Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk

Vak
2021-2022

Beschrijving

Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk is een verplicht vak voor studenten van de Masterspecialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen en Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs.

Studenten uit de Masterspecialisatie Leerproblemen volgen, naast dit vak, verplicht de vakken Klinische vaardigheden (Diagnostiek en behandeling) en Learning problems and impairments: research and practice.

Studenten uit de Masterspecialisatie Orthopedagogiek kiezen twee specialisaties. Naast een specialisatie in vijf deelgebieden (Neuroscience, Jeugdhulpverlening, Autismespectrumstoornissen, Mensen met een verstandelijke beperking en Leerproblemen) kan ook het vak Klinische Vaardigheden (Diagnostiek en behandeling) gekozen worden.

Een klinische praktijkstage is een vereiste om in aanmerking te komen voor de NVO-registratie Basis-Orthopedagoog. LET OP Voor studenten die een klinische praktijkstage willen gaan doen (ongeacht of men tijdens de klinische stage in aanmerking wil/kan komen voor de Basisaantekening diagnostiek), is het verplicht de vakken Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk, Klinische Vaardigheden en één van de specialisaties in de deelgebieden te halen.

Er wordt bij het vak Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk voortgebouwd op kennis en kunde van de volgende Bachelorvakken: [Orthopedagogiek: theorieën en modellen], [Methoden van Klinische Diagnostiek], [Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening], [Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling], [Leren en Cognitie], [Psychopathologie: orthopedagogische aspecten], [Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek] en [Juridische en ethische aspecten].

Leerdoelen

Studenten worden tijdens dit vak dusdanig toegerust in theoretisch opzicht dat zij aan het eind van hun studie voldoende wetenschappelijke bagage hebben om de diagnostische- en behandelingscyclus adequaat te kunnen doorlopen. Studenten worden bekend gemaakt met het wetenschappelijke en cyclische karakter van het diagnostiek- en behandelingsproces. Zij kunnen hun reeds opgedane kennis over de psychopathologie van kinderen en jeugdigen en de verschillende werkvelden gebruiken om adequaat een diagnostisch scenario te kunnen ontwerpen en een indicatiestelling te kunnen verrichten.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace. Hierop zullen draaiboeken voor het vak en de werkgroepen geplaatst worden, evenals de beschrijving van de toetsopdrachten.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen/seminars met verplichte aanwezigheid.

Werkgroepen/seminars

De inhoud van de seminar werkgroepen zal globaal zijn: gespreksvoering, diagnostisch onderzoek en indicatiestelling. Aanwezigheid en actieve participatie is bij alle werkgroepen/seminarbijeenkomsten verplicht. Zie verder het draaiboek van dit studieonderdeel dat, voordat de bijeenkomsten starten, op Brightspace wordt geplaatst.

Literatuur

  • Verhulst, F.C., Verheij, F., Danckaerts, M. (eds) (2014). Kinder- en jeugdpsychiatrie. Van Gorcum. ISBN: 9789023253556

Toetsing

De toets van Diagnostiek en Behandeling: Theorie in Praktijk bestaat uit twee deeltoetsen:

  • Een schriftelijk openboektentamen bestaande uit open vragen (essayvragen), waarin kennis en vaardigheden worden getoetst over diagnostiek en behandeling en toepassing daarvan in praktijksituaties. Voor het schriftelijke tentamen moet ten minste een 5,5 worden behaald.

  • Toetsopdrachten behorend bij de werkgroep. Deze worden beoordeeld met een V (voldoende) of een O (onvoldoende).

Om te kunnen slagen voor het vak moet voor elke toetsopdracht een voldoende worden behaald.
Indien in één collegejaar niet voor alle twee de deeltoetsen een voldoende (dus ten minste een 5,5 voor het tentamen en een voldoende voor de toetsopdrachten) is behaald, krijgt de student de kans om in het daarop volgende collegejaar voor de ontbrekende deelresultaten alsnog een voldoende te behalen en daarmee een voldoende eindcijfer voor het vak. Lukt dit niet, dan vervallen de voldoende deelresultaten en moet het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Contact

Coördinatoren zijn: M.G. de Bondt MSc en Dr. P.S. Barneveld