Studiegids

nl en

BA Eindwerkstuk Oude Nabije Oosten- studies

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Afgerond tweede jaar van de BA Oude Nabije Oosten-studies. Deelname aan het onderdeel Scriptieseminar ONOS is verplicht.

Beschrijving

De student sluit de opleiding af met een eindwerkstuk van maximaal 10.000 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). Het schrijven hiervan is gekoppeld aan het onderdeel Scriptieseminar ONOS dat een integraal onderdeel vormt van het BA eindwerktsuk. De student kan zelf een eigen begeleider kiezen uit de docenten van de opleiding. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) die als begeleider optreedt.

De begeleider van het ba-eindwerkstuk moet worden toegewezen door de examencommissie. Het verzoek tot toewijzing scriptiebegeleider doe je door middel van het toewijzingsformulier.

Inleverdatum

Deadlines semester 1:

  • 1 december: deadline scriptie voor studenten die per 1 februari willen afstuderen.

Vanwege de korte periode van 1 september – 1 december oriënteren studenten al ten tijde van het indienen van hun studieplan op de scriptie (mei/juni);
Docenten hebben maximaal 4 weken de tijd om de scriptie te beoordelen (uiterlijk 7 januari). Indien de scriptie met een onvoldoende is beoordeeld, heeft de student minimaal 2 weken de tijd om de feedback te verwerken tot een herkansing.

• 21 januari: herkansingsdatum voor studenten die per 1 februari willen afstuderen.

Tijdens de feestdagensluiting van de Universiteit heeft de student geen recht op begeleiding;
N.B. deze datum is ook toegankelijk voor studenten die geen gebruik hebben gemaakt van de eerste datum. Echter, de versie die ingeleverd is na 1 december en uiterlijk op 21 januari geldt als de herkansing;
Indien de student per 1 februari gaat starten met een MA programma, dan laat de student dit tijdig weten aan de scriptiebegeleider, in verband met de administratie van het scriptiecijfer en de diplomering;
Indien de scriptie bij deze gelegenheid onvoldoende blijkt, of deze deadline gemist wordt, dan kan de student een formeel verzoek voor een extra herkansing (een nieuwe deadline, ergens in het tweede semester) indienen bij de examencommissie. De student doet dit door het opnieuw indienen van het afstudeerformulier met een nieuwe beoogde afstudeerdatum. De examencommissie besluit in overleg met de begeleider of het scriptieproject nog haalbaar is en de begeleidingsstructuur gehandhaafd kan blijven; bij een negatief besluit begint de student opnieuw met een nieuw onderwerp en een nieuwe begeleider.

Deadlines semester 2:

• 15 juni: deadline scriptie voor studenten die per 1 september willen afstuderen.

Docenten hebben maximaal 6 weken de tijd om de scriptie te beoordelen (uiterlijk 31 juli). Indien de scriptie met een onvoldoende is beoordeeld, heeft de student minimaal 2 weken de tijd om de feedback te verwerken tot een herkansing;
Zodra blijkt (en in ieder geval vóór 15 juni) dat de student de deadline van 15 juni niet gaat halen, moet de student aan de scriptiebegeleider toestemming vragen of zelfstandig doorgewerkt mag worden aan de herkansing van de scriptie.

  • 15 augustus: herkansingsdatum voor studenten die per 1 september willen afstuderen.

Na 15 juni heeft de student geen recht op verdere begeleiding;
N.B. deze datum is ook toegankelijk voor studenten die geen gebruik hebben gemaakt van de eerste datum, mits de student toestemming heeft van de scriptiebegeleider om zelfstandig door te werken. Echter, de versie die ingeleverd is na 15 juni en uiterlijk op 15 augustus geldt als de herkansing;
Indien de scriptie bij deze gelegenheid onvoldoende blijkt, of deze deadline gemist wordt, dan kan de student een formeel verzoek voor een extra herkansing (een nieuwe deadline, ergens in het eerste semester van het nieuwe collegejaar) indienen bij de examencommissie. De student doet dit door het opnieuw indienen van het afstudeerformulier met een nieuwe beoogde afstudeerdatum. De examencommissie besluit in overleg met de begeleider of het scriptieproject nog haalbaar is en de begeleidingsstructuur gehandhaafd kan blijven; bij een negatief besluit begint de student opnieuw met een nieuw onderwerp en een nieuwe begeleider.

BA-studenten die langer dan een jaar over hun scriptie doen zijn verplicht het BA-scriptieseminar opnieuw te volgen.

Scriptiesminar

Studenten die in semester 2 hun bacheloreindwerkstuk schrijven, zijn verplicht om deel te nemen aan het scriptieseminar ONOS. Dit seminar vindt gedurende het tweede semester een aantal keer plaats. Zie hiervoor het collegerooster Oude Nabije Oosten-studies BA3. Studenten die uitlopen en hun eindwerkstuk in semester 1 schrijven, moeten het facultaire scriptieseminar van het Expertisecentrum Academische Vaardigheden volgen.

Leerdoelen

  • het onder begeleiding uitwerken van een semi-complexe onderzoeksvraag met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken;

  • het schrijven van een schriftelijk verslag van die onderzoeksvraag.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Zelfstudie en besprekingen met de begeleider.

Toetsing en weging

Schriftelijk werkstuk (100%)

Literatuurlijst

In overleg met de begeleider.

Inschrijven

Voor het bacheloreindwerkstuk is registratie in uSis niet nodig. Studenten moeten bij de examencommissie een toewijzingsformulier indienen op basis waarvan de eerste en twee lezer worden aangewezen.

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert, wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.

Zie ook de facultaire Regeling BA-eindwerkstuk.