Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak is voor bachelorstudenten Bestuurskunde en minorstudenten.

Beschrijving

In dit vak bekijken wij hoe het Nederlandse openbaar bestuur eigenlijk ontstaan is en wat haar fundamenten zijn. In de lessen bespreken wij oorsprong en ontwikkeling van hedendaagse Nederlandse publieke instituties, organisaties en politiek-bestuurlijke cultuur en hoe het verleden van invloed is op het heden; naar verandering, continuïteit en diversiteit. Enerzijds besteden wij in deze cursus aandacht aan ontstaan, groei en verandering van elementen van het Nederlandse openbaar bestuur van de vroegmoderne tijd (ca. 1650) tot nu om bestuurlijke ontwikkelingen in verleden en heden te doorgronden. Anderzijds hebben wij aandacht voor bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline in samenhang met de studie Bestuurskunde. De idee dat handelingen en gebeurtenissen in het verleden van invloed zijn op beslissingen en beleid in het heden wordt intuïtief veelal wel erkend. Het blijft echter vaak de vraag hoe, in welke mate en waarom dit dan het geval is. Door in te gaan op belangrijke historische vragen, theorieën, concepten en discussies worden studenten bestuurskunde in staat gesteld zelf antwoorden te bieden. De cursus laat zo zien dat kennis van het politiek-bestuurlijke verleden niet alleen leuk is om te weten maar dat het ook anderszins bijzonder nuttig kan zijn voor de bestuurskundige van de toekomst.

Leerdoelen

 • Kennis hebben van een historisch overzicht van het Nederlandse openbaar bestuur van de vroeg-moderne tijd tot nu.

 • Identificeren en herkennen van de historische achtergronden (continuïteit, verandering en diversiteit) van kenmerkende hedendaagse ontwikkelingen in politiek en openbaar bestuur.

 • Kennis nemen van verschillende thema’s van (actueel) bestuurshistorisch onderzoek.

 • Belangrijke theorieën, vragen en concepten uit de bestuursgeschiedenis gebruiken voor de Bestuurskunde als wetenschappelijke discipline.

 • Ervaring opdoen met het schrijven van een historisch essay over een bestuurskundig onderwerp of probleem.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit 7 hoorcolleges van ieder twee uur. Er zijn geen werkgroepen bij dit vak.

Tijdens de hoorcolleges en via e-mail/telefoon is er voldoende ruimte om vragen te stellen aan de docenten over de opdracht en de stof als geheel. Op het eerste en laatste college na, hebben alle hoorcolleges feitelijk eenzelfde structuur.
Ten eerste zal een nadere blik worden geboden op een chronologisch overzicht van de Nederlandse bestuursgeschiedenis, gekoppeld aan inzichten en vraagstukken met betrekking tot bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline.
Ten tweede wordt in colleges aandacht besteed aan specifieke voorbeelden en thema’s van bestuurshistorisch onderzoek. Deze voorbeelden kunnen deels verzorgd worden door gastsprekers (nader bekend te maken) en zijn bedoeld om studenten een idee te geven van de breedte en mogelijkheden van bestuurshistorisch onderzoek en hen kennis te laten maken met verschillende (actuele) bestuurskundige onderwerpen en hun relatie met geschiedenis.
Deelname aan de hoorcolleges is facultatief maar wordt uiteraard sterk aanbevolen.

Studielast

Aantal te besteden uren voor dit vak is 140 uur waarvan:

 • Contacturen: 16 uur (14 uur college + 2 uur tentamen inzage/feedback)

 • Toetsing: 3 uur

 • Zelfstudie en werken aan schrijfopdracht: 121 uur

Toetsing en weging

 • Tentamen met open vragen over de besproken stof uit literatuur en hoorcolleges (100% van het cijfer).

De vorm van de herkansing is gelijk aan de eerste kans. Het recht op het maken van herkansingen is aan regels gebonden. Zie de website van de examencommissie van de opleiding Bestuurskunde.

Overgangsregeling
In jaar 2021-2022 waren er twee toetsen voor dit vak (een tentamen en een paper). In 2022-2023 is er één toets (een tentamen). Dit betekent dat er sprake is van een overgangsregeling:

 • Deelcijfers die in academisch jaar 2021-2022 zijn behaald blijven in academisch jaar 2022-2023 geldig. Als studenten dus al eerder het tentamen of paper hebben gehaald hebben, dan hoeven zij dit onderdeel niet nog eens te doen. Stel de docent hier wel d.m.v. een e-mail van op de hoogte. Dit gebeurt niet automatisch! Het andere deel zal echter moeten worden herkanst:
 1. Voor studenten die in 2021-2022 het paper niet hebben gehaald, geldt dat zij een kort paper moeten schrijven als herkansing. Zie de opdracht op Brightspace.
 2. Studenten die in 2021-2022 het deeltentamen niet hebben gehaald maken hetzelfde tentamen als alle anderen in jaar 2022-2023.
 • Voor diegenen die gebruik moeten maken van de overgangsregeling geldt wel compensatie tussen beide deelcijfers. Voor hen is de weging 25% paper en 75% tentamen.

 • Bij vragen over deelcijfers etc. kan je altijd contact opnemen met de hoofddocent.

Studenten die dit vak niet gehaald hebben, melden zich hiervoor vóór de start van blok 1 per e-mail bij de hoofddocent van het vak.

*Gelet op artikel 4.11.3 van de Regels en Richtlijnen van de opleiding Bestuurskunde wordt er in dit vak een maximum cijfer van een 7 gesteld aan de eventuele herkansing van het essay. De reden is dat studenten met een herkansing (lees: meer tijd om de opdracht te maken en meer feedback van de docent) niet onevenredig veel voordeel mogen hebben t.o.v. de studenten die zaken bij de eerste kans inleveren en halen. Alleen als er (aantoonbaar) sprake is van ernstige persoonlijke omstandigheden kan door de hoofddocent van deze regel worden afgeweken, mits dit bekend is bij en besproken is met de studieadviseur en de studentendecaan en deze instanties hiermee instemmen.

Literatuurlijst

 • Wagenaar F.P., Kerkhoff, A.D.N. & Rutgers M.R. (red.). (2011 / herdruk 2019). Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat (Bussum: Coutinho).

 • Artikelen door studenten zelf te zoeken. De vakwijzer bij de cursus bevat een uitgebreide handleiding voor het zoeken naar en gebruiken van de opgegeven literatuur.

Inschrijven

Eerstejaars bachelorstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum (OSC) ingeschreven. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

De Universiteit Leiden gebruikt Brightspace als de digitale leeromgeving. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

De docent maakt gebruik van Brightspace voor het verspreiden van alle essentiële informatie behorende bij het vak, zoals vakwijzers, uitleg van opdrachten en studiemateriaal. Brightspace zal ca. twee weken voor het begin van de cursus beschikbaar worden gemaakt.

Contact

Dr. A.D.N. (Toon) Kerkhoff
Turfmarkt 99 Den Haag, kamer 4.86
Spreekuur op afspraak
E-mail: a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Goede, leuke en effectieve colleges zijn gebaat bij actieve en betrokken docenten en studenten. Dit betekent dat studenten geacht worden de stof voorafgaand aan het college te bestuderen en vragen te stellen als zaken onduidelijk zijn. Dat laatste kan zowel voor, tijdens als na de colleges, mondeling of via e-mail.