Studiegids

nl en

Mensen met een verstandelijke beperking (Diagnostiek en behandeling)

Vak
2021-2022

Voertaal in dit vak is Nederlands.

Ingangsvoorwaarden

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk

Vakbeschrijving

Mensen met een verstandelijke beperking maken deel uit van de maatschappij en we vinden ze terug in alle domeinen van de hulpverlening. Een deel van de groep heeft echter zeer ernstige beperkingen en problemen en behoeft gespecialiseerde begeleiding en behandeling. In deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling wordt ingegaan op aspecten van diagnostiek en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, specifiek gericht op het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte. Dit houdt bijvoorbeeld in: specifieke onderzoeksmethoden en –technieken voor mensen met ernstige communicatieproblemen, een zeer lage ontwikkelingsleeftijd, beoordeling op basis van informatie van derden, comorbide stoornissen, planning van de behandeling en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, en klinische genetische syndromen.

Dit onderdeel bouwt voort op de cursus Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk , en – voor zover van toepassing – de cursus Klinische Vaardigheden.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit hoorcolleges waarin actieve deelname van studenten wordt verwacht. Daarnaast wordt individueel een paper geschreven.

Toetsvorm

Schriftelijk openboektentamen en paper.

Voor het schriftelijke openboektentamen bestaande uit open vragen (essayvragen) moet ten minste een 5,5 worden behaald.

Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende (V) of onvoldoende (O). Om te kunnen slagen voor het vak moet voor het paper een voldoende worden behaald.

Om het vak te behalen dient u een voldoende (dus: ten minste een 5,5) voor het tentamen én een voldoende (V) voor het paper hebben gehaald. Indien in één collegejaar niet voor beide deeltoetsen een voldoende is behaald, krijgt de student de kans om in het daarop volgende collegejaar voor het ontbrekende deelresultaat alsnog een voldoende te behalen en daarmee een voldoende eindcijfer voor het vak. Lukt dit niet, dan vervalt het voldoende deelresultaat en moet het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd.

N.B. Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald vóór deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Onder voorbehoud van beschikbaarheid

  • Došen, A. (meest recente druk). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. Assen: Gorcum.

  • Kraijer, D. & Plas, J. (meest recente druk). Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid. Amsterdam: Harcourt.

  • De Bruijn, J., Buntinx, W. & Twint, B. (meest recente druk). Verstandelijke beperking; definitie en context. SWP.

  • Artikelen (worden nader aangekondigd).

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinatoren Nienke Bouw en Dr. Y.M. Dijkxhoorn. Tijdens de cursus heeft dr Dijkxhoorn spreekuur gedurende een uur na de colleges.