Studiegids

nl en

Onderzoekspracticum 2

Vak
2022-2023

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 en van de https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/114861/cursus-praktische-data-analyse-met-spss wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2.

Beschrijving

In dit onderdeel worden diverse statistische analysetechnieken behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan diverse onderzoeksopzetten en leren studenten sociaal wetenschappelijke artikelen beoordelen op de gebruikte methoden en technieken. Er wordt aandacht besteed aan zowel experimentele proefopzetten als quasi-experimentele onderzoeksopzetten. Er worden diverse statistische toetsen voor verschillen tussen twee of meer steekproeven (inclusief het begrip effectgrootte), en voor relaties tussen twee variabelen (in enkelvoudige regressie en correlatie) behandeld. Tenslotte worden ook tweeweg-variantieanalyse en multipele regressie besproken.

Leerdoelen

  1. De student kan naar aanleiding van een onderzoeksvraag een eenvoudige onderzoeksopzet maken en uitvoeren.
  2. De student kan relatief eenvoudige onderzoeksdata, zowel met als zonder statistische software (SPSS), beschrijven, toetsen en rapporteren.
  3. De student kan elementaire methodologische en statistische begrippen op de juiste wijze gebruiken, interpreteren en uitleggen.
  4. De student kan kritisch denken over (gepubliceerde) onderzoeksresultaten.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van colleges, videocolleges en practica/werkgroepen, waarin op de te bestuderen stof wordt ingegaan. In de practica worden praktische oefeningen over de bestudeerde stof verder besproken en gaan studenten zelf aan de slag aan de hand van opdrachten. Een deel van deze opdrachten moet buiten de practica verder worden uitgewerkt en kan worden ingeleverd zodat het meetelt voor de eindbeoordeling.

Toetsing

Het vak wordt getoetst met één schriftelijk tentamen (80% van het eindcijfer) aan het eind van de cursus en studenten maken opdrachten (20% van het eindcijfer) in en naar aanleiding van de practica gedurende het semester. Zowel het tentamen als de opdrachten kunnen herkanst worden. Bij een onvoldoende opdracht kan de student een verbeterde versie inleveren binnen een door de docent gestelde termijn. Beide onderdelen van de toetsing (opdrachten en mc-tentamen) moeten afzonderlijk met een voldoende (minimaal 5.5) worden afgesloten om een eindcijfer te ontvangen voor het vak. Alle eindcijfers tussen 5.50 en 6.00 worden conform de tentamenregeling afgerond naar een 6. Deelcijfers behouden niet hun geldigheid in het volgende academische jaar indien er geen voldoende eindcijfer is behaald.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Moore, D.S., McCabe, G.P., & Craig, B. (2017/2021, 9th or 10th edition ). Introduction to the practice of statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum I.

  • Linting, M. (2012, 2nd edition) (Compiler). Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Harlow, UK: Pearson Custom Publishing. Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (6th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het eerstejaarsvak Onderzoekspracticum 1.

  • Syllabus Onderzoekspracticum 2 (beschikbaar via Brightspace).

  • Aanvullende literatuur wordt t.z.t. op Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

De coördinatoren van deze cursus zijn dr. Harold Nefs en K. van Lieshout.