Studiegids

nl en

Oefenonderzoek Academische Pabo

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Oefenonderzoek.

Beschrijving

Op scholen leven veel vragen. In deze cursus zullen studenten leren deze vragen te specificeren tot onderzoekbare vragen, om vervolgens middels literatuuronderzoek tot een (gedeeltelijke) beantwoording van de vraag te komen. Studenten leren dit te rapporteren op een wetenschappelijk onderbouwde en tegelijkertijd voor de scholen begrijpelijke en aansprekende manier. Op deze manier biedt het oefenonderzoek oefening in verschillende fasen van de onderzoekscyclus, met de nadruk op het zoeken en verwerken van bestaande relevante wetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen

Het overkoepelende doel van de cursus is om studenten in de praktijk te laten kennismaken met de verschillende aspecten van onderzoek binnen de schoolcontext. Studenten werken daarbij samen in taakgerichte groepen. Kennis opgedaan in de cursussen Onderzoekspracticum 1 en Onderzoekspracticum 2 zal worden toegepast, specifiek gericht op de volgende doelen:

  • Formuleren van een onderzoekbare vraag op basis van vragen uit de praktijk;

  • Verzamelen, samenvatten en integreren van relevante literatuur;

  • (gedeeltelijke) Beantwoording van de onderzoeksvraag aan de hand van wetenschappelijke literatuur;

  • Resultaten terugkoppelen aan zowel de wetenschappelijke als de praktische doelgroep.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Het vak Oefenonderzoek bestaat uit een introductiecollege en werkgroepen. Het introductiecollege is ervoor bedoeld om studenten te laten nadenken over een aantal basisthema’s die van belang zijn voor het doen van (literatuur)onderzoek op basis van vragen uit de praktijk. In een reeks verplichte werkgroepbijeenkomsten wordt het literatuuronderzoek vervolgens uitgewerkt. Deze bijeenkomsten zijn verspreid over het tweede semester (februari t/m juni). In deze periode zullen studenten tijdens de bijeenkomsten en in eigen tijd individueel en in tweetallen werken aan hun onderzoek.

Het vak zal worden afgesloten met:

  • Een wetenschappelijk verslag van de resultaten van de literatuurstudie

  • Een brochure voor scholen met de belangrijkste resultaten

  • Een presentatie van het onderzoek.

Toetsing

Bij dit vak krijgt iedereen een individuele beoordeling. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar de kwaliteit van de geleverde eindproducten (wetenschappelijk verslag, brochure en presentatie), maar er wordt ook rekening gehouden met de werkhouding tijdens en buiten de werkgroepen (inzet/participatie).

De weging van de verschillende onderdelen is:

  • cijfer wetenschappelijk verslag: 50%

  • cijfer brochure: 25%

  • cijfer presentatie: 25%

Elk deelresultaat moet minimaal beoordeeld zijn met een 5,5. Deelresultaten kunnen alleen herkanst worden bij een resultaat lager dan 5,5. Voor alle bijeenkomsten van het oefenonderzoek geldt een aanwezigheidsplicht.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

In het kader van literatuuronderzoek worden verschillende wetenschappelijke artikelen gelezen; welke artikelen dit zijn hangt af van de onderzoeksvraag.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Tentamens

NB Dit vak wordt afgesloten met een opdracht. Voor vakken die afgesloten worden met een opdracht in plaats van een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinator van dit vak is Anne Helder