Studiegids

nl en

Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management

Introductie en doelgroep

Let op: de minorvakken zijn alleen toegankelijk voor studenten met een officiële minorinschrijving! Heb je geen inschrijving? Dan kan je de minorvakken helaas niet als keuzevakken volgen. Iedereen zonder minorinschrijving die zich toch inschrijft, wordt uitgeschreven.

Deze minor is bedoeld voor studenten met een brede interesse in het functioneren van de publieke sector in al haar verscheidenheid die, bovendien, een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van publieke dienstverlening. Studenten worden in de minor in staat gesteld op basis van goede inhoudelijke kennis degelijke oordelen te kunnen vellen inzake problemen in de publieke sector en goede aanbevelingen te doen ter verbetering.

Vanzelfsprekend staat de minor open voor studenten met verschillende disciplinaire achtergronden. De studie Bestuurskunde leent zich hier goed voor. Zij is bij uitstek interdisciplinair en gebruikt allerhande inzichten om de complexiteit van het openbaar bestuur te kunnen doorgronden.

Deze minor is voor elke student toegankelijk, behalve voor HBO studenten. Als je vanuit een andere discipline komt, kan de overstap groot zijn en extra tijd en energie kosten. Denk hierbij aan het je eigenmaken van een andere manier van onderzoek doen, tentaminering en/of papers schrijven. Mocht je twijfelen of deze minor voor jou is, neem dan gerust contact op met de studieadviseurs.

In deze minor krijgen studenten kennis van en inzicht in het Nederlandse openbaar bestuur. Studenten bestuderen landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden – in de context van internationalisering en Europese Unie – en allerhande publieke en private instanties die publieke taken uitvoeren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen of woningcorporaties. Studenten leren zodoende hoe het openbaar bestuur er eigenlijk uitziet, welke organisaties hier deel van uit maken, waar deze organisaties vandaan komen en wat de onderlinge relaties zijn. Studenten krijgen bovendien inzicht in historische en recente ontwikkelingen en uitdagingen in het openbaar bestuur en bekijken ook normatieve vragen van ethiek voor de publieke sector omtrent ‘goed’ bestuur. In de vakken worden actuele vraagstukken besproken, zoals de invloed van Europa, het maken van nieuw beleid in een ‘participatie samenleving’ of het zorgen voor een efficiënte (lees: slanke en zuinige), daadkrachtige en integere overheid. Studenten krijgen in deze minor essentiële handvaten om antwoorden te vinden op belangrijke maatschappelijke vraagstukken om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening.

Programma en opbouw

De minor wordt verzorgd in twee blokken van ieder 8 weken.

In blok 1 komt de basis aan de orde. Dat wil zeggen, de basisbeginselen van bestuurskunde en beleid middels de vakken: 'Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap' en 'Beleid I: Beleids- en Besluitvorming'. Studenten krijgen ook de kans om eigen interesses verder te ontwikkelen via een keuze tussen twee vakken: in het vak 'Geschiedenis van het Openbaar Bestuur' wordt de ontstaansgeschiedenis van het openbaar bestuur besproken en in het vak 'Governance and Digitalization' spitsen we ons toe op de digitalisering van de overheid, de inrichting hiervan, en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

In blok 2 is vervolgens sprake van verdieping in twee kerngebieden van de Bestuurskunde, ‘Publieke waarden en ethiek’, en ‘Publiek Management’. We introduceren studenten in dit blok ook met de eigenheid van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Mocht je vanuit je eigen studieachtergrond al sociaalwetenschappelijk onderzoek hebben meegekregen bieden wij 'European Union Politics and Policy' als alternatief aan. Uniek aan dit blok is dat het vak Public Values en Ethics via Flipped classroom verloopt (een online onderwijs verweven met face-to-face bijeenkomsten). Online en flipped classroom onderwijs maakt het mogelijk om op een nieuwe en uitdagende manier met medestudenten, de docent en de lesstof om te gaan!

Alle vakken zijn 5 ECTS. In het kader van het internationaliseringstreven van de Universiteit Leiden, worden meerdere vakken in het Engels gegeven.

We beklemtonen graag dat het volgen van het vak Inleiding Sociaalwetenschappelijk onderzoek en het afronden van de minor studenten zonder achtergrond in de sociale wetenschappen toelaat meteen in te stappen in een Master Bestuurskunde, zonder de pre-master te moeten volgen.

Blok 1 (Semester 1)

 • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (niveau 100)

 • Beleid I: Beleids- en Besluitvorming (niveau 200)

Keuzemogelijkheid:

 • Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (niveau 100)

OF

 • Governance and Digitalization (niveau 200) (wordt deels in het Engels gegeven)

Blok 2 (Semester 1)

 • Public Values and Ethics (niveau 300). NB: dit is een online cursus met face-to-face elementen. Dit vak wordt in het Engels gegeven.

 • Publiek Management & Organisaties (niveau 300)

Keuzemogelijkheid:

 • Inleiding Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (niveau 200). NB: dit vak is nodig voor toelating tot een Master Bestuurskunde zonder pre-master te hoeven volgen; voor mensen zonder achtergrond in de sociale wetenschapen (zie tab Belangrijke informatie).

OF

 • European Union Politics and Policy (niveau 200) (wordt deels in het Engels gegeven)

Een 15 ECTS keuzevakken programma:

Onderdelen van de minor kunnen worden gevolgd als een programma van 15 ECTS aan keuzevakken die als zodanig op de bul worden vermeld, maar die wel samen een coherent pakket vormen. Het betreft de volgende vakken:

 • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (niveau 100), blok 1, semester 1

 • Beleid I: Beleids- en Besluitvorming (niveau 200), blok 1, semester 1

 • Publiek Management & Organisaties (niveau 300), blok 2, semester 1

Als je in blok 2 (november en december) geen ruimte hebt om minorvakken te volgen, dan kan je er ook voor kiezen om alleen de minorvakken van blok 1 (september en oktober) te volgen.

Werkgroepen

Minorstudenten volgen ook werkgroepen als deze horen bij de te volgen vakken. In uSis moeten studenten zich hier zelf voor inschrijven. Let op dat er dus speciale minorwerkgroepen zijn in uSis. Elke minor heeft zijn eigen roosterpagina.

Locatie

De minorvakken worden gedoceerd in Den Haag.

Rooster 2022-2023

De roosterpagina 2022 wordt zo snel als mogelijk gepubliceerd door middel van een link naar de website, zie rechterzijde van deze pagina. Elke minor heeft zijn eigen roosterpagina. Roosters zijn altijd onder voorbehoud.

Contact

Voor vragen over de minor kan je contact opnemen met de studieadviseurs van de Bachelor Bestuurskunde via Studieadviseur Bachelor Bestuurskunde. Bij inhoudelijke vragen zal de studieadviseur je doorsturen naar de minorcoördinator.

Minor Bestuurskunde 2022-2023

Vak EC Semester 1 Semester 2
Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Beleid 1: Beleids- en besluitvorming 5

Kies uit

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5
Governance and Digitalisation 5
Public Values and Ethics 5
Publiek Management en Organisaties (minor OBBM) 5

Kies uit

Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
European Union Politics and Policy 5

Belangrijke informatie

Op deze pagina kun je de volgende informatie vinden:

 • Inschrijven voor vakken en tentamens

 • Niveau van de minor

 • Studeren met een functiebeperking

 • Instroom in een Master Bestuurskunde zonder pre-Master

 • Onderwijs en Examenregeling

 • Wanneer één of meer vakken niet worden gehaald

Inschrijven voor vakken en tentamens

Je dient je voor de vakken in te schrijven via MyStudymap. Het vak verschijnt dan in je persoonlijk rooster. Minorstudenten hebben hun eigen werkgroepen en worden hiervoor ingeschreven door het Onderwijs Service Centrum. Kijk hiervoor in het rooster.
Let op: je dient je ook zelf voor de tentamens in te schrijven via MyStudymap.

Je bent geslaagd voor het tentamen als het resultaat 5,5 of hoger is. Een resultaat lager dan 5,5 betekent dat je het tentamen niet gehaald hebt.

Niveau van de minor

In overeenstemming met de richtlijnen van de Universiteit Leiden is het minorprogramma geroosterd binnen de 30 ECTS discretionaire ruimte in het derde jaar van het Bachelorprogramma.

Studeren met een functiebeperking

Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor een tentamen of dat je een laptop nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of ADHD hebt. Als je van deze faciliteiten gebruik wilt maken, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met Fenestra (een afspraak maken gaat via de studentdecanen. Neem alle relevante medische informatie en testresultaten mee. Zorg dat je duidelijk aangeeft welke voorzieningen je nodig denkt te hebben. De studentdecanen van Fenestra zullen onze examencommissie daarna adviseren. Heb je al een verklaring van Fenestra, mail die dan z.s.m. naar de studieadviseurs van Bestuurskunde.

