Studiegids

nl en

Vraagstukken Latere Levensfasen

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Beschrijving

Dit blok behandelt de vraagstukken rond de veroudering. Het is breed multidisciplinair opgezet onderwijs waarin de patiënt centraal staat en klinische vraagstukken besproken worden tegen de achtergrond van brede basale kennis over de demografie, biologie, (patho)fysiologie, genetica en epidemiologie. Ook wordt veroudering in een breed maatschappelijk verband geplaatst. Gedurende het blok zal de complexiteit van de problematiek toenemen en is er steeds meer tijd voor het zelfstandig bestuderen en uitwerken van casuïstiek. De werkgroepen worden longitudinaal begeleid waarbij het accent ligt op de diverse vaardigheden (samenwerking, diagnostisch proces, afnemen van biografische anamnese, afnemen van geriatrische vragenlijsten, opstellen van behandelplan, gezondheidsbevordering, interpretatie van wetenschappelijk onderzoek). Een groot deel van het onderwijs wordt op afstand (online) aangeboden.

Leerdoelen

1 De student gaat op een respectvolle manier in gesprek met een oudere waarbij de positieve attitude tegenover en de betrokkenheid bij oudere mensen/patiënten gedemonstreerd wordt.
2 De student neemt bij een oudere patiënt biografische, functionele en zorganamnese af.
3 De student beschrijft vakkundig een looppatroon aan de hand van een korte film.
4 De student beoordeelt aan de hand van een korte film de betrouwbaarheid van afname van vragenlijsten (MMSE, GDS), metingen (orthostase) en doet een voorstel voor een passende reactie op de situatie.
5 De student herkent op basis van fotomateriaal vaak voorkomende dermatologische pathologie op oudere leeftijd.
6 De student past op korte casuïstiek kennis toe met betrekking tot
a) etnische, interculturele en seksuele aspecten van veroudering
b) (patho)anatomische, biologische en (patho)fysiologische mechanismen van veroudering
c) verminderde reserves en kwetsbaarheden
d) diversiteit en atypische presentaties
e) patronen in de klinische presentaties
f) vaak gebruikte diagnostische testen
g) een functiegerichte preventie
h) veranderde farmacokinetiek en -dynamiek
i) medicatiebijwerkingen en -interacties
j) beperkingen van Evidence Based Medicine bij ouderen.
7 De student evalueert een complexe papieren casus van een oudere patiënt vanuit het perspectief van diverse zorgverleners en zorgsettingen, rekening houdend met de vraagstelling.
8 De student stelt bij een complexe papieren casus van een oudere patiënt een therapeutische behandelplan op volgens de 6Stepmethode, waarbij de student kritisch omgaat met de bestaande richtlijnen en de gemaakte keuzen beargumenteert.
9 De student presenteert een wetenschappelijke onderbouwing van verbanden tussen het basale onderzoek naar veroudering en de klinische toepasbaarheid.
10 De student is in staat om in een levensechte situatie of een complexe papieren casus van een oudere patiënt:
a) de grens tussen het medisch zinvol handelen en overbehandeling aan te geven
b) de ethische keuzen te beargumenteren.

11 De student past de kennis over de veroudering en ouderengeneeskunde toe bij het oplossen van diverse (brede maatschappelijke) dilemma’s zoals bv. plannen van preventieve maatregelen.

Rooster

Het onderwijs na 6 februari 2023 raadpleeg je via MyTimeTable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Weblectures, Webinars
E-learnings, Zelfstudieopdrachten,
Patiënt demonstraties
Verplichte werkgroepen
Responsiecolleges, Werkcolleges, Practica

Toetsing en weging

De toetsing bestaat uit een schriftelijke deeltoets (gesloten boektentamen, 50% blokcijfer), een schriftelijke eindtoets (openboek tentamen, 6Step, 30% blokcijfer), een opdracht + werkgroep ethiek en recht (10% blokcijfer), en een werkgroep wetenschappelijke presentaties (10% blokcijfer). De aanvullende eisen zijn: werkgroepparticipatie, werkgroep interview actieve oudere en werkgroep de laatste levensfase, en een e-learningcluster dermatologie.

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Literatuurlijst

Kernboek van Kane et al. Essential of Clinical Geriatrics (8e editie) MC Grow Hill
Diverse kernboeken uit de kernboekenlijst.
Verdiepende literatuur (voor overzicht zie blokboek).

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Mw. Dr. A.M. Oleksik
Mw. Dr.ir. D. van Heemst Latere_levensfasen@lumc.nl

Opmerkingen

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.