Studiegids

nl en

Seminar Midden-Oosten 2

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Seminar Midden-Oosten 1.

Beschrijving

Seminar 2 heeft als thema de interactie tussen nationalisme, religie, politiek en cultuur in de breedste zin van het woord in het contemporaine Midden-Oosten (vanaf 1850). Denk hierbij aan de rol van literatuur bij het opbouwen van een nationale identiteit, of hoe muziek bijdraagt aan het creëren van religieuze zelfexpressie. Maar het kan ook gaan over hoe secularisme na de Eerste Wereldoorlog voor een cultuuromslag zorgde in een aantal midden- oosterse landen. Een brede scala aan thema’s kunnen aan bod komen, variërend van de modernisering van het Midden-Oosten na de Eerste Wereldoorlog, de zoektocht naar een nationale identiteit in een gebied dat voor kort deel uitmaakte van het Osmaanse Rijk, vrouwen emancipatie, de positie van minderheden. Bij de bestudering van deze onderwerpen zal de focus steeds liggen op wat culturele producten hieraan kunnen toevoegen of in hoeverre je deze thema’s terugvindt in cultuuruitingen.
Deze tweedejaars cursus biedt een goede gelegenheid om dieper in te gaan op de gangbare theorieën en methoden die in ons vakgebied worden ingezet. Op deze manier bereidt de cursus je goed voor op het BA-eindwerkstuk. Er zal in deze cursus daarom veel aandacht worden besteed aan de theoretische en methodologisch inbedding van het onderwerp dat je bestudeert.
Het eerste deel van de cursus bestaat uit een reeks werkcolleges waarin het zoeken naar een geschikt onderwerp, (literatuur) onderzoek en een passend theoretisch en methodologisch kader aan de orde komt. Vervolgens werk je het door jou gekozen onderwerp uit en plaats je het in een zinnig theoretisch en methodologisch kader. Ieder student werkt zijn/haar onderwerp uit tot een volwaardig wetenschappelijk werkstuk. In het tweede gedeelte van de cursus verzorgen de studenten PowerPoint presentaties over hun gekozen onderwerp en schrijven zij aan hun werkstuk.

Leerdoelen

De student verdiept de kennis van de cultuurgeschiedenis van het Midden-Oosten opgedaan in de opleiding Midden-Oostenstudies. De studenten leren om zelfstandig een onderwerp uit te diepen. Zij leren omgaan met een theoretisch en methodologisch kader en leren hun gekozen onderwerp daaraan te relateren. Zij leren om de gebruikte literatuur kritisch te benaderen en zijn in staat om een overzicht te verschaffen over de stand van het onderzoek met betrekking tot dit onderwerp.

Academische vaardigheden die getraind worden:

Mondelinge presentatievaardigheden
1 onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2 een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
b overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
d dat gericht is op een specifieke doelgroep
3 actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
Samenwerkingsvaardigheden
1 sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
2 constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
3 zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
1 vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
2 deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
3 op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
4 onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
5 op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
6 ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
Schriftelijke presentatievaardigheden
1 onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2 een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
d dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Participatie, presentaties en andere opdrachten 25%
Wetenschappelijk essay (5000 woorden) 75%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het essay met een voldoende (minimaal 5.5) moet worden afgesloten.

Herkansing

De presentaties en andere opdrachten kunnen niet worden herkanst. Als het essay onvoldoende (< 5,49) is, dient het essay - voor dezelfde weging (75%) - te worden herschreven.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen