Studiegids

nl en

Argumentatie: kritisch denken en logisch redeneren

Vak
2022-2023

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Argumenten, je vindt ze overal! In ons dagelijks taalgebruik (want iedereen probeert wel eens anderen ergens van te overtuigen op basis van argumenten), maar zeker ook in de wetenschappelijke literatuur die hoort bij het vak van een pedagoog. Tijdens dit vak nemen we je mee in de wereld van de argumentatietheorie. Dit is de basis voor het logisch en kritisch denken dat ten grondslag ligt aan de voortdurende discussie over theoretische ideeën en empirische gegevens over opvoeding, ontwikkeling en onderwijs binnen de pedagogische wetenschap. Je leert je theoretische kennis van diverse vormen van logica toe te passen op alledaagse voorbeelden en op wetenschappelijke literatuur. Hierdoor kun je tijdens het vervolg van je studie argumenten herkennen en op waarde schatten, inclusief de valkuilen die daarbij horen.

Na het volgen van dit vak zul je in staat zijn om enerzijds zelf een betere argumentatie op te bouwen en anderzijds om vakliteratuur te lezen met de kritische, logische houding die ook bij het vak van pedagogisch wetenschapper hoort. Zo kun je later in je carrière wetenschappelijk gefundeerde beslissingen nemen met betrekking tot de opvoeding, ontwikkeling en het onderwijs van kinderen.

Leerdoelen

Aan het eind van het vak kan de student:

  • vaststellen hoe de argumenten binnen een redenering gestructureerd zijn;

  • bepalen welke vorm redeneringen hebben;

  • de geldigheid en/of zeggingskracht van redeneringen beoordelen;

  • beschrijven welke redeneringen aan de basis liggen van de verschillende onderdelen van een empirisch wetenschappelijk artikel;

  • en de opgedane kennis en inzichten toepassen bij het wetenschappelijk-kritisch lezen van onderzoeksverslagen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen waarin geoefend wordt met het toepassen van (formele) logica op redeneringen en discussies.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen dat uit een aantal open vragen en meerkeuzevragen zal bestaan. Het cijfer moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.5 en 6.0 worden afgerond naar een 6).

Brightspace

Actuele informatie wordt verstrekt via Brightspace.

Literatuur

Te bestuderen literatuur:

  • Burgers, S. (2021, 2de herziene druk). Logisch en kritisch denken. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

  • Eemeren, van F.H. & Snoeck Henkemans, A.F. (2020, 6e druk). Argumentatie: Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

  • Ondersteunende literatuur in de vorm van (wetenschappelijke) artikelen wordt t.z.t. op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinator van het vak is Marja Oudega