In het geval dat je gebruik mag magen van de extra faciliteiten, willen we je wijzen op de volgende belangrijke informatie:

 • Het Onderwijs Service Centrum wil het aanleveren van deze informatie zo makkelijk mogelijk voor jou maken. Ze zullen je ieder blok, ruim van te voren, een mail sturen waarin specifiek naar deze informatie gevraagd wordt. Wanneer je deze mail binnen de deadline volledig beantwoordt zal je gegarandeerd van de faciliteiten gebruik kunnen maken. Hierover zal je een bevestigingsmail ontvangen met daarin o.a. de tijd en locatie van het tentamen. Houd in de gaten dat je deze mail wel ontvangt!

 • Onvolledige informatie of reacties na de deadline worden niet meer in behandeling worden genomen. Concreet houdt dit in dat er geen faciliteiten voor jou zijn geregeld en je in de reguliere zaal tentamen zal moeten maken.

 • Ook willen we jullie erop attenderen dat er alleen gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten die Fenestra in hun advies aan de examencommissie hebben vermeld. Discussies met de docent, een collega van het Onderwijs Service Centrum en/of de surveillant voor, tijdens of na het tentamen worden doorgegeven aan ons. Wanneer dit vaker gebeurt, zullen wij dit doorgeven aan de examencommissie die dan mogelijkerwijs besluit het advies van Fenestra niet meer op te volgen.

Instroom in een Master Bestuurskunde zonder pre-Master

Het behalen van deze minor (alle 30 ECTS, inclusief het vak Inleiding Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek) biedt studenten de mogelijkheid om, mits aan de overige toelatingsvoorwaarde voldaan is, zonder pre-master in te stromen in een van de Master programma’s van het Instituut Bestuurskunde. Neem voor meer informatie over de vereisten en mogelijkheden contact op met de studieadviseurs van de opleiding.

Indien je interesse hebt in de master, dan dien je je altijd via Studielink en uSis aan te melden voor de master en daarbij de deadlines (1 december/15 juni) te respecteren.
Wil je aansluitend in februari starten met de master (deadline aanmelden: 1 december)? Vermeld dan in je aanmelding dat je momenteel deze minor volgt. Je wordt dan toegelaten op voorwaarde dat je je bachelor en deze minor volledig afrondt voor of uiterlijk op 31 januari.
Wil je in september starten (deadline aanmelden: 15 juni)? Vermeld in je CV dat je deze minor afgerond hebt en zorg ervoor dat je een cijferlijst upload waaruit dit ook blijkt.

Onderwijs en Examenregeling

De vakken in deze minor vallen onder de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de Bachelor Bestuurskunde. Dit heeft consequenties voor mogelijkheden voor herkansing, becijfering en afronding van cijfers. Voor meer informatie kan de website van de examencommissie van de opleiding bestuurskunde worden geraadpleegd: Examencommissie

Wanneer één of meer vakken niet worden gehaald

In het geval dat een student een of meer vakken niet haalt, mag deze zich niet opnieuw inschrijven voor de minor. De student kan een verzoek indienen om een vak het jaar erop alsnog af te ronden. Stuur hiervoor een e-mail aan het Onderwijsteam van Bestuurskunde. **Dit geldt alleen voor het academisch jaar 2022-2023 als overgangsregeling. **

Als je via alsnog de volledige minor hebt kunnen afronden, dan krijg je het predicaat ‘minor Bestuurskunde’ op je diploma. Als je de minor niet kunt afronden krijg je dus ook niet het predicaat ‘minor’ op je diploma. De behaalde minorvakken komen dan als losse keuzevakken op je diploma te staan (je kan ze dus wel inzetten voor je vrije keuzeruimte).

Inschrijven en registratie

Inschrijving en registratie

Voor verschillende groepen studenten gelden verschillende aanmeldprocedures

 • Studenten aan de Universiteit Leiden

 • Student aan TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Andere WO-studenten van buiten de Universiteit Leiden

Voor vragen over registratie, neem dan contact op met 071 – 527 1111 of studielijn@leidenuniv.nl.

Studenten van Universiteit Leiden kunnen zich vanaf 2 mei t/m 15 juli 2022 inschrijven voor deze minor via USis.
De uSIS code voor deze minor is 6000MOBMN. (Studieactiviteit #1022)

Reguliere Bsc studenten Bestuurskunde (EBM of BBO) kunnen de minor Bestuurskunde (Engelse of Nederlandse variant) of onderdelen daarvan niet volgen, zoals bepaald in de OER van de opleiding.