachelorfase is opgedaan en bereidt het u voor op de praktijk van het moderne bestuursrecht, mede via training van analytische en schriftelijke vaardigheden.

Na afronding van het vak:

 • heeft u grondige juridische kennis over het Europese (bestuurs)recht en de invloed daarvan op het Nederlandse bestuursrecht.

 • bent u in staat ten aanzien van een Europeesrechtelijk onderwerp dat van invloed is op het Nederlandse bestuursrecht een standpunt in te nemen en dat uit te leggen en te verdedigen.

 • Zijn uw onderzoeks-, schriftelijke en mondelinge vaardigheden verbeterd door het maken van de opdrachten. Daarvoor is literatuur- en jurisprudentieonderzoek en analyse van de gevonden resultaten nodig.

 • bent u in staat om zelfstandig een standpunt in te nemen ten aanzien van uitspraken waarin juridische vragen aan de orde zijn die zien op de Europese beïnvloeding van het bestuursrecht.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor- en werkcolleges

 • Aantal à 3 uur: 6.

 • Namen docenten: nader bekend te maken.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace.

Werkgroepen (verdiepingscursus)

 • Aantal à 2 uur: 4.

 • Namen docenten: nader bekend te maken.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace.

Toetsing

Toetsvorm(en)

De studenten leveren drie opdrachten in, twee schriftelijke en één mondelinge, waarin zij reflecteren op de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie. De toetsing van dit vak bestaat uit:
1. Het schrijven van een betoog (opdracht 1). Het betoog telt voor 30% mee voor uw eindcijfer
2. Het schrijven van een annotatie (opdracht 2). De annotatie wordt geschreven over een recente uitspraak die betrekking heeft op het (door de student gekozen) thema van de verdiepingscursus. De annotatie telt voor 40% mee voor uw eindcijfer.
3. Een presentatie in de vorm van een videocollege (maximaal 10 minuten) met bijbehorende PowerPoint-presentatie (maximaal 10 slides) (opdracht 3). Deze presentatie in de vorm van een videocollege en de PowerPoint tellen voor 30% mee voor uw eindcijfer. Deze presentatie wordt gemaakt en gepresenteerd in tweetallen.

 • De cijfers van de deeltoetsen (de schriftelijke opdrachten en de praktische oefeningen) zijn alleen geldig tijdens het lopende studiejaar. Indien het vak na afloop van het studiejaar nog niet is behaald, komen de behaalde deelcijfers te vervallen.

Let op: herkansing van de deelopdrachten en de praktische oefening is niet mogelijk.

Inleverprocedures
Via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, zoals nader aangegeven op Brightspace, en hetgeen behandeld is tijdens de colleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017;

 • S. Prechal en R.J.G.M. Widdershoven, Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017;

 • Nog nader op Brightspace aan te geven literatuur en jurisprudentie.

Werkboek en reader:

 • Geen (werkgroepopdrachten worden gepubliceerd op Brightspace).

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.dr. A.C.M. Meuwese en Mr. O. van Loon

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon: 071 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.