Studiegids

nl en

Vakdidactiek Wiskunde

Vak
2021-2022

Toegangseis

Alleen open voor studenten die de Educatieve minor of Educatieve module Wiskunde volgen.

Beschrijving

In Vakdidactiek staat het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal, waarbij de student de cyclus doorloopt van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen. Voor de schoolvakken die zowel in onderbouw als bovenbouw worden gegeven staat in Vakdidactiek het geven van lessen in de onderbouw centraal. Bovendien ligt in Vakdidactiek het accent vooral op het ontwerpen en geven van eenvoudige varianten van activerende lessen aan de hand van het schoolboek. Deelname aan de landelijke LIO-dag is verplicht.

Leerdoelen

 • De student is in staat vakperspectieven te herkennen en te benoemen in lessen.

 • De student kan met behulp van bestaand lesmateriaal vaklessen ontwerpen en uitvoeren.

 • De student heeft een didactisch repertoire ontwikkeld van eenvoudige varianten van activerende lessen.

 • De student kan evalueren in hoeverre doelstellingen van zijn lessen zijn gerealiseerd en kan op basis hiervan zo nodig zijn handelen bijstellen.

 • De student heeft op basis van opgedane onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie ontwikkeld en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen in de eigen schoolcontext en voor het formuleren en realiseren van persoonlijke (leer-)voornemens op vakdidactisch gebied.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcolleges

 • Zelfstudie

 • Uitproberen van lessen in de praktijk

Toetsing en weging

Toetsing

Eindproduct Vakdidactiek: beknopte beschrijving van de visie op het schoolvak, de opgebouwde vakdidactische praktijktheorie en twee lessen, zo mogelijk in de onderbouw, van de student. De informatie over deze lessen bestaat uit:

 • lesontwerp en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording;

 • evaluatieresultaten van leerlingen;

 • video-opname van een les;

 • vakdidactische analyse van een les met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.

Voor de toetsing wordt de rubric vakdidacticus gebruikt. Voor de toetsingsdata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het cijfer voor 'Eindproduct Vakdidactiek' vormt het eindcijfer van het vak.

Herkansing

Het 'Eindproduct Vakdidactiek' kan worden herkanst. Zie voor de deadline het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Literatuurlijst

Contact

Vakdidactiek wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: Drs. J.G.R. Wurth.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Bij Vakdidactiek worden de verschillende fasen ontwerponderzoek voorbereid, omdat op een systematische manier lessen worden ontworpen op basis van vakdidactische inzichten, deze lessen worden uitgevoerd en ook worden gegevens verzameld over leerproces en leereffecten. Enkele onderzoeksinstrumenten om zicht te krijgen op denken en leren van leerlingen worden gebruikt en besproken.