Studiegids

nl en

Practicum wetenschappelijk schrijven

Vak
2022-2023

Beschrijving

In het Practicum wetenschappelijk schrijven staat het ontwikkelen van de academische schrijfvaardigheid centraal. De studenten maken hiertoe lees- en schrijfopdrachten en schrijven op basis van die opdrachten een korte wetenschappelijke tekst waarin inzichten en onderzoek uit de pedagogische wetenschappen tot een coherent geheel verwerkt worden. De tekst heeft een duidelijke centrale vraag en een genuanceerd en onderbouwd antwoord, is logisch gestructureerd, geschreven in academische schrijfstijl en voldoet aan de wetenschappelijke conventies.

Leerdoelen

  • Kritisch leren lezen van een aantal wetenschappelijke artikelen over actueel empirisch pedagogisch onderzoek;

  • Op basis van de kritische lezing een probleemstelling leren formuleren;

  • Op basis van een goed opgebouwde argumentatie tot een passende conclusie komen;

  • Vanuit de probleemstelling en argumentatie een goed gestructureerde, helder geformuleerde wetenschappelijke tekst schrijven;

  • Aan de hand van gerichte feedbackmodellen leren om feedback te geven en gekregen feedback op de eigen tekst te verwerken.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Tijdens het hoorcollege wordt achtergrondinformatie over het schrijfproces gegeven en worden voorbeelden van wetenschappelijke teksten behandeld. Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt aan de hand van opdrachten stap voor stap gewerkt aan het schrijven van een eigen paper. Aanwezigheid bij zowel het hoorcollege als de werkgroepen is verplicht.

Toetsing

Een portfolio, bestaande uit tussentijdse opdrachten en een paper. De opdrachten en de paper moeten binnen de daarvoor gegeven deadlines ingeleverd worden.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Jungslager, F. en Maljaars, W. (2016). Kritisch denken en schrijven. Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst. Bussum: Coutinho.

  • Tijdens de cursus verstrekte artikelen.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs

LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

M.H. Oudega