Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester (in totaal 30 EC)

History of Japan to 1868 5
Japan in the 21st Century 5
Taalkundige Structuur: Grammatica 1a 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Actieve Taalbeheersing 1a: Conversatie & Luistervaardigheid 3
Actieve Taalbeheersing 1a: Kanji 2
Teksten 1a 5
Mentoraat BA1 Japanstudies 0

Tweede semester (in totaal 30 EC)

Introduction to Modern Japanese History 5
Arts and Material Culture of Japan 5
Taalkundige Structuur: Grammatica 1b 5
Actieve Taalbeheersing 1b: Conversatie & Luistervaardigheid 3
Actieve Taalbeheersing 1b: Kanji 2
Teksten 1b 5
Contemporary Japanese Politics and International Relations 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester (in totaal 30 EC)

Verplichte vakken (20 EC):

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Actieve Taalbeheersing IIa: Conversatie & Luistervaardigheid 3
Actieve Taalbeheersing IIa: Kanji 2
Teksten IIa 5
Gedeeld onderwijs: keuzevak bij Koreastudies, Chinastudies of South and Southeast Asia Studies 5

Keuzevakken: kies twee seminars óf één seminar en één lecture (10 EC):

SOSCI Lecture Material Culture of Modern Japan 5
SOSCI Seminar Japan in Oost-Aziatische nationalismes 5
SOSCI Seminar International Politics and Economy of East Asia 5
SOSCI Seminar Buddhism, Visuality, and the Visual Arts in Japan 5
HUM Seminar Japanese Anime, Global Fandoms 5
HUM Seminar Japanese Art and Visual Culture 5
HUM Seminar Introduction to Japanese Linguistics 5

Schrijftutorials voor alle BA2 Seminars (verplicht onderdeel van bovenstaande seminars)

Schrijftutorials

Tweede semester (in totaal 30 EC)

Verplichte taalvakken in blok 3 (5 EC):

Actieve Taalbeheersing IIb: Productie 2
Actieve Taalbeheersing IIb: Teksten 3

Keuzevakken:

Kies in blok 3 één van de hieronder vermelde lectures of seminars (5 EC):

HUM Lecture Japanese Film 5
HUM Lecture Genders and Sexualities, 1600-1945 5
HUM Seminar Klassiek Japans 1 5

Kies daarnaast één van de hieronder vermelde seminars met Japan-project (5 EC). Een onderdeel van deze seminars is veldwerk in Japan of Nederland:

SOSCI Seminar Japanese Food 5
SOSCI Seminar Performing Arts of Japan 5
SOSCI Seminar Japanese Politics and International Relations 5
HUM Seminar Japan's Asian Empire, Images and Realities 5
HUM Seminar Japanse taalkunde 5

Tot slot volg je een programma in Leiden OF Japan (15 EC)

Regulier programma in Leiden (in blok 3 én 4; 15 EC):

Actieve Taalbeheersing IIc: Productie (FAT) 5
Actieve Taalbeheersing IIc: Teksten (FAT) 5
Gedeeld onderwijs: keuzevak bij Koreastudies, Chinastudies of South and Southeast Asia Studies (LET OP: deze vakken beginnen al in blok 3) 5

Buitenlandverblijf (alleen in blok 4; 15 EC):

Study abroad 15

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester (in totaal 30 EC)

Kies één van de volgende twee vakken (5 EC):

Klassiek Japans 2 5
Practising Japanese Studies 5

Kies een BA3 Seminar (10 EC)

HUM Seminar Literature and New Media 10
HUM Seminar History and Arts 10
HUM Seminar Language and Linguistics 10
SOSCI Seminar Anthropology of Japan 10
SOSCI Seminar Politics, Political Economy and International Relations of Japan 10

Schrijf je tot slot in voor een minor of één van de andere mogelijkheden om je keuzeruimte van 15 EC in semester 1 in te vullen:

Keuzeruimte Japanstudies 15

Tweede semester (in totaal 30 EC)

Kies een afstudeerproject:

Eindwerkstuk en Afstudeer Seminar (15 EC) in combinatie met de rest van de keuzeruimte (15 EC)

BA - Eindwerkstuk Japanstudies 10
JS Afstudeer Seminar 5
Keuzeruimte Japanstudies 15

Of kies voor:

Eindwerk: Conference Project 10
JS Afstudeer Seminar 5
Keuzeruimte Japanstudies 15

Of kies voor:

External Research Project (30EC)

External Research Project 25

Meer info

Doel van de opleiding Het programma BA-eindwerkstuk en afstudeereisen Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

Een Bachelor Japanstudies beschikt over:

 • Taalvaardigheid: Een Bachelor is in staat om modern geschreven en gesproken Japans te begrijpen, te lezen en te vertalen, en een conversatie te voeren in het Japans; hij beschikt voorts over een gedegen inzicht in de grammatica en de geschiedenis van het Japans;

 • Regiokennis: De bachelor heeft weet van belangrijke historische, cultureel-maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Deze regiokennis zal (1) de taalverwerving verrijken en contextualiseren, (2) een brede algemene kennis van Japan bieden, en (3) de basis bieden voor verdere studie op het masterniveau (en hoger);

 • Algemene academische vaardigheden: het kunnen vinden, ordenen en kritisch bespreken van informatie en

 • Disciplinair bewustzijn: bekendheid met de benaderingen (probleemstellingen, theorieën, methoden, analytisch taalgebruik) van ten minste drie disciplines die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden.

Het programma

Japanstudies is een brede studie, die aan de ene kant gestoeld is op een generalistische kennis van Japan en beheersing van de Japanse taal en aan de andere kant op de beheersing van specifieke disciplines van toepassing op de studie van Japan. Het bachelorprogramma houdt vast aan het principe dat zowel het generalistische aspect als het disciplinaire aspect aan bod moet komen. Het bachelorcurriculum biedt de student derhalve een combinatie van een brede, regionaal-cultureel georiënteerde benadering en de mogelijkheid zich te specialiseren in een van de gebieden die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden. Praktisch betekent dit dat het propedeuseprogramma (het programma voor het eerste jaar) alsmede een deel van het tweede jaar voor elke student precies hetzelfde is, maar dat al in het tweede jaar de student de mogelijkheid geboden krijgt om zich te specialiseren. Specialisaties waarvoor de student in het tweede jaar kiest worden deels verder uitgebouwd in het derde jaar en monden uit in een eindwerkstuk. Het bachelorprogramma zal dus een basis bieden die elke student nodig heeft om in of met betrekking tot Japan te kunnen functioneren, ook in de toekomstige werkomgeving.

Eerste Jaar: Propedeuse

In het eerste jaar zal de helft van de tijd besteed worden aan taalonderwijs om een basis te vormen in het Japans en uiteindelijk Japanse bronnen te gebruiken voor de inhoudelijke onderzoeksvakken. Daarnaast zullen studenten bekend raken met de premoderne en moderne geschiedenis van Japan en zich verdiepen in sociologische vraagstukken, de kunst en cultuur van het land. Ook volgen studenten hoorcolleges en werkgroepen om Academische Vaardigheden op te doen.

Bindend studieadvies (BSA)

Het BSA-systeem stelt eisen aan de studieprestaties van de eerstejaarsstudent en biedt tegelijkertijd extra begeleiding via het mentoraat en studievoortgangsgesprekken met de studiecoördinator. Het doel van dit systeem is om zo goed mogelijk te bepalen of de student geschikt is voor de gekozen studie en of de studie bij de student past.

Om een positief advies te krijgen moet een student in het eerste jaar minimaal 45 EC van zijn propedeuseprogramma behalen. De opleiding stelt als aanvullende eis dat drie onderdelen van de propedeuse in ieder geval in het eerste jaar zijn afgerond, namelijk de vakken Teksten Ia & Ib en Japan in the 21st Century. Voor meer informatie kun je terecht op de pagina over studievoortgang en het Bindend Studieadvies.

Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of ernstige familieomstandigheden. In dit verband is het van belang dat studenten persoonlijke problemen die van invloed zijn op de studievoortgang tijdig melden bij de studiecoördinator. De opleiding houdt van iedere student een dossier bij met informatie die relevant is voor het BSA. De student heeft het recht dit dossier (bij de studiecoördinator) in te zien en zelf informatie aan het dossier toe te voegen.

Tweede en derde jaar

Clusters

In het tweede jaar wordt het taalonderwijs op dezelfde manier voortgezet voor alle studenten. Daarnaast kiezen studenten vier seminarvakken, verbonden aan een van de twee specialisatiegebieden ‘clusters’ binnen de opleiding: Humanities (HUM) en Social Sciences (SOSCI).

De student kan zich zo richten op een specialisatie, maar ook nog een of twee vakken ‘uitproberen’. Er zijn hoorcolleges (‘lectures’) en als werkgroep opgezette werkgroepen (‘seminars’). Iedere student dient in totaal 4 BA2 inhoudelijke vakken, waarvan minimaal 1 en maximaal 2 BA2 hoorcolleges, en minimaal 2 en maximaal 3 werkcolleges te volgen (waarvan 1 een seminar met Japan-project in semester 2). Bij het behalen van minimaal 2 BA2 seminars en alle BA2 Taalonderwijs, kan de student het BA3 programma vervolgen, na plaatsing via het Cluster Application Form, in te leveren voor 1 juni. Het eerste semester bestaat uit een BA3 Cluster seminar (10 EC, zowel Japanse als Engelse materialen). In het tweede semester wordt dit vervolgd door een Afstudeerseminar (5 EC), waarin ook aan Japanse Taalverwerving verder wordt gewerkt, en het Afstudeerseminar, dat uiteindelijk resulteert in een BA-eindwerkstuk (10 EC).

Buitenlandverblijf

In het tweede semester van het tweede jaar is er de mogelijkheid voor een aantal studenten om voor drie (en eventueel vijf) maanden naar Japan te gaan. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen studenten in ieder geval hun PROPEDEUSE behaald te hebben en van het BA2 programma tenminste BA2 Conversatie & Luistervaardigheid IIa, BA2 Kanji IIa en BA2 Teksten IIa succesvol af te ronden, en voldoende aanwezig te zijn geweest voor Teksten IIb vóór vertrek naar Japan. Wegens beperkte capaciteit zullen niet alle studenten naar Japan kunnen gaan. Studenten die in Nederland blijven volgen het reguliere programma in Leiden, waarvan 10 EC taalonderwijs en 5 EC Gedeeld Onderwijs (zie studiegids).

Gedeeld onderwijs

In het tweede jaar volgen studenten minimaal één (studenten die in het tweede semester naar Japan gaan) en maximaal twee (studenten die in Nederland blijven) cursussen ‘gedeeld onderwijs.’ Om aan het onderdeel gedeeld onderwijs te voldoen dient de student een keuze te maken uit inhoudelijke BA-cursussen (één respectievelijk twee maal 5 EC) op niveau 100, 200 of 300 die gegeven worden bij de aan de studie Japans gerelateerde opleidingen van Koreastudies, Chinastudies en South and Southeast Asian Studies. Dit onderdeel is bedoeld om de kennis van de (Oost-)Aziatische regio te vergroten. Alleen inhoudelijke cursussen kunnen meegeteld worden in dit onderdeel. Taalcursussen kunnen niet gekozen worden.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester). Dit kun je invullen met een vastgesteld keuzepakket, oftewel een minor, maar het is ook mogelijk om met toestemming van de Examencommissie voor één van de volgende opties te gaan:

 • Individueel samengesteld keuzepakket.

 • Een uitwisselingsprogramma in het buitenland.

 • Een stage.

 • Het inzetten van een al afgeronde hbo-opleiding.
  Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte kun je terecht op de keuzeruimtesite.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om af te kunnen studeren moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk voldoende hebben afgerond.

In het werkstuk zet de student uiteen wat de relevante vakliteratuur over dit onderwerp beweert. Vervolgens dient de student, op basis van de geraadpleegde bronnen, nieuwe inzichten toe te voegen aan hetgeen in de vakliteratuur wordt gesteld, respectievelijk een van de bestaande door student omschreven opvattingen op een nieuwe manier te onderbouwen of te weerleggen. De student maakt daartoe ook gebruik van Japanstalige bronnen; de geraadpleegde vakliteratuur mag, maar hoeft niet, in andere talen dan het Japans te zijn gesteld. Als aan alle verplichte onderdelen van het studieprogramma is voldaan, kan de student afstuderen. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.

Aansluitende masteropleidingen

Een afgeronde bacheloropleiding Japanstudies geeft rechtstreeks toegang tot verschillende éénjarige tracks van de doorstroom-masteropleiding Asian Studies. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmaster Asian Studies en de tweejarige masteropleiding Japanese Studies. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Heb je tips nodig bij het kiezen van een master, kijk dan even op volgende pagina.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Japanstudies

Het programma

Het programma van de Bachelor Japanstudies is veelzijdig: je verdiept je in onder meer de taal, geschiedenis, sociologie, internationale relaties, literatuur, en materiële cultuur van Japan. Maar hoe gebruik je de kennis die je verkrijgt? Welke richting kies je binnen de studie en waarom? Wat kan je al en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen en hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op de toekomst?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Academische Vaardigheden en Transferable Skills

Na het afronden van de Bachelor Japanstudies beschikt men over de volgende vaardigheden:

