Studiegids

nl en

Osmaanse Geschiedenis en Cultuur

Vak
2021-2022

This course will be taught in English

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor BA 2 studenten Midden-Oostenstudies.
Seminar Midden-Oosten 1.

Eventueel overgebleven plaatsen komen beschikbaar voor (ouderejaars) keuzevakstudenten. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met de studiecoördinator.

Beschrijving

Dit werkcollege is geschikt voor gemotiveerde studenten die geïnteresseerd zijn in de (cultuur)geschiedenis van het Midden-Oosten in de periode van het Osmaanse Rijk (ca. 1300-1922), die willen leren op een kritische manier met vakwetenschappelijke literatuur om te gaan en ervaring willen opdoen in het vinden van en werken met primaire bronnen.

Het Osmaanse Rijk ontstond aan het begin van de 14e eeuw als klein vorstendom in noord-west Anatolië en ontwikkelde zich in de twee eeuwen daarna tot een van de belangrijkste islamitische staten van Europa, Azië en Noord-Afrika. De 17e en de 18e eeuw werden gekenmerkt door (o.a. politieke, militaire en sociaal-economische) problemen die de sultans met wisselend succes probeerden op te lossen. De grootschalige hervormingsprogramma’s van de 19e en het begin van de 20e eeuw hadden tot doel van het Osmaanse Rijk een moderne staat te maken. Deze hervormingen leidden tot ingrijpende veranderingen in staat en bestuur, samenleving en cultuur.

De erfenis van het Osmaanse Rijk en de Osmaanse cultuur is tot op de dag van vandaag terug te vinden, niet alleen in Turkije maar ook in andere landen van het Midden-Oosten (en de Balkan). Sinds de jaren 1980 is het Osmaanse Rijk aan een soort ‘comeback’ bezig die zich uit op politiek gebied (neo-Osmanisme), maar ook in de cultuur (film en televisie, mode, kunst, populaire interesse in het Osmaanse verleden etc).

De cursus Osmaanse Geschiedenis en Cultuur bouwt als specialistisch werkcollege voort op de algemene, inleidende geschiedeniscursussen (hoorcolleges) uit het eerste jaar van het programma Midden-Oostenstudies, maar vormt door de focus op de Osmaanse geschiedenis en cultuur een grondige verdieping van de kennis opgedaan in die cursussen. In de colleges staan zowel de geschiedenis als de cultu(u)r(en) van het Osmaanse Rijk centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de manier waarop de (cultuur)geschiedenis van het Osmaanse Rijk in de afgelopen eeuw bestudeerd is (historiografie).
In het eerste deel van elk werkcollege houden studenten presentaties, in het tweede deel verzorgt de docent een kort college rond het thema van de week (aansluitend bij de zelfstandig bestudeerde achtergrondliteratuur en de presentaties van de studenten).

Leerdoelen

Grondige kennis van de (cultuur)geschiedenis van het Osmaanse Rijk door zelfstandige bestudering van (secundaire) literatuur aan de hand van studievragen, het schrijven van essays, het verzorgen van presentaties en discussie tijdens de werkcolleges. Academische vaardigheden die getraind worden:

Actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

 • vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken

 • deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid

 • op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren

 • onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken

 • basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren

 • ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden

Training van schriftelijke presentatievaardigheden:

 • onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten

 • een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied

 • in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie

 • overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt

 • met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken

 • dat gericht is op een specifieke doelgroep.

Training van mondelinge presentatievaardigheden:

 • onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten

 • een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied – in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie – overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt – met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken – gericht op een specifieke doelgroep

 • actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.

Leervaardigheden:

 • op constructieve wijze aan medestudenten feedback geven en van medestudenten feedback; ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt of de eigen argumentatie

 • aanwijzingen en kritiek van begeleiders goed verwerken, en in nieuwe situaties met eerder gegeven aanwijzingen en kritiek rekening houden

 • een realistische planning kunnen maken en zich houden aan overeengekomen planningen en prioritering.
  De cursus draagt bij aan het halen van de volgende eindkwalificaties van het studieprogramma Midden-Oostenstudies zoals vastgelegd in de OER:

 1. Geschiedenis
  2.a Kennis en inzicht:
 • algemene kennis van, en inzicht in, historische ontwikkelingen in het Midden-Oosten en een basaal begrip van methoden en technieken van de geschiedwetenschap.

 • grondige kennis van de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het door hem gekozen taalgebied.
  2.b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.

 1. Cultuur
  3.a Kennis en inzicht:
 • kennis van aspecten van culturele productie, zoals uitvoerende kunsten, literatuur en materiële cultuur.

 • kennis van de manier waarop maatschappijen in het moderne Midden-Oosten omgaan met hun cultureel erfgoed.
  3.b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.

 1. Maatschappij
  4.a Kennis en inzicht:
 • algemene kennis van de geschiedenis, actuele ontwikkelingen en instituten van religies in het Midden-Oosten. Daarbij beschikt de afgestudeerde over dieper inzicht in ten minste een van deze religies, met name met betrekking tot haar rol in de maatschappij.

 • algemene kennis van de geschiedenis van en ontwikkelingen in de antropologie en sociologie van het Midden-Oosten.

 • inzicht in de rol van hedendaagse politieke bewegingen en ideologieën in het Midden-Oosten.
  4.b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Schriftelijke deeltoets 1 (na blok 1) 30%
Schriftelijke deeltoets 2 (na blok 2) 30%
Twee essayopdrachten (1 in blok 1 en 1 in blok 2) (elk 10%) 20%
Twee presentatieopdrachten (1 in blok 1 en 1 in blok 2) (elk 10%) 20%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De essayopdrachten en de deeltoetsen kunnen niet worden herkanst. Er is één herkansing voor de beide deeltoetsen die voor 60% geldt.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Blok 1: Colin Imber, The Ottoman Empire 1300-1650. The Structure of Power, London: Red Globe Press, 2019 (3e druk). Let op: de UB heeft op dit moment uitsluitend een oudere druk in de collectie. Deze oude druk niet gebruiken omdat de inhoud in de 3e druk aangepast is (o.a. meer aandacht voor de Arabische provincies van het Osmaanse Rijk).

 • Blok 2: Donald Quataert, The Ottoman Empire, 1700-1922, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Beschikbaar in de UB.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen