Studiegids

nl en

Inleiding in de psychologie (Pedagogische Wetenschappen)

Vak
2022-2023

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Zonder inschrijving kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Beschrijving

Tijdens dit vak maken studenten kennis met de voornaamste deelgebieden van de psychologie, zoals de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, cognitieve psychologie en sociale psychologie. Aandacht wordt besteed aan baanbrekende onderzoeken uit de geschiedenis van de psychologie en aan toonaangevende theorieën die tegenwoordig in de psychologie worden bestudeerd.

Het boek dat tijdens deze cursus wordt gebruikt, behandelt kernonderwerpen van de psychologie, zoals de werking van het geheugen, de invloed van stress op ons welbevinden, psychische stoornissen en de behandeling daarvan, en de invloed van anderen op ons gedrag. Ook neurobiologische aspecten van de psychologie komen aan de orde. Tijdens de colleges wordt de literatuur uitgelegd en geïllustreerd en ook wordt additionele stof gepresenteerd.

Leerdoelen

Het doel van het vak is om studenten kennis te laten maken met aspecten van de psychologie die ook binnen het werkveld van de pedagogische wetenschappen relevant zijn. In de cursus wordt een basis gelegd van kennis over psychologische theorieën en concepten waarop in de rest van de studie wordt voortgebouwd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Toetsing

Schriftelijk meerkeuze-tentamen over de opgegeven literatuur en de collegestof in de vorm van twee deeltoetsen. Beide deeltoetsen moeten met een voldoende (5,5 en hoger) worden afgerond om het vak te halen; het eindcijfer voor dit vak is het gemiddelde van de twee deelcijfers.
Er is één mogelijkheid om te herkansen. Tijdens deze mogelijkheid kunnen beide deeltoetsen worden herkanst. Indien voor één van de deeltoetsen een onvoldoende is behaald, is het ook mogelijk om alleen dat deel te herkansen. Het meenemen van deelcijfers van het voorgaande studiejaar is mogelijk.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Bernstein, D.A. (2016). Psychology: Foundations and Frontiers (10th edition). Boston: Cengage Learning.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen.Zonder inschrijving kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Dr. S.M.C. van der Veek en Dr. M.S. van Vliet zijn de coördinatoren van het vak.