Studiegids

nl en

Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus betreft het introducerende deel van de Minor Kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief en is verplicht voor de minorstudenten. Door andere bachelorstudenten kan dit vak als keuzevak gevolgd worden.

Er worden verschillende vormen van kindermishandeling onderscheiden: fysieke en emotionele mishandeling, fysieke en emotionele verwaarlozing en seksueel misbruik. Ook het meemaken van geweld tussen ouders wordt beschouwd als een vorm van kindermishandeling. Uit onderzoek blijkt dat al deze vormen zeer schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling.

Factoren die het risico op mishandeling vergroten kunnen liggen op het niveau van het kind, het gezin en de omgeving waarin het gezin zich bevindt. Een belangrijke risicofactor is het hebben ervaren van mishandeling in de eigen jeugd door ouders, oftewel intergenerationele overdracht. Al deze factoren vormen een basis voor preventie en hulpverlening. Om effectief te kunnen ingrijpen is daarnaast ook kennis nodig over de processen die kunnen leiden tot kindermishandeling.

In deze cursus wordt ingegaan op de historische achtergronden, definities, prevalenties, en risicofactoren en verklaringsmodellen voor kindermishandeling en partnergeweld. Ook wordt ingegaan op methodologische aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar mishandeling. Verder wordt aandacht besteed aan opvoedingsinterventies die kunnen worden ingezet om mishandeling zoveel mogelijk te stoppen en te voorkomen.

Ook gastsprekers uit het beroepsveld en een ervaringsdeskundige zullen aan het woord komen om vanuit hun perspectief te vertellen over mishandeling. Grondige kennis van aspecten van mishandeling over de levensloop die in deze cursus aan bod komen is noodzakelijk voor professionals werkzaam in de praktijk en de wetenschap op het gebied van kinderen en opvoeding.

Leerdoelen

Aan het einde van dit vak heb je kennis over:

  • Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in de geschiedenis rondom het onderwerp kindermishandeling;

  • De definitie van kindermishandeling en de verschillende vormen die worden onderscheiden;

  • De prevalentie van kindermishandeling;

  • Risicofactoren en verklaringsmodellen voor kindermishandeling over de levensloop;

  • De werkwijze omtrent het signaleren en/of behandelen van gezinnen na (vermoedens van) kindermishandeling van verschillende relevante beroepsgroepen en organisaties in het werkveld (namelijk kinderartsen, Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld en vrouwenopvang);

  • De instrumenten en procedures die worden gebruikt om kindermishandeling te signaleren en wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de effectiviteit hiervan;

  • Methodologische aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar kindermishandeling;

  • Interventies die worden ingezet om kindermishandeling te voorkómen of verminderen, en wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de effectiviteit hiervan.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Bonnet, R. C. (2019). De Kleine Gids Kindermishandeling (vijfde druk). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.

  • Overige literatuur bestaat uit wetenschappelijke artikelen die vermeld staan in de syllabus.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinator: dr. Sabine van der Asdonk.