Studiegids

nl en

Inleiding praktische filosofie voor Pedagogen Deel A

Vak
2022-2023

NB Dit vak biedt een inleiding in filosofie in de pedagogische context, wetenschapsethiek en gedrags- en beroepscodes. Er wordt geen vrijstelling verleend aan studenten die het VWO-vak filosofie hebben behaald.

Beschrijving

Kennismaking met filosofische basisbegrippen aan de hand waarvan studenten op wetenschappelijk verantwoorde wijze leren reflecteren op het praktisch handelen in opvoeding, onderwijs, opleiding en hulpverlening, alsmede op de pedagogische onderzoekspraktijk. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het ethisch verantwoord handelen als student, als professional in de pedagogische praktijk (beroepscode) en als wetenschappelijk onderzoeker (onderzoeksethiek).

Leerdoelen

De studenten maken zich filosofische grondbegrippen eigen om die vervolgens zelf in concrete opvoedkundige praktijksituaties te kunnen toepassen. Ze zijn bekend met filosofische basisprincipes die ten grondslag liggen aan internationaal erkende (opvoedings)rechten van opvoeders en kinderen. De student toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (gezamenlijk Inleiding in de praktische filosofie deel A + deel B).

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

Studiewijzer, collegemateriaal e.d. zijn via Brightspace te raadplegen.

Literatuur

Verplicht:

  • Archard, D. (2015, 3rd edition). Children. Rights and childhood. London: Routledge.

  • Een tweede boek wordt later bekend gemaakt.

  • Aanvullend studiemateriaal wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

De coördinator van dit vak is: L. van Rosmalen