Studiegids

nl en

Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Onze kennis van de middeleeuwse geschiedenis is bijna karikaturaal. Zij hangt aan elkaar van clichés over machtige koningen, dappere ridders, vieze horigen, hoofse liefde en grof geweld. In deze reeks hoorcolleges leren de studenten andere kanten van de Europese middeleeuwen kennen. De periode tussen 500 en 1500 wordt gezien als de eeuwen des onderscheids, waarin grote politieke, sociale-economische en cultureel-religieuze ontwikkelingen plaatsvonden. Deze hebben de wereld onherkenbaar veranderd en een grote stempel gedrukt op onze contemporaine maatschappij, economie, en denkwereld.

Leerdoelen

  • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de hoofdlijnen van en belangrijkste thema’s binnen de geschiedenis van de middeleeuwen;

  • 2) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren, verwerken en in schriftelijke toetsen reproduceren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

  • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen met multiple choice vragen

  • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen met een combinatie van meerkeuze vragen, open- en essayvragen

Weging

  • Deeltoets 1: 40%

  • Deeltoets 2: 60%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de nieuwste editie van W. Blockmans, P. Hoppenbrouwers, Eeuwen des onderscheids (Amsterdam 2016). Andere edities worden niet langer ondersteund.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Eerstejaars studenten melden zich tijdens de mentorbijeenkomst op de eerstejaarsdagen onder begeleiding van hun studentmentoren in MyStudyMap aan voor alle hoorcolleges van het eerste semester.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Een overzicht van de onderwerpen van de hoorcolleges wordt kort voor het begin van de colleges op Brightspace gepubliceerd.