Studiegids

nl en

Besluitvorming

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector. Blok 2 dagopleiding en blok 4 avondopleiding

Beschrijving

Tijdens deze cursus maken we een kritische rondgang langs verschillende fasen van de beleidscyclus. Het doel is een scherpe(re) blik te ontwikkelen op de beleidsvorming. Vooral de probleemanalyse en de essentiële samenwerking van belanghebbenden staat tijdens de colleges centraal.

De beleidscyclus omvat behalve formele wetgeving ook andere typen beslissingen waarbij altijd sprake is van een combinatie van uitdenken en uitvechten. Er kunnen duidelijke beslissingen uit dit proces volgen, maar soms ook niet. Beleid kan tijdens de uitvoering weer terug op de politieke agenda komen, of het kan onduidelijk blijven hoe de uitvoering er eigenlijk uitziet. Naast formele procedures wordt de beleidscyclus ook bepaald door het gedrag van politieke en ambtelijke organisaties of individuele spelers. Bij het voorbereiden en bepalen van beleid ontmoeten belanghebbenden met gedeelde of tegengestelde belangen elkaar en ontstaat er interactie die al dan niet tot beleidsplannen of besluiten leidt.

Spelers die betrokken zijn of willen worden tijdens de verschillende momenten in de beleidscyclus betreden allerlei soorten arena’s om invloed uit te oefenen. Zij werken samen, geven advies, of vertonen strategische gedrag om hun belangen veilig te stellen of hun doelen te bereiken. Tijdens deze cursus volgen wij de mensen die beleidsproblemen agenderen, voorbereiden, daarover overleggen, en, uiteindelijk over beslissen. Dat is de kern van deze cursus, maar het is ook van belang om de werking van de politieke en bestuurlijke instituties te kennen en te begrijpen. Welke route (of verschillende routes) lopen issues door de bestuurlijke arena’s en hoe spelen de structuur en spelregels van de verschillende onderdelen van het openbaar bestuur daarbij een rol? Zo kent het wetgevingsproces verschillende min of meer formele fasen die in de praktijk hun kansen en beperkingen opleveren voor spelers om invloed uit te oefenen.

Leerdoelen

Als je deze cursus hebt afgerond dan kan je:

 • De diverse functies en rollen aanduiden en verklaren die belanghebbenden bij beleidsvorming kunnen hebben.

 • Een kritische probleemanalyse uitvoeren van complexe beleidsopgaven.

 • De institutionele context van beleidsvorming beschrijven en het belang daarvan aanduiden.

 • De samenwerking tussen belanghebbenden tijdens beleidsvorming evalueren.

 • Beleidsvormingsprocessen ontleden en zelfstandig nieuwe processen opzetten.

 • Theoretische inzichten toepassen op concrete issues uit de praktijk van beleidsmakers

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Zelfstudie

 • Opdrachten

Totale studielast 140 uur:

 • Hoorcolleges: 14 uur

 • Voorbereiding hoorcolleges: 28 uur

 • Toetsing en nabespreking: 4

 • Opdrachten: 32 uur

 • Zelfstudie literatuur: 62

Toetsing en weging

 • 2 opdrachten (elk 20%)

 • Tentamen (60%)

De beide opdrachten van 20% moeten samen voldoende zijn (5.5) zijn. Er kan dus gecompenseerd worden tussen deze opdrachten. Het tentamen moet wel voldoende zijn (5.5). Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het blok waarin het vak wordt gevolgd.

Literatuurlijst

Wetenschappelijke artikelen die via de bibliotheek te downloaden zijn. Zie syllabus.

Inschrijven

Inschrijving blok 2 voor de track Politiek, Beleid en Management:
Let op! De inschrijving voor dit vak heeft een afwijkende systematiek. Hierover volgt meer informatie tijdens het welkom van de opleiding. Je ontvangt t.z.t. een e-mail over de inschrijving voor de kernvakken in blok 2, profielvakken in blok 3 en afstudeerseminars in blok 4.

Inschrijving blok 4 voor de track Bestuur en Advisering:
Schrijf je via MyStudymap of uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken en werkgroepen in mogelijk vanaf 14 december, 13.00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Herkansen kernvakken
PBM studenten september 21 cohort en BA studenten die een of meer kernvakken moeten herkansen moeten zich voor 18 september melden via FGGA - Onderwijsteam BSK voor inschrijving. Zij mogen alleen meedoen aan de vakken waarvoor zij in de eerste kans waren ingeschreven.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. M.C. Joosen m.c.joosen@fgga.leidenuniv.nl
Dr. E. Aizenberg e.aizenberg@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen