Studiegids

nl en

Omgevingsrecht

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het omgevingsrecht is één van de belangrijkste deelgebieden van het bestuursrecht en is bovendien overal en actueel. De bouw van een woonwijk, de uitbreiding van een luchthaven, de aanleg van een windpark en de verbreding van een rivier voor voldoende waterberging zijn maar enkele voorbeelden van omgevingsrechtelijke projecten die laten zien dat omgevingsrecht altijd overal om ons heen is. Het omgevingsrecht moet een oplossing moet bieden voor complexe maatschappelijke problemen en daarbij spelen in ons drukbevolkte land veel verschillende en vaak tegengestelde belangen. Het omgevingsrecht heeft betrekking op alle facetten van de fysieke leefomgeving en gaat over onder meer bouwen, het gebruik van de grond, natuurbescherming, geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid en water. Zowel de gemeente, de provincie als het Rijk spelen een belangrijke rol in het omgevingsrecht. Daarnaast krijgt het EU-recht een steeds belangrijkere rol in het omgevingsrecht door de invloed van verschillende belangrijke richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de Habitatrichtlijn en Richtlijn Luchtkwaliteit. De brede reikwijdte van de fysieke leefomgeving, de grote hoeveelheid gelaagde regelgeving en de verschillende actoren maken het omgevingsrecht boeiend, maar soms ook wat complex. Daarom is het voor een bestuursrechtjurist van groot belang om de achterliggende beginselen en de structuur van het Europese en nationale omgevingsrecht te kennen en te beheersen.

Het omgevingsrecht is voortdurend aan veranderingen onderhevig, niet in de laatste plaats als gevolg van nieuwe vaan grensoverschrijdende maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, energietransitie en verlies aan biodiversiteit. Op dit moment zijn er nog verschillende afzonderlijke wettelijke regelingen voor bijvoorbeeld de bodem, het water, de lucht en de natuur. Omdat de samenhang tussen de verschillende regelingen vaak lastig is, is in de afgelopen jaren het besef gegroeid dat een meer integrale benadering van het omgevingsrecht gewenst is. Inmiddels is dan ook de Omgevingswet aangenomen en deze wet zal waarschijnlijk in 2022 in werking treden. Met de inwerkingtreding van deze wet en de daarop te baseren regelgeving zal een groot aantal afzonderlijke wettelijke regelingen, waaronder de Wro en Wabo, ophouden te bestaan. In dit vak wordt uitgebreid stilgestaan bij de Omgevingswet.

In het vak Omgevingsrecht doet u juridische kennis op van dit voor de praktijk belangrijke terrein van het bestuursrecht. U krijgt een overzicht van de belangrijkste omgevingsrechtelijke regelingen die er zijn. Daarbij maken we gebruik van recente jurisprudentie en van (actuele) voorbeelden uit de praktijk. U krijgt tijdens de cursus een duidelijk beeld van het omgevingsrecht en de samenhang of juist spanning tussen de verschillende onderdelen ervan. Door middel van praktijkgerichte opdrachten leert u uw weg te vinden in dit rechtsgebied.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Omgevingsrecht wil u kennis laten maken met het nationale en Europese omgevingsrecht. Ook wil het u in staat stellen om de relevante wettelijke regelingen en jurisprudentie te vinden en toe te passen, zodat u een aan de praktijk ontleende casus kunt oplossen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • U heeft grondige kennis van en inzicht in het huidige nationale omgevingsrecht (waaronder de Omgevingswet).

 • U heeft inzicht in het Europese omgevingsrecht en de invloed hiervan op het nationale omgevingsrecht.

 • U kunt een gemiddeld complexe casus op het gebied van het omgevingsrecht oplossen.

 • U kunt kritisch reflecteren op een actuele omgevingsrechtelijke ontwikkeling.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Grondige bestudering van de opgegeven literatuur en jurisprudentie. Tevens bereidt u schriftelijke weekopdrachten voor. De werkgroepen hebben de status van praktische oefeningen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 1. Een tussentijdse deeltoets: het schrijven van een beschouwing over een actueel omgevingsrechtelijk onderwerp; en
 2. Een schriftelijk tentamen.

Het eindcijfer is als volgt opgebouwd: 25% voor de beschouwing en 75% voor het schriftelijk tentamen. Er wordt geen cijfer voor de eindtoets vastgesteld als: 1) u niet heeft deelgenomen aan de hoorcolleges en werkgroepen (deelnemen impliceert ook dat u de weekopdrachten heeft voorbereid) en/of niet heeft deelgenomen aan de deeltoets.

Alleen het schriftelijk tentamen kan worden herkanst. Bij het hertentamen blijft het cijfer voor de deeltoets staan. Indien een hertentamen wordt afgelegd, wordt het eindcijfer dus voor 25% bepaald door het resultaat voor de beschouwing en voor 75% door het resultaat voor het hertentamen. Het resultaat voor de deeltoets is slechts geldig gedurende het studiejaar waarin de deeltoets is afgelegd.

Inleverprocedures
Voor zover nodig, zal nadere informatie worden verstrekt via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en de werkgroepen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • M.N. Boeve en F.A.G. Groothuijse, Omgevingsrecht, Europa Law Publishing, meest recente druk.

Jurisprudentie:

 • Voorgeschreven jurisprudentie 2021-2022

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: R. Kegge

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.07

 • Bereikbaarheid: de coördinator is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar

 • Telefoon: 071-527 7551

 • E-mail: r.kegge@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en Bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl