Studiegids

nl en

Management van de Publieke Sector: Politiek, Beleid en Management

De master Management van de Publieke Sector (MPS) stelt de inrichting en het functioneren van de publieke sector in zijn politieke en maatschappelijke omgeving centraal. In het programma worden studenten opgeleid tot een academisch geschoolde professional voor een toekomst in het publieke domein. In het bezit van wetenschappelijke kennis en getraind in academische vaardigheden worden studenten voorbereid om maatschappelijke uitdagingen te analyseren en aan te pakken in de praktijk. Studenten worden geschoold in de belangrijkste (inter-) nationale wetenschappelijke bestuurskundige theorieën en concepten, verwerven kennis uit andere (sub-) disciplines of toepassingsgebieden en zetten deze in binnen de bestuurskunde en leren een probleem via een systematische aanpak identificeren en analyseren om zo te komen tot verschillende oplossingsrichtingen.

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft twee specialisaties:

Intro PBM

Management van de Publieke Sector: Politiek, Beleid en Management van de éénjarige Master. Dit is een dagopleiding die jaarlijks in september start.

Voor studenten die toegelaten zijn met de zogenaamde ‘zachte knip’ geldt dat ze pas aan de Masterthesis kunnen beginnen nadat de Bachelorthesis is afgerond.

De masteropleiding heeft een logische opbouw die er als volgt uitziet:
Blok 1: de opleiding begint met de analyse van maatschappelijke uitdaging in de context van conflicterende publieke waarden;
Blok 2: aan de hand van kernvakken wordt er vanuit verschillende wetenschappelijke bestuurskundige perspectieven gereflecteerd op de maatschappelijke uitdagingen,
Blok 3 en 4: de academische kennis wordt via verdiepende profielvakken en (zelfgekozen) maatschappelijke, economische en bestuurlijke vraagstukken nader uitgewerkt in een afstudeeronderzoek .

De dagopleiding Politiek, Beleid en Management biedt studenten de mogelijkheid om een gewenst pakket aan vakken en thema's samen te stellen. Studenten moeten op de volgende momenten hun keuzevoorkeuren aangeven:

 • Start Blok 1: keuze voor één van de challenges.

 • Medio Blok 1: keuze voor drie van de vier kernvakken. De verdeling van de kernvakken is bindend, d.w.z. dat wanneer je, ongeacht de redenen, een kernvak laat vallen, je ditzelfde kernvak volgend jaar opnieuw dient te volgen in blok 2.

 • Medio Blok 2: keuze voor één van de vijf profielvakken inclusief vervolg in een van de afstudeerseminars.

De opleiding streeft naar een evenwichtige en evenredige verspreiding van studenten over de verschillende vakken en thema's. Dit houdt in dat niet iedere student bij de eerste voorkeur kan worden ingedeeld.

*De toebedeling van de kernvakken blijft staan. Indien het niet lukt alle kernvakken te volgen of ze niet allen behaald zijn, in het eerste semester van je opleiding. Bespreek dan de gevolgen voor je studieplan studieadvies. Indien de conclusie is dat het haalbaar is een keuzevak te volgen in een ander semester mail dan onderwijsteam.

Vakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Governance van publieke waarden 10
Academische vaardigheden voor bestuurskundigen 5

Keuze uit 3 van de 4 kernvakken

Management en Verandering van Publieke Organisaties 5
Besluitvorming 5
Economie voor beleidsmakers 5
Politiek en bestuur 5

Keuze uit 1 Profielvak

Leiderschap en gedrag binnen en tussen organisaties 10
Beleid en Beleidsvorming in Multi-Level Governance 10
Economische Beleidsadvisering 10
Beïnvloeden en Samenwerken in complexe politiek-bestuurlijke arena's 10
Digitalisering in bestuur en beleid 10
Afstudeerseminar Beleid en beleidsvorming in multi-level governance 20
Afstudeerseminar Digitalisering in bestuur en beleid 20
Afstudeerseminar Economische Beleidsadvisering 20
Afstudeerseminar Leiderschap en gedrag binnen en tussen organisaties 20
Afstudeerseminar Beïnvloeden en Samenwerken in complexe politiek-bestuurlijke arena's 20

Groepsdynamica

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor de studenten van de Master Management van de Publieke Sector, dagopleiding Politiek, Beleid en Management (PBM).

Beschrijving

Het langdurig (samen)werken in kleine groepen wekt verschillende groepsdynamische processen op. Het succesvol afronden van een cursus of seminar is dan vaak afhankelijk van de mate waarin verschillende studenten in kleine groepen goed met elkaar omgaan. Voor succesvol (samen)werken in kleine groepen is het bijvoorbeeld nodig dat studenten een veilige sfeer ervaren. Ook is het van belang dat binnen de context van de groep een cultuur ontstaat waarbinnen studenten elkaar kunnen voorzien van opbouwende kritieken op elkaars inhoudelijke stukken. Om een dergelijke werkcultuur en -omgeving te kunnen genereren is het nodig om te leren reflecteren op wie je bent en hoe jij overkomt op anderen. Tegelijkertijd leer je om ook de ander beter op zichzelf te reflecteren en haal je het beste uit elkaar.

In kleine seminars leren studenten onder begeleiding van een docent de achtergronden van groepsdynamica. Ook leren studenten hoe zij positieve en negatieve processen kunnen herkennen en die, in het geval zij negatief zijn, op een positieve wijze om te buigen. Tot slot leren de studenten de beginselen en de praktijk van intervisie: het als groep zelfstandig met elkaar bespreken van dilemma’s en het ontwikkelen van handelingsperspectieven om met die dilemma’s om te gaan.