Taalvaardigheid: men is in staat om modern geschreven en gesproken Japans te begrijpen, te lezen en te vertalen, en een conversatie te voeren in het Japans; men beschikt voorts over een gedegen inzicht in de grammatica en de geschiedenis van het Japans;

Regiokennis: men heeft weet van belangrijke historische, cultureel-maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Deze regiokennis zal (1) de taalverwerving verrijken en contextualiseren, (2) een brede algemene kennis van Japan bieden, en (3) de basis bieden voor verdere studie op het masterniveau (en hoger);

Disciplinair bewustzijn: bekendheid met de benaderingen (probleemstellingen, theorieën, methoden, analytisch taalgebruik) van ten minste twee disciplines die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden.

Algemene academische vaardigheden: o.a. kritisch lezen, analyseren en vergelijken van academische artikelen, academische schrijfvaardigheden, en kritische onderzoeksvaardigheden, die in de eerste plaats gericht zijn academisch onderzoek, maar in bredere zin toepasbaar zijn in journalistieke of sociaalwetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Voor toekomstige werkgevers is echter niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, interpersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Vakken Bachelor Japanstudies

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen de Bachelor Japanstudies gebeurt dit op de volgende manier:

Eerste jaar

Cursus: hoorcolleges (niveau 100)

Voorbeelden van opdrachten:

 • Webpostings

 • Tentamens met gesloten en open vragen

Vaardigheden:

 • Basale academische leesvaardigheid: vermogen om de structuur van een academische tekst te begrijpen en het belangrijkste argument te identificeren.

 • Vermogen om een concept uit te leggen dat tijdens de les wordt behandeld

Tweede jaar

Cursus: seminars en hoorcolleges, inclusief schrijftutorials (niveau 200)

Voorbeelden van opdrachten:

 • Analytisch essay (1.000 - 1.200 woorden)

 • Onderzoekspaper (2.000-2.500 woorden)

 • Mondelinge presentatie

 • Webpostings

 • Tentamens met open vragen

 • Bekwaamheid om teksten kritisch te beoordelen en een argument te verwoorden in een analytische paper

Vaardigheden

 • Mogelijkheid om te zoeken naar secundair materiaal voor research paper

 • In staat zijn om relevante concepten en inzichten toe te passen op verschillende empirische concepten en dienovereenkomstig een argumentatie te formuleren, zowel mondeling als schriftelijk

 • Vermogen om een argument te ontwikkelen en een paper te structureren op basis van individueel onderzoek.

 • Mogelijkheid om disciplinaire conventies te identificeren en te volgen bij het citeren, analyseren, gebruik van bronnen en structuur van een onderzoekspaper

 • Correct gebruik van citaten en opmaak van referenties in onderzoekspaper

 • Een presentatie kunnen structureren en effectief mondeling kunnen presenteren over een academisch onderwerp

Derde jaar

Cursus: clusterseminars (niveau 300)

Voorbeelden van opdrachten:

 • Literatuuronderzoek (1.000 - 1.200 woorden), waarbij minstens één Japanse tekst

 • Onderzoekspaper (2.500-3.000 woorden)

 • Mondelinge presentaties en discussies

 • Webpostings

Vaardigheden

 • In staat zijn om mondeling complexe ideeën en concepten te verwoorden

 • Correct gebruik van citaten en opmaak van referenties

 • Een onderzoeksvraag kunnen formuleren op basis van origineel onderzoek

 • Mogelijkheid om primair en secundair materiaal voor research paper te zoeken en te lokaliseren

 • Mogelijkheid om bestaande literatuur over een bepaald onderwerp te herzien, de belangrijkste auteurs en argumenten te identificeren en een literatuuronderzoek te structureren

 • Vermogen om een argument te ontwikkelen en een paper te structureren op basis van individueel onderzoek

 • Mogelijkheid om disciplinaire conventies te identificeren en te volgen bij het citeren, analyseren, gebruik van bronnen en structuur van een onderzoekspaper

 • Technieken bij vluchtig lezen

 • Structureren van een kritische review van een tekst

 • Vaardigheid in het kritisch lezen, beoordelen, presenteren en bespreken van academische teksten in relatie tot het vakgebied.

 • Ontwikkelen van een theoretische en kritische benadering van onafhankelijk onderzoek

Cursus: Practising Japanese Studies (niveau 300)

Voorbeelden van opdrachten:

 • Geschreven opdrachten

 • Mondelinge discussies en geschreven opdrachten (Taalcomponent Bussiness Japanese)

Vaardigheden:

 • Kennismaking met de arbeidsmarkt in Japan.

 • Creatief nadenken over de ontwikkeling van toekomstige carrièremogelijkheden.

Afstudeerseminar (niveau 400)

Voorbeelden van opdrachten:

 • Literatuuronderzoek (2.000 woorden)

 • Mondelinge presentaties (voorstel en draftversie van het Eindwerkstuk)

Vaardigheden:

 • In staat zijn om origineel onderzoek mondeling te presenteren in conferentiestijl en te reageren op vragen en feedback.

 • In staat zijn om de hoofdlijnen van onderzoek en argumentatie in het Japans te presenteren

Eindwerkstuk (niveau 400)

Opdracht:

 • BA 3 Eindwerkstuk ongeveer 8.500 woorden (7.000 - ~ 10.000 woorden)

Vaardigheden:

 • Correct gebruik van disciplinaire conventies, bronnen, referenties.

 • Een onderzoeksvraag kunnen formuleren, er primair en secundair materiaal voor kunnen vinden thesis, bestudeer bestaande literatuur, identificeer de belangrijkste auteurs en argumenten, en structureer een literatuuronderzoek, ontwikkel een argumentatie en structureer een proefschrift op basis van het individuele onderzoek.

 • Met gebruik van ten minste één bron in het Japans.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via careerservice@hum.leidenuniv.nl

Keuzeruimte

Toelatingseisen

Het eerste studiejaar (60 EC) moet zijn behaald.

Beschrijving

Naast de verplichte vakken binnen het bachelor programma heeft de student een keuzeruimte met een totale studielast van 30 EC (of alleen 15 EC in semester 1 indien men in semester 2 het External Research Project volgt).

Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden mits voldaan wordt aan de vigerende facultaire en universitaire eisen en normen in artikel 3.2 van de Onderwijs- en examenregeling.

Minor

Een minor is een vastgesteld en vooraf goedgekeurd programma. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd.

Op de minorensite vind je meer informatie over de minoren.

Buitenlandsstudieverblijf

Een buitenlandsstudieverblijf is een goede ervaring voor elke student en een mooie aanvulling op het curriculum van je hoofdvak. Ook draagt een buitenlands studieverblijf bij aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: neem contact op met het Humanities International Office of met je studiecoördinator.

Via de opleiding (i.s.m. het Humanities International Office) zijn er jaarlijks ongeveer acht plekken beschikbaar voor een jaar in Japan. Let wel op dat waarschijnlijk slechts een deel van dit buitenlandverblijf mee kan tellen naar de 30 EC die nodig is binnen de keuzeruimte. Van deze 30 EC kan maximaal 15 EC aan taalonderwijs meegeteld worden. De inhoudelijke vakken die een student kan volgen in Japan zijn daarbij niet altijd van een dusdanig niveau dat ze voor EC binnen de keuzeruimte toegekend kunnen worden. Het is dan ook van belang dat studenten zo vroeg mogelijk hun plan aan de Examencommissie voorleggen, zodat deze beoordeeld kan worden en studenten hier duidelijkheid over kunnen krijgen.

Stage

Als invulling van je vrije keuzeruimte is het mogelijk een stage te lopen. Onder begeleiding van een docent van de Faculteit en een medewerker van de organisatie ga je aan de slag bij een bedrijf of organisatie. De werkzaamheden tijdens een stage liggen vaak in het verlengde van wat je bij je opleiding geleerd hebt. Wanneer je ervoor kiest stage te lopen, kan de Career Service je helpen met het vinden van stageplaatsen bij een groot aantal bedrijven en instellingen. Kijk ook eens naar de stagehandleiding en de stageregeling.

Individueel keuzepakket

Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: de vakken moeten met elkaar samenhangen en een opbouw vertonen. Overleg met je studiecoördinator over de invulling van je keuzeruimte. Een individueel keuzepakket moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Afgeronde hbo-opleiding

Voor studenten met een afgeronde hbo-opleiding is bestaat de mogelijkheid om onderdelen van die opleiding in de keuzeruimte onder te brengen. Ook hiervoor geldt dat je een verzoek daartoe moet indienen bij de examencommissie van je opleiding middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Opmerkingen

De student wordt aangeraden in een vroeg stadium contact op te nemen met de studiecoördinator en de keuze voor te leggen om dan vervolgens melding te maken van en goedkeuring te vragen voor de gekozen invulling van de vrije keuzeruimte bij de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure
De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie.

Bij de beoordeling van de keuze van de student baseert de examencommissie zich op de samenhang de opbouw van het gekozen pakket.