Studiegids

nl en

Tutoraat/Mentoraat

Vak
2022-2023

LET OP: de Academische Pabo heeft een eigen Tutoraat

Beschrijving

In dit studieonderdeel wordt een start gemaakt met de academische vorming en training van de student in de verschillende leerlijnen academische vaardigheden: onderzoeksvaardigheden, academisch schrijven, toepassen van kennis en inzicht, gesprekstechnieken, presentatievaardigheden en samenwerken. Daarnaast wordt de student ondersteund in het wegwijs worden op de universiteit en binnen de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. In het Tutoraat/Mentoraat is ook aandacht voor studievaardigheden die de studievoortgang te bevorderen. Tevens maken studenten een start met de voorbereiding op de arbeidsmarkt door middel van het Learning My Way-systeem, dat helpt bij het maken van keuzes binnen de opleiding.

Tijdens het Tutoraat/Mentoraat word je begeleid door een tutor (een docent) en een mentor (een ouderejaars student Pedagogische Wetenschappen) die nauw samenwerken. Bij sommige bijeenkomsten zie zowel je tutor als je mentor, andere bijeenkomsten worden door één van beiden begeleid.

Leerdoelen

Het doel van het Tutoraat/Mentoraat is het trainen van de verschillende academische vaardigheden, waarbij het uitgangspunt is dat deze vaardigheden belangrijk zijn in vrijwel alle beroepsvelden, waarvoor de Bachelor (en Master) Pedagogische Wetenschappen opleiden. Het Tutoraat/Mentoraat bestaat uit interactieve bijeenkomsten, waarin onder andere wordt geoefend met en gediscussieerd over de volgende onderwerpen en vaardigheden:

 • De opleiding Pedagogische Wetenschappen.

 • Op efficiënte en effectieve manier studeren.

 • Zoeken van literatuur, gebruik makend van de Universiteitsbibliotheek (tutorial Bibliotheekgebruik en online cursus Literatuur vinden).

 • Wetenschappelijke inzichten vertalen in bruikbare informatie voor verschillende doelgroepen.

 • Opzetten en uitvoeren van een mini-onderzoek.

 • Op correcte wijze gebruiken van en refereren aan literatuur.

 • Schrijven van een verslag (inclusief Instaptoets Wetenschappelijk Schrijven).

 • Mondeling presenteren.

 • Zelf als proefpersoon meedoen aan onderzoeken (practicum proefpersonen; zie beschrijving verderop).

 • Ethische aspecten van wetenschappelijk handelen.

 • De academische houding

 • Feedback geven en ontvangen.

 • Samenwerken.

Practicum Proefpersonen

Aanmelden voor deelname aan onderzoeken is verplicht en verloopt uitsluitend via een digitaal systeem SONA waarover je aan het begin van het studiejaar geïnformeerd wordt. Eerstejaarsstudenten krijgen automatisch een account voor dit systeem.
Tijdens het Tutoraat/Mentoraat wordt aangegeven vanaf wanneer aanmelden mogelijk is.

Studenten bepalen zelf aan welke onderzoeken zij willen deelnemen. In totaal moet je voor 16 credits aan onderzoek participeren. Wie vanwege bijvoorbeeld gewetensbezwaren niet wil deelnemen, dient een verzoek te richten aan de Examencommissie. De Examencommissie bepaalt ook of er vervangende opdrachten gemaakt moeten worden. Alle studenten schrijven een verslag over hun ervaringen als deelnemer aan onderzoek.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

In het eerste semester zijn er wekelijks bijeenkomsten, in het tweede semester vinden nog vijf bijeenkomsten plaats.

Toetsing

Het Tutoraat/Mentoraat wordt verplicht gevolgd tijdens het eerste jaar van inschrijving. Voor dit onderwijsonderdeel wordt geen vrijstelling verleend. Studenten ontvangen, indien zij hebben voldaan aan alle voorwaarden, de studiepunten na afloop van het tweede semester. Deze voorwaarden zijn:

 • Aanwezigheid tijdens alle bijeenkomsten; afwezigheid is alleen toegestaan met geldige reden en als dit vooraf wordt aangevraagd. De geldigheid van de reden wordt door de tutor in overleg met de coördinator bepaald, waarbij vakantie niet als geldige reden wordt gezien. Toegestane afwezigheid tijdens een bijeenkomst kan worden gecompenseerd door het maken van een vervangende opdracht die met een voldoende wordt beoordeeld.

 • Actieve deelname aan de bijeenkomsten.

 • Voldoende beoordeling van alle opdrachten.

 • Deelname aan de Instaptoets Wetenschappelijk Schrijven.

 • Met een voldoende afsluiten van de tutorial Bibliotheekgebruik en de online cursus Literatuur vinden.

 • Aantoonbare ervaring met het meedoen aan onderzoek als proefpersoon waarvoor tenminste 16 credits geregistreerd staan, alsmede een voldoende voor het verslag hierover.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition. ISBN 9781433832161.

Contact

Coördinator is dr. Marije Stoltenborgh.