Studiegids

nl en

BA - Eindwerkstuk Japanstudies

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Studenten moeten de volgende componenten hebben afgerond:

 • Propedeuse

 • Twee BA2 seminars

 • BA2 Kanji IIa

 • BA2 Teksten IIa

 • BA2 Productie IIb

 • BA2 Studieverblijf Japan of BA2 Productie IIc

Leerdoelen

Een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren binnen een discipline uit één van de 2 clusters, Humanities (HUM) en Social Sciences (SOSCI).

 • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen.

 • een probleemstelling en deelvragen formuleren die past binnen het thema van het Afstudeerseminar dat is gekozen door de begeleider en wordt in overleg met de begeleider gedefinieerd.

 • relevante bronnen (inclusief Japanstalig materiaal) selecteren, analyseren, en in een historische context plaatsen.

 • een beargumenteerde conclusie formuleren.

 • aanwijzingen van de docent verwerken.

Voertaal

Nederlands/Engels

Begeleiding BA-eindwerkstuk

Het BA-eindwerkstuk is het vervolg op een BA3-seminarcollege in het eerste semester en ligt in het verlengde van de cluster-indeling. Studenten krijgen een begeleider toegewezen door de opleiding en de examencommissie op basis van eerder afgeronde seminars en lectures, motivatie en interesses van de student. De uiteindelijke toewijzing blijft daarbij afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Studenten worden op basis van de toegewezen begeleider ingedeeld in een thematisch ingestoken Afstudeerseminar (Graduation seminar), waarin begeleiding van het schrijven van een BA werkstuk gecombineerd wordt met analyse van ter zake doend Japanstalig materiaal. Stap voor stap ontvangen studenten ook gerichte feedback van de begeleider en de medestudenten op de hoofdstukken van het eindwerkstuk.

Het onderwerp van het eindwerkstuk moet passen binnen het thema van het Afstudeerseminar dat is gekozen door de begeleider en wordt in overleg met de begeleider gedefinieerd. Er kan hierop alleen een uitzondering gemaakt worden wanneer een student een goed beargumenteerd en duidelijk alternatief onderwerp aandraagt dat voldoende past bij de expertise van de begeleider. Een voorstel hiertoe zal door de opleidingsvoorzitter in samenspraak met de examencommissie in behandeling worden genomen.

ECTS

Het BA-eindwerkstuk levert 10 EC op en een Afstudeerseminar is verplicht onderdeel van de begeleiding daarvan, en levert 5 EC op. Voor het Afstudeerseminar is een aparte beschrijving in deze studiegids opgenomen.

Bepalingen

Recht op begeleiding van BA-eindwerkstuk alleen na het behalen van: ten minste 2 BA2-seminars, BA2 Productie IIB, BA2 studieverblijf Japan of BA2 Productie IIC, BA2 Kanji IIa, BA2 Teksten IIa, Propedeuse.

Omvang

Het BA-werkstuk telt plm 8.500 woorden, met 7000 en 10.000 als onder- respectievelijk bovengrens, inclusief noten, bibliografie en eventuele appendices. Met de toestemming van de begeleider kan er een langere appendix toegevoegd worden. De begeleider kan ook aan de examencommissie een beargumenteerd verzoek voorleggen om toestemming voor een korter of een langer werkstuk.

Inlevertermijn en herkansing

DEADLINES:
Inleveren eerste versie van de scriptie: 24 april 2023.
Inleveren definitieve versie scriptie: 1 juni 2023.

● Alle BA-eindwerkstukken die in het huidige academische jaar (voor 31 augustus 2023) beoordeeld dienen te worden, moeten voor de uiterste deadline van 1 juni 2023 ingeleverd zijn. De opleiding werkt met een twee-deadlines beleid voor het inleveren van de BA scriptie. De eerste deadline voor het inleveren valt op 24 april 2023. De tweede en uiterste deadline voor het inleveren valt op 1 juni 2023. Zoals ook bij papers het geval is, hebben studenten die op of vóór de eerste deadline een (gedeeltelijke) eerste versie inleveren bij hun begeleider recht op feedback, en zullen deze studenten hun scriptie inclusief commentaar binnen drie weken retour ontvangen van de begeleider, om tijdige revisie en opnieuw inleveren mogelijk te maken. Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen eerste versie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun scriptie in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline, zonder verder benadeeld te worden, afgezien van het feit dat zij het recht op revisie en opnieuw inleveren van hun scriptie verspeeld hebben.

● Je levert de definitieve versie van het BA-eindwerkstuk per e-mail in bij je begeleider en tweede lezer. Daarbij zet je het e-mailadres BAthesis in cc. Indien de begeleider en/of de tweede lezer om een papieren exemplaar vragen dien je een papieren exemplaar in te leveren bij de begeleider en/of tweede lezer. ** De definitieve deadline is 1 juni 2023 23.59 uur.**

● Alle definitieve versies die uiterlijk 1 juni zijn ingeleverd zullen door de hoofdbegeleider en de tweede lezer worden beoordeeld. De beoordeling – en het uiteindelijke eindcijfer – zal binnen zes weken bekend gemaakt worden. Studenten mogen hun afstudeerformulieren met inleverdatum 1 juni inleveren voordat het cijfer van het eindwerkstuk is ingevoerd.

● Eindwerkstukken die na 1 juni worden ingeleverd, worden pas beoordeeld in het eerste semester van het daaropvolgende academische jaar.

● Studenten die het eindwerkstuk niet hebben afgerond maar daartoe wel een serieuze poging hebben gedaan, kunnen hun eindwerkstuk in het eerste semester van het daaropvolgende academische jaar inleveren. Ook hier geldt een twee-deadlines beleid. De eerste deadline voor het inleveren valt op 21 oktober 2023. Studenten die op of vóór deze datum een (gedeeltelijke) eerste versie inleveren bij hun begeleider hebben recht op feedback, en zullen deze studenten hun eindwerkstuk inclusief commentaar binnen drie weken – na 21 oktober 2023 – retour ontvangen van de begeleider. De tweede en uiterste deadline voor het inleveren valt op 11 december 2023. Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen kladversie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun scriptie in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline.

● Studenten die op 11 december 2023 hun eindwerkstuk niet hebben ingeleverd of hiervoor een onvoldoende krijgen, moeten een nieuw eindwerkstuk schrijven, in principe over een ander onderwerp en met een andere begeleider. Om een begeleider toegewezen te krijgen, dienen studenten die hun eindwerkstuk niet hebben ingeleverd uiterlijk 31 december contact op te nemen met de examencommissie. Dit geldt ook voor studenten die een (studie)pauze hebben ingelast of zich voor onbepaalde tijd hadden uitgeschreven voor de bacheloropleiding Japanstudies en met het schrijven van het eindwerkstuk willen beginnen. Studenten die hun eindwerkstuk wel hebben ingeleverd op 11 december 2023, maar een onvoldoende hebben ontvangen, dienen contact op te nemen met de examencommissie zodra zij de uitslag hebben ontvangen. Begeleiding bij het eindwerkstuk vindt uitsluitend plaats binnen het Afstudeerseminar in het tweede semester. Het onderwerp van het eindwerkstuk moet daarbij binnen het thema van dat seminar en de expertise van de docent vallen. Deelname aan de inhoudelijke component van het Afstudeerseminar is een vereiste.

Taal

Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

Gebruik Japanstalig materiaal

Gebruik van Japanstalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) is verplicht.