Studiegids

nl en

Forensische gezinspedagogiek: ontwikkelingspsychopathologie en diagnostiek

Vak
2022-2023

Toelatingseisen

In deze cursus wordt gebouwd op de kennis en vaardigheden die studenten in de volgende Bachelorvakken hebben opgedaan: Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1A, Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1B, Practicum gesprekstechnieken, Neurobiologische Achtergronden van Opvoeding en Ontwikkeling, Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief en Gezinspedagogiek.

Vakbeschrijving

Deze cursus gaat over de rol van gezinsproblematiek in het ontstaan van psychopathologie en de diagnostiek van kind- en gezinsproblemen.

Aan bod komen de vraagstukken die ontstaan zodra gezinnen in aanraking (dreigen te) komen met de wet vanuit het civiele recht (bijvoorbeeld bij uithuisplaatsing na kindermishandeling) of strafrecht (bijvoorbeeld bij jeugddelinquentie).

Er wordt ingegaan op verschillende vormen van gezinsproblematiek, zoals kindermishandeling en verwaarlozing, en ouderfactoren, zoals verslaving en psychiatrische problematiek. Ook wordt ingegaan op etiologie en diagnostiek van internaliserende en externaliserende problematiek bij kinderen en adolescenten en ouder-kind relatie problematiek, waarbij de diagnostische cyclus centraal staat. Hierbij staat het verklarend hypothesemodel centraal. Verschillende soorten diagnostische instrumenten komen aan bod, waarbij de wetenschappelijke onderbouwing en klinische bruikbaarheid worden besproken van onder andere risicotaxatie-instrumenten, vragenlijsten, observaties en gezinsgesprekken. Er wordt apart ingegaan op cultuurspecifieke kenmerken van diagnostiek en op de (wetenschappelijke) onderbouwing van beslissingen met betrekking tot uithuisplaatsingen.

Leerdoelen

 • De student onderkent de ontwikkelingspsychopathologie van kinderen en adolescenten in de forensische gezinscontext

 • De student hanteert de mechanismen die ten grondslag liggen aan kind- en gezinsproblematiek

 • De student hanteert het verklarende hypothesemodel zoals erkend door de NVO

 • De student hanteert verschillende (forensische) diagnostische instrumenten voor verschillende doeleinden

 • De student hanteert en evalueert verschillende diagnostische instrumenten zoals risico-taxatiemethoden, klinische interviews, gezinsobservaties en vragenlijsten, inclusief psychometrische kenmerken

 • De student hanteert de praktische vaardigheden die nodig zijn in de forensisch-pedagogische praktijk aan de hand van de diagnostische cyclus (De Bruijn et al., 2009)

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen. Het onderdeel bestaat uit zeven werkgroepen. Deze werkgroepen worden face-to-face gegeven op de FSW (PdlC). Alle werkgroepbijeenkomsten zijn verplicht. Bij onverhoopte afwezigheid: stuur (ruim) van tevoren een e-mail naar de werkgroep docent (contact gegevens staan op Brightspace). Bij het missen van meer dan 1 werkgroep kan het vak in principe niet afgerond worden en zal het volgend collegejaar opnieuw gevolgd moeten worden.

Toetsingsvorm

 • Actieve houding in de werkgroep

 • Individuele casus

 • Schriftelijk tentamen

Het eindcijfer is opgebouwd uit het tentamencijfer (60%) en het cijfer voor de casus (40%). Beide onderdelen moeten voldoende zijn (≥ 5,5) en alleen onvoldoende deelcijfers mogen herkanst worden. Deelcijfers behouden hun geldigheid maximaal één jaar (het daaropvolgende studiejaar).

De papieren casus die tijdens dit vak verricht wordt kan, behalve voor het behalen van het vak, ook meetellen voor de NVO Basisaantekening Diagnostiek. Daaraan is echter wel een voorwaarde verbonden. Als studenten zich tijdens Masteropleiding willen kwalificeren voor de NVO-registratie Basisaantekening Diagnostiek dan kan dat alleen als zij in hun klinische stage, naast de papieren casus, twee live casussen verrichten.

De papieren casus telt na het afstuderen uitsluitend mee voor de Basisaantekening Diagnostiek in combinatie met twee voldoende live casussen die eveneens tijdens de Masteropleiding (in de klinische stage) zijn behaald. Daarna vervalt de geldigheid van de papieren casus voor de NVO-registratie Basisaantekening Diagnostiek. De geldigheid van de papieren casus is maximaal 2 studiejaren.

Brightspace

Bij deze cursus wordt Brightspace gebruikt.

Literatuur

 • De Bruyn, E.E.J., Ruyssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K., & Van Aarle, E.J.M. (2003). De diagnostische cyclus. Een praktijkleer. Leuven, België: Acco.

 • Artikelen worden nader bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via My Studymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc#tab-1

Contact information

Coördinatoren: Sheila van Berkel en Dr. S. Dijkstra.
Bij vragen kan per email een afspraak gemaakt worden.