Studiegids

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Bachelor Pedagogische Wetenschappen

Hartelijk welkom bij de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Deze opleiding duurt drie jaar en na afloop beschikken afgestudeerden over de onder Eindtermen opgesomde kennis, vaardigheden en houding.

Eindtermen

Afgestudeerden van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen beschikken over de hieronder genoemde kwalificaties. Zij hebben er binnen de daarvoor gestelde tijdslimieten en door middel van de voorgeschreven toetsvormen blijk van gegeven dat zij zich deze kennis, vaardigheden en houding eigen hebben gemaakt.

1 Kennis en inzicht

Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.

1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.

1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.

Methoden en technieken van onderzoek

1.4 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

Beroepsveld

1.5 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

2 Toepassing van kennis en inzicht

De bachelor heeft de volgende academische vaardigheden ontwikkeld:

2.1 onder begeleiding een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren, zowel individueel als in groepsverband;

2.2 een consistente visie of betoog formuleren met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten;

2.3 wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraag-stukken.

3 Oordeelsvorming

3.1 De bachelor kan praktische en theoretische pedagogische vraagstukken wetenschappelijk en ethisch analyseren en beschrijven;

3.2 de bachelor kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen;

3.3 de bachelor is in staat tot het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern;

3.4 de bachelor heeft de vaardigheid ontwikkeld zich op professionele wijze te gedragen overeenkomstig normen en regels die van toepassing zijn op toekomstige werkzaamhe-den als pedagoog en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

4 Communicatie

4.1 De bachelor kan correct schriftelijk en mondeling rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context;

4.2 de bachelor toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid;

4.3 de bachelor kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

5 Leervaardigheden

5.1 De bachelor beschikt over de leervaardigheden die nodig zijn om een Masteropleiding te volgen, waarin een grotere mate van zelfstandigheid wordt verwacht;

5.2 de bachelor is in staat om het eigen leerproces te sturen.

Op de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2022-2023 van toepassing. In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2022-2023 van kracht zijn vastgelegd.

Structuur

De bacheloropleiding duurt drie jaar (180 ects) en bestaat uit de volgende onderdelen:

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2022-2023 moet je je voor alle vakken inschrijven via My Studymap.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo) worden voor de vakken uit het eerste jaar door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

**De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Propedeutische fase

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1A 3
Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1B 3
Argumentatie: kritisch denken en logisch redeneren 4
Inleiding in de psychologie (Pedagogische Wetenschappen) 5
Practicum wetenschappelijk schrijven 3
Inleiding in de ontwikkelingspsychologie 4
Practicum gesprekstechnieken 2
Interculturele Pedagogiek 5
Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2A 4
Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2B 4
Inleiding praktische filosofie voor Pedagogen Deel A 3
Inleiding praktische filosofie voor Pedagogen Deel B (filosoferen met kinderen) 3
Praktijkoriëntatie 3
Onderzoekspracticum 1 8
Cursus praktische data-analyse met SPSS 2
Tutoraat/Mentoraat 4

Arbeidsmarktvoorbereiding

In alle opleidingen die het Instituut Pedagogische Wetenschappen verzorgt staat de verbinding met het werkveld waarin onze afgestudeerden aan de slag gaan centraal. Hoe kunnen de uitkomsten van het onderzoek dat we doen gebruikt worden om problemen in de ontwikkeling van kinderen te voorkómen en op te lossen? Hoe kunnen kinderen in gezinnen, op school en in de hulpverlening profiteren van de kennis die we met ons onderzoek opdoen?
Dat is de vraag waar het in alle opleidingen en vakken van het Instituut Pedagogische Wetenschappen om draait. Ieder kind verdient immers de kans zich optimaal te ontwikkelen.

Dit betekent dat je in veel vakken zowel wetenschappelijke kennis leert als kennismaakt met professionals uit de praktijk die gastcolleges geven over de toepassing daarvan.
Je Bachelorproject is volledig gewijd aan een concrete vraag van een organisatie uit het werkveld van pedagogen. En een groot deel van je Masteropleiding wordt besteed aan een uitgebreide kennismaking met het werk dat je straks als afgestudeerd pedagoog gaat verrichten. Zo word je goed voorbereid op de arbeidsmarkt.