Studiegids

nl en

Practicum gesprekstechnieken 2

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk één week na aanvang van het eerste college. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. De procedure hiervoor staat beschreven op de website.

Dit vak betreft een verdieping op Gesprekstechnieken 1. Studenten worden verder getraind in het toepassen van wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken in verschillende gesprekssituaties zoals in gesprekken met ouders, kinderen en in multidisciplinair overleg. Bij aanvang van het vak worden individuele leerdoelen opgesteld waaraan studenten gedurende het vak zullen werken. Kritische reflectie op de eigen gespreksvaardigheden (en op gespreksvaardigheden van medestudenten) tijdens verschillende gesprekssituaties speelt een belangrijke rol.

Leerdoelen

 • Aan het einde van de cursus is de student in staat om gesprekstechnieken die belangrijk zijn in het pedagogisch werkveld flexibel in te zetten in complexe gesprekssituaties

 • Aan het einde van de cursus herkent de student ethische en sociaal-gevoelige aspecten van gespreksvoering in de pedagogische praktijk

 • Halverwege de cursus is de student in staat om persoonlijke leerdoelen te formuleren gericht op het voeren van (klinische) gesprekken

 • Aan het einde van de cursus is de student in staat om te reflecteren op het eigen functioneren en de eigen ontwikkeling ten aanzien van gespreksvoering

 • Halverwege de cursus is de student in staat om constructieve feedback te geven op het functioneren van medestudenten ten aanzien van gespreksvoering en reflectie

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Er zijn werkgroepbijeenkomsten en hoorcolleges. Voor dit vak geldt een aanwezigheidsplicht. Aanwezigheid en actieve deelname zijn verplicht bij alle werkgroepbijeenkomsten.

Er mag maximaal één bijeenkomst gemist worden, mits daar een geldige reden voor is. Activiteiten zoals een bruiloft en een vakantie vallen daar niet onder. De reden van afwezigheid dient voorafgaand aan de bijeenkomst per mail voorgelegd te worden aan de coördinator van dit vak en aan de werkgroepdocent. Als de reden wordt goedgekeurd, dien je ter compensatie een vervangende opdracht te maken (vast te stellen door de coördinator).

Indien twee of meer bijeenkomsten worden gemist, kan dit vak niet afgerond worden en moet men zich opnieuw inschrijven in het nieuwe studiejaar.

Toetsing

Het vak wordt beoordeeld aan de hand van een eindopdracht (met ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’). Indien de eindopdracht met een onvoldoende wordt beoordeeld, krijgt de student de mogelijkheid om de opdracht eenmalig te herkansen binnen hetzelfde cursusjaar.

Voorwaarden om de eindopdracht in te mogen leveren, zijn (a) dat de student heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht bij de werkgroepbijeenkomsten en (b) dat de student aan de tussentijdse opdrachten heeft voldaan.

Indien de student in dit cursusjaar niet aan beide voorwaarden voldoet en/of geen voldoende behaalt voor de eindopdracht, kan het vak niet met succes worden afgerond. De student dient zich dan in een volgend cursusjaar opnieuw in te schrijven en de cursus in zijn geheel opnieuw te volgen.

Brightspace

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de volgende literatuur die behandeld is bij de cursus Practicum Gesprekstechnieken 1:

 • Lang, G., & van der Molen, H. T. (2020). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening (18e ed.). Amsterdam: Uitgeverij Boom/Nelissen.

 • Delfos, M. F. (2020). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar (20e ed.). Amsterdam: Uitgeverij SWP.
  Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het volgende boek:

 • Delfos, M. F. (2021). Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten (12e ed.). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

 • Overige literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

De coördinator van het vak is Karlijn Pieterse.