Studiegids

nl en

Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak is voor bachelorstudenten Bestuurskunde en minorstudenten. De minorstudenten sluiten aan bij de hoorcolleges, maar voor deze groep worden aparte werkgroepen georganiseerd.

Beschrijving

Wat maakt een onderzoek wetenschappelijk? Uit welke fases is een wetenschappelijk onderzoek opgebouwd? Wat is de rol van theorie binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek? Hoe kunnen we de complexe realiteit reduceren tot concepten die systematisch bestudeerd kunnen worden en hoe kunnen we deze concepten meten? Welke technieken zijn er beschikbaar voor het verzamelen van data?

De cursus Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek is een inleiding tot de fundamenten van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het vak laat studenten kennis maken met wat de ‘ambacht’ van hun discipline is. We besteden aandacht aan de methoden van onderzoek en het empirische onderzoeksproces in ruime zin; het formuleren van doelstellingen en onderzoeksvragen, het zoeken en beschrijven van onderzoeksliteratuur, causaliteit, het gebruik van theorie, onderzoeksdesigns en de ethische aspecten van onderzoek. Aan de hand van voorbeelden uit bestuurskundig onderzoek behandelen we de verschillen en overeenkomsten tussen kwalitatieve en kwantitatieve wetenschappelijke benaderingen.

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de belangrijkste keuzestappen in het sociaalwetenschappelijk onderzoek;

 • het begrijpen van de rol van theorie en het bouwen van wetenschappelijke modellen;

 • herkennen van diverse onderzoeksmethoden die gebruikt worden bij sociaalwetenschappelijk onderzoek;

 • kritisch leren omgaan met publicaties en mediaberichten die gebaseerd zijn op sociaalwetenschappelijk onderzoek;

 • aan het einde van de cursus is de student in staat om een kleine schrijfopdracht uit te voeren.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroepen (ook voor minorstudenten) en zelfstudie.

Totale studielast 140 uur, waarvan:

 • Hoorcollege (7 weken x 2 uur) = 14 uur

 • Werkcollege (6 weken x 2 uur) = 12 uur

 • Toetsing = 5 uur

 • Zelfstudie = 109 uur voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, maken van opdrachten enz.

De werkgroepbijeenkomsten zijn verplicht! In het geval dat je een geldige reden hebt om een werkgroepbijeenkomst te missen, dien je deze reden per e-mail op te geven bij je werkgroepdocent vóór aanvang van het te missen werkcollege. De werkgroepdocent bepaalt de geldigheid van de reden.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen (bv. bijzondere persoonlijke omstandigheden) mag je meer dan één werkgroep missen zonder dat uitsluiting van de werkgroep volgt. Om aanspraak te maken op deze uitzondering dien je voorafgaand aan de te missen werkgroep contact op te nemen met de studieadviseur en je werkgroepdocent. In de meeste gevallen zal je worden gevraagd om een schriftelijk aantoonbaar geldige reden te geven. Na overleg wordt dan een beslissing genomen over de mogelijke verdere deelname aan de werkgroep en de eventueel te maken vervangende opdracht(en).

Toetsing en weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van de volgende onderdelen:

 • Onderzoeksvoorstel – 40% van het eindcijfer

 • Eind-tentamen – 60% van het eindcijfer

Om het vak succesvol te halen dienen studenten voor alle onderdelen een voldoende te halen (minimum cijfer 5,5), compensatie tussen de deelcijfers is dan ook niet mogelijk.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

De literatuur zal uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.

Inschrijven

 • Eerstejaars bachelorstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum (OSC) ingeschreven en in augustus ingedeeld voor een werkgroep en ingeschreven in uSis. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

 • Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroepen van dit vak moeten volgen, moeten zich melden bij het OSC en worden geroosterd in een werkgroep waar nog plaats is.

 • Minorstudenten volgen andere werkgroepen, zie de Minoren minor webpagina.

De Universiteit Leiden gebruikt Brightspace als de digitale leeromgeving. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

P.E.A. v.d. Bekerom (Petra)

Opmerkingen

TBA