Studiegids

nl en

Governance van publieke waarden

Vak
2021-2022

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Publieke organisaties opereren in een maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving die gekenmerkt wordt door complexiteit en pluriformiteit. Beleids- en besluitvormingsprocessen spelen zich af op verschillende niveaus – internationaal, nationaal, regionaal – en de deelnemers aan deze processen hebben uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen en waarden. Het openbaar bestuur wordt geconfronteerd met de noodzaak om flexibel te bewegen tussen al deze belangen, zonder daarbij efficiëntie, effectiviteit, rechtmatigheid, integriteit etc. uit het oog te verliezen. Overheidsbesluiten worden zodoende gekenmerkt door een subjectieve grondslag: oordelen en beleidskeuzes worden gemaakt op basis van waarden en veelal vage en ambigue (want politieke) doelstellingen. Overheidsbesluiten zijn bovendien fundamenteel omstreden. Er zullen immers altijd ‘verliezers’ zijn bij de politieke verdeling van inherent schaarse goederen. Niet alles wat gewenst is kan ook worden uitgevoerd en soms moeten er lastige keuzes worden gemaakt tussen inherent gelijkwaardige eisen. Verschillende betrokken actoren, zoals burgers, media, private partijen of belangengroepen, zullen deels hun eigen belangen proberen te behartigen op basis van eigen ideeen over wat goed, wenselijk en mogelijk is. In dit vak ontwikkelen studenten – als publieke functionarissen van de toekomst – kennis en vaardigheden om met deze problematiek om te gaan. Het vak is enerzijds een combinatie van theorie over (conflicterende) publieke waarden gegeven de complexiteit, pluriformiteit en uniciteit van het openbaar bestuur. Anderzijds gaan studenten aan de slag met actuele casuïstiek: bijzonder complexe waarde geladen bestuurlijke uitdagingen (zogenaamde challenges) op het terrein van (1) energietransitie, (2) hervorming van de verzorgingsstaat en (3) digitalisering. Studenten leren om problemen te herkennen en vervolgens om oplossingen te formuleren voor de bestuurspraktijk.

Leerdoelen

Dit vak kent drie hoofdleerdoelen:

 1. Studenten verwerven kennis van en inzicht in het unieke, complexe, pluriforme en waarden geladen karakter van de politiek-bestuurlijke praktijk. Zij nemen kennis van de verschillende dimensies (politiek, bestuurlijk, economisch, technologisch, sociaal-cultureel) die een rol spelen bij complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken;
 2. Studenten verwerven het vermogen om kritisch te reflecteren op en een theorie gestuurde analyse te maken van waarden geladen posities en standpunten, gegeven de uniciteit, complexiteit en pluriformiteit van het publieke debat en publieke besluitvorming;
 3. Studenten leren in groepsverband te werken aan het formuleren van praktische antwoorden op actuele beleidsvraagstukken met conflicterende publieke waarden, waarbij men expliciet rekening houdt met betaalbaarheid, uitvoerbaarheid en legaliteit.

In navolging van deze drie hoofdleerdoelen, worden studenten begeleid in het ontwikkelen van specifieke vaardigheden die een noodzakelijk onderdeel zijn van de bestuurspraktijk:

 1. Studenten leren begrippen en theorieën uit de literatuur toe te passen op normatieve problemen en uitdagingen in het openbaar bestuur;
 2. Studenten leren om normatieve argumenten te identificeren, reconstrueren en/of te formuleren, met betrekking tot concrete casuïstiek vanuit verschillende (professionele, sociale, disciplinaire) perspectieven;
 3. Studenten leren met verschillende en/of tegengestelde standpunten en waarden om te gaan op een manier die respect, geduld en oplettendheid toont. Dit gebeurt zowel in het groepswerk in relatie tot andere groepsleden als in het zoeken naar oplossingen in het kader van de opdracht;
 4. Studenten leren op een efficiënte, evenwichtige en eerlijke manier collectieve werkzaamheden rond een onderwerp van algemeen belang te coördineren en hier zelf aan deel te nemen;
 5. Studenten verfijnen hun basisvaardigheden van schrijven, rapporteren en presenteren.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit een combinatie van hoor- en werkcolleges, die deels parallel lopen zodat studenten vanaf het begin tegelijkertijd aan de slag gaan met een zogenaamde challenge. Binnen ieder van de drie overkoepelende challenges (energietransitie, hervorming van de verzorgingstaat, en digitalisering) krijgen studenten een specifieke casus toebedeeld. Zij schrijven hierover eerst een individuele opdracht en daarna een groepsopdracht. In het eerste deel van de cursus staan centraal: bespreking van theorie en introductie van casuistiek. De nadruk ligt in deze fase op het leren herkennen van problemen en het maken van een beschrijvende analyse, deels op basis van literatuur. In het tweede deel van de cursus ligt de nadruk op verdieping van casuistiek, debatteren, het werken aan oplossingen en het schrijven en presenteren van verricht werk aan de hand van de werkgroepen in het kader van groepsopdracht.

Totale studielast voor 10 EC is 280 uur waarvan:

Hoorcollege: 8 uur
Werkcollege: 12 uur
Inzage en bespreking opdrachten: 2 uur
Zelfstudie en voorbereiding opdrachten en oefeningen (deels in groepsverband): 258 uur

Toetsing en Weging

Toetsing voor dit vak bestaat uit 2 becijferde opdrachten en 2 verplichte maar niet-becijferde oefeningen:

 • Opdracht 1: Theoriegedreven analyse (individueel paper, 35% van het eindcijfer)

 • Opdracht 2: Beleidsadvies (groepspaper, 65% van het eindcijfer)

 • Oefening 1: Debat (pass/fail: niet becijferd, wel verplicht)

 • Oefening 2: Groepspresentatie (pass/fail: niet becijferd, wel verplicht)

Inleveren van de twee becijferde opdrachten en deelname aan de twee oefeningen is verplicht. Er kan niet worden gecompenseerd tussen opdrachten 1 en 2. De twee becijferde onderdelen moeten dus ieder minstens 5,5 (i.e. een voldoende) zijn en de oefeningen moeten naar behoren zijn volbracht (pass/fail) voordat een gewogen eindcijfer kan worden vastgesteld. Er is dus geen compensatie mogelijk tussen opdrachten onderling of tussen opdrachten en oefeningen.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

De literatuur zal bekend gemaakt worden via Brightspace.

Inschrijven

Schrijf je in voor dit vak en doe dit ruim voor de start van de cursus. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis voor het vak kan vanaf 16 juli, 13.00 uur.
Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Let op! De inschrijving van de werkcolleges van dit vak heeft een afwijkende systematiek. Hierover volgt meer informatie tijdens het welkom van de opleiding.

Contact

Dr. A.D.N. Kerkhoff a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen