Studiegids

nl en

Educatieve minor

Aanmelding en inschrijving

De aanmelddeadlines (1 mei 2021 / 1 november 2021) en aanmeldprocedure wijken af van de reguliere inschrijvingsprocedure voor minoren van de Universiteit Leiden. Ga hiervoor naar deze website. Ook na de aanmelddeadline nodigen we je van harte uit om je aan te melden voor de Educatieve minor: aanmeldingen tot en met 31 mei, respectievelijk 30 november worden in behandeling genomen. We kunnen bij aanmelding na de aanmelddeadline niet garanderen dat je geplaatst kunt worden en kunt starten met de Educatieve minor.

Omschrijving

Zit je in het derde jaar van je bacheloropleiding en overweeg je om leraar in het voortgezet onderwijs te worden? Dan is de Educatieve minor wellicht wat voor jou! Na het succesvol afronden van de Educatieve minor én je vakbachelor ben je gekwalificeerd om les te geven in jouw vakgebied in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo-t (beperkte tweedegraadsbevoegdheid).

De Educatieve minor is een traject van 30 EC, een halfjaar studie in voltijd (start tweemaal per jaar) of een jaar studie in deeltijd (start alleen in augustus/september).

Na afronding van de Educatieve minor kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding (let op: je moet wel aan de toelatingseisen voldien).

De Educatieve minor is gekoppeld aan de (wettelijke) startbekwaamheidseisen die gelden voor deze beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid (beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid). Het programma is inhoudelijk dan ook afgeleid van deze bekwaamheidseisen en is verbredend en interdisciplinair: vakinhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan vakdidactische kennis en aan toepassing daarvan in de schoolpraktijk. Ook pedagogische en groepsdynamische kennis zoals die worden toegepast in de schoolpraktijk komen aan bod. Een stage op een school voor voortgezet onderwijs maakt vanzelfsprekend deel uit van het traject.

De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de strikte voorwaarden. Voor sommige vakken is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; plaatsing is op volgorde van binnenkomst.

Contact

Voor vragen over studentenzaken zoals status van je aanmelding, het rooster, cijferregistratie, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071-527 40 15. Zie eventueel ook deze webpagina voor uitgebreide contactgegevens.

Studieadviseur: Toke Egberts

Telefoon: 071 527 30 09 (bereikbaar tijdens telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur - met uitzondering van de schoolvakanties Regio Midden)

E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Examencommissie

De Educatieve minor behoort tot de verantwoordelijkheid van de Examencommissie van het ICLON.

Schoolvakken

Schoolvakken

De Educatieve minor bereidt voor op het lesgeven in een van de volgende 15 schoolvakken:

 • Biologie

 • Chinese taal en cultuur

 • Duits

 • Engels

 • Filosofie

 • Frans

 • Geschiedenis en Staatsinrichting

 • Godsdienst en Levensbeschouwing

 • Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming

 • Informatica

 • Natuurkunde

 • Nederlands

 • Scheikunde

 • Spaans

 • Wiskunde

Studieonderdelen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Studieonderdelen naast vakdidactiek

Praktijk 17
Pedagogiek 5
Leren en Instructie 3

Vakdidactiek Bètawetenschappen

Vakdidactiek Biologie 5
Vakdidactiek Natuurkunde 5
Vakdidactiek Scheikunde 5
Vakdidactiek Wiskunde 5

Vakdidactiek Mens- en Maatschappijwetenschappen

Vakdidactiek Filosofie 5
Vakdidactiek Geschiedenis en Staatsinrichting 5
Vakdidactiek Godsdienst en Levensbeschouwing 5

Vakdidactiek Taal en cultuurwetenschappen

Vakdidactiek Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 5
Vakdidactiek Moderne Vreemde Talen 5
Vakdidactiek Nederlands 5

Meer informatie

Op dit tabblad vind je informatie over:

 • Meer informatie: Brightspace en Reglementen ICLON Lerarenopleiding

 • Onderwijsbevoegdheid

 • Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Meer informatie

Naast deze elektronische Studiegids is informatie voor studenten van de Educatieve minor te vinden op Brightspace en er is een pagina met reglementen van de ICLON Lerarenopleiding. Lees hieronder waar je welke informatie kunt vinden.

Brightspace
Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Ieder curriculumonderdeel heeft een eigen ‘course’ in Brightspace. Zie de start course (ICLON lerarenopleiding start xx) voor:

 • Algemene informatie zoals bij wie je terecht kunt met vragen (supervisor, onderwijsadministratie, studieadviseur, et cetera) en berichtgeving vanuit ICLON

 • Examencommissie ICLON

 • Opleidingscommissie ICLON

Reglementen ICLON Lerarenopleiding
In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Lerarenopleiding, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  o Vrijstellingen aanvragen
  o Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.)
  o Cum laude criteria
  o Gedragscodes
  o Eindtermen van de opleiding (artikel 2.3)

 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren

Onderwijsbevoegdheid

Je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid staat aangetekend op het diploma-supplement dat bij je bachelor-diploma hoort. Controleer of dit werkelijk het geval is. Zo niet, neem dan contact op met het onderwijssecretariaat van je bacheloropleiding. De wettelijke verankering van deze onderwijsbevoegdheid is per 1 augustus 2010 gerealiseerd.

Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Als je de Educatieve minor met succes hebt afgerond, én je hebt je vakmaster behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Dit traject omvat 30 in plaats van 60 EC. De nominale duur is één semester, een half jaar studie in voltijd (of één jaar studie in deeltijd).

Education specialisation voor de bètavakken
Bij masteropleidingen van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. In deze specialisatie besteden studenten die de Educatieve minor met succes hebt afgerond 60 EC aan vakstudie en 30 EC aan de lerarenopleiding (het educatie-deel van de masterspecialisatie). De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in. Studenten kunnen de lerarenopleiding overigens ook volgen nadat ze de tweejarige Master hebben afgerond.

Tweejarige Educatieve master
Voor de schoolvakken Nederlands, Duits, Engels, Frans en Godsdienst/Levensbeschouwing kun je de eerstegraads onderwijsbevoegdheid ook behalen via de tweejarige Educatieve master. Als je de Educatieve minor hebt afgerond, dan kun je 30 EC aan vrijstellingen krijgen voor het educatieve deel van deze master.