Studiegids

nl en

Beleid 1: Beleids- en besluitvorming

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak is voor bachelorstudenten Bestuurskunde en minorstudenten. De minorstudenten sluiten aan bij de hoorcolleges, maar voor deze groep worden aparte werkgroepen georganiseerd.

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid I, II en III zal worden kennisgemaakt met de belangrijkste theorieën en inzichten die de beleidswetenschap kent. In Beleid 1 zal nader worden ingegaan op het beleidsvormingsproces. Daarmee bouwt het vak voort op het vak Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap en bereidt het voor op Beleid II (beleidsuitvoering) en Beleid III (beleidsevaluatie en feedback).

Het vak Beleid I gaat over de drie eerste fasen in de beleidscyclus: agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. Ten aanzien van het agendavormingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Hoe gaat het selectieproces in zijn werk? De beleidsformulering betreft de totstandkoming en definities van beleidsalternatieven. Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Hierbij vormt het rationele model het vertrekpunt, waar we het organisatorische en politieke model tegen afzetten.

Waar de hoorcollegereeks zich met name richt op het verwerven van theoretische kennis, zullen de werkgroepen zich toespitsen op de toepassing van deze kennis. Op een interactieve manier zullen de verschillende theorieën toegepast worden op (actuele) maatschappelijke vraagstukken.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid;

 • Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap;

 • Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch analyseren;

 • Het zelfstandig kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen begrijpen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkgroepen* (speciale werkgroepen voor minorstudenten!)

 • Wekelijkse opdrachten die ter voorbereiding op de werkgroepen ingeleverd moeten worden (meer informatie is terug te vinden op Brightspace).

*De werkgroepen zijn niet verplicht, maar aanwezigheid wordt sterk aanbevolen omdat uit ervaring blijkt dat studenten de werkgroepen nodig hebben om te kunnen slagen voor het vak.

Totale studielast: 140 uur

 • Hoorcolleges: 14 uur

 • Werkgroepen: 12 uur

 • Q&A: 7 uur

 • Toetsing en nabespreking: 5 uur

 • Midterm: 2 uur

 • Bestuderen verplichte literatuur: 74 uur (zelfstudie)

 • Wekelijkse opdrachten: 26 uur (zelfstudie)

Toetsing en weging

 1. Midterm toets (40%)
 2. Tentamen (60%)
 • Er is onderlinge compensatie mogelijk tussen beide onderdelen. Om het vak te kunnen behalen moet het gewogen gemiddelde van het tentamen en de midterm toets een voldoende zijn.

 • Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

 • De inlevertermijn van wekelijkse opdrachten is terug te vinden op Brightspace.

Herkansing

 • De herkansing van de onderdelen is alleen mogelijk als het eindcijfer (het gewogen gemiddelde van de toetsonderdelen) een onvoldoende is.

 • Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.

 • Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Literatuurlijst

 • Enkele wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken die via Brightspace of de LU bibliotheek te downloaden zijn.

 • De vakwijzer, die via Brightspace beschikbaar wordt gesteld, beschrijft waar de artikelen en hoofdstukken gevonden kunnen worden.

Inschrijven

 • Eerstejaars bachelorstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum (OSC) ingeschreven en in augustus ingedeeld voor een werkgroep en ingeschreven in uSis. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

 • Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroepen van dit vak moeten volgen, moeten zich melden bij het OSC en worden geroosterd in een werkgroep waar nog plaats is.

 • Minorstudenten volgen andere werkgroepen, zie de Minoren minor webpagina.

De Universiteit Leiden gebruikt Brightspace als de digitale leeromgeving. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. E.V. Bondarouk: e.v.bondarouk@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Let op: het eerste hoorcollege vereist meteen een nodige voorbereiding. Zie de vakwijzer voor meer informatie.