Leerdoelen

 1. Studenten leren hoe hun eigen houding en gedrag – via principes van de groepsdynamica – weerspiegeld kunnen worden door anderen;
 2. Door het kennen van theorieën weten studenten op welke wijze zij en anderen invloed kunnen uitoefen op de groepsdynamiek.

Het doel van deze training is tweeledig, zowel theoretisch als praktisch. Het theoretische dient vooral als ondersteuning voor het behalen van de praktische doelen.
Ten eerste dien je als student de wetenschappelijk theoretische brugfunctie van groepsdynamica tussen sociologie en psychologie te begrijpen.

Ten tweede kun je als student jouw effectiviteit in kleine groepen vergroten, door:
a) te weten dat jouw eigen houding en gedrag, via de principes van de groepsdynamica, weerspiegeld worden door groepsgenoten;
b) op welke wijze deze invloed uitoefenen op de groepsdynamiek;
c) via intervisie op systematische wijze te reflecteren op individueel en groepsgedrag.

Rooster

Per profiel vak worden bijeenkomsten georganiseerd. Houd de roosters in de gaten voor wanneer een profielvakgroep is ingeroosterd.

Onderwijsvorm

De training zal bestaan uit 2 sessies. De eerste duurt 3 uur en zal plaatsvinden in het begin van blok 3, terwijl de tweede bijeenkomst 1,5 uur duurt en plaatsvindt aan het einde van blok 3. De precieze datum per groep is te vinden in het rooster via MyTimetable.

Toetsing en weging

N.v.t.

Literatuurlijst

Docent geeft nader te bepalen relevante literatuur op.

Contact

M.D. Michaloliakos m.d.michaloliakos@fgga.leidenuniv.nl

Onderwijsorganisatie

Bestuur en medezeggenschap

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

 • Onderwijscoördinatoren , o.a. verantwoordelijk voor de inhoud van het programma: Prof.dr. A.K. Yesilkagit en Prof dr. F. M. (Frits) van der Meer (specifiek voor BA)

De master Management van de Publieke Sector heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning

Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht voor studie-gerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. Zie hieronder ook verder:

 • Persoonlijke omstandigheden: Hieronder vallen in ieder geval: ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden. Als je twijfelt over je situatie, kom dan altijd langs de studieadviseur.

 • Overige studie gerelateerde zaken: Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/ Universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.

Daarnaast zijn er ook:

 • Studentendecanen: zij beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen;

 • Studentenpsychologen: zij kunnen bv. helpen bij faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes en bieden daarnaast ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

Elke faculteit heeft ook een klachten coördinator de assessor (student-lid van het bestuur) van de faculteit, hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Welkom

Beste student,

Namens het bestuur en de staf van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden heten wij jou als nieuwe student van de master Management van de Publieke Sector: Politiek, Beleid en Management van harte welkom.

Wij organiseren een feestelijke welkomstbijeenkomst op vrijdag 3 september vanaf 14.30 uur in zaal 2.01 in Wijnhaven. Prof. dr. Jet Bussemaker zal een gastlezing verzorgen. Tevens maak je kennis met je opleiding en ontvang je essentiële informatie, waaronder over de vakken, scriptie en loopbaanbegeleiding. Wij sluiten de bijeenkomst af met een gezellige kennismakingsborrel waar jij je medestudenten beter kan leren kennen.

Het programma ziet er als volgt uit.
14.15 – 14.30 Inloop
14.30 – 14.45 Welkom door Prof. dr. Kutsal Yesilkagit, opleidingscoördinator Politiek, Beleid en Management
14.45 – 15.15 Kennismaking met de opleiding door Prof. Dr. Kutsal Yesilkagit, studieadviseur, en studentmentor
15.15 – 15.30 Pauze
15.30 – 16.15 Gastlezing door Prof. dr. Jet Bussemaker, Hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact
16.15 – 16.30 Vraag en antwoord
16.30 – 18.00 Kennismakingsborrel in restaurant Wijnhaven

Tevens ben je van harte welkom om deel te nemen aan de introductieweken HOPweek (voor bachelor- en masterstudenten in Den Haag), EL CID (voor Nederlandse bachelor- en masterstudenten) en/of Orientation Week Leiden - OWL (voor internationale studenten; Nederlandse studenten zijn ook welkom).

De weblinks naar de roosters, uSis en Brightspace vind je tevens in de rechterkolom in de Studiegids. (Andere) praktische informatie kun je vinden op Informatie voor nieuwe studenten.

In geval van een positieve covid-test, of wanneer je in afwachting bent op een testuitslag, kun je de bijeenkomst online volgen. Mail in dat geval naar studieadviesbsk@fgga.leidenuniv.nl.

Wij zien je graag op 3 september!

namens Prof. dr. Kutsal Yesilkagit

Tineke Choi, MSc
drs. Jolanda den Heijer
Charlotte Rosalie, MA
Studieadviseurs Instituut Bestuurskunde

N.B. Deze informatie is alleen bedoeld voor studenten die daadwerkelijk (mogen) starten met de MPS-opleiding in september 2021. Studenten die in februari starten ontvangen in december verdere informatie.

Loopbaanoriëntatie

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op je (verdere) professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar toepassing in de praktijk?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studieadviseur, de FGGA Career Service en/of medestudenten over gesproken. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de (rest van de) arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De Career Service is er om studenten (en pas afgestudeerden) te helpen bij de overstap naar of volgende stap op de arbeidsmarkt. We geven je persoonlijk advies en organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en cv-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere loopbaanactiviteiten. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie