Studiegids

nl en

Management van de Publieke Sector: Politiek, Beleid en Management

De master Management van de Publieke Sector (MPS) stelt de inrichting en het functioneren van de publieke sector in zijn politieke en maatschappelijke omgeving centraal. In het programma worden studenten opgeleid tot een academisch geschoolde professional voor een toekomst in het publieke domein. In het bezit van wetenschappelijke kennis en getraind in academische vaardigheden worden studenten voorbereid om maatschappelijke uitdagingen te analyseren en aan te pakken in de praktijk. Studenten worden geschoold in de belangrijkste (inter-) nationale wetenschappelijke bestuurskundige theorieën en concepten, verwerven kennis uit andere (sub-) disciplines of toepassingsgebieden en zetten deze in binnen de bestuurskunde en leren een probleem via een systematische aanpak identificeren en analyseren om zo te komen tot verschillende oplossingsrichtingen.

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft twee specialisaties:

Intro PBM

Management van de Publieke Sector: Politiek, Beleid en Management van de éénjarige Master. Dit is een dagopleiding die jaarlijks in september start.

Voor studenten die toegelaten zijn met de zogenaamde ‘zachte knip’ geldt dat ze pas aan de Masterthesis kunnen beginnen nadat de Bachelorthesis is afgerond.

De masteropleiding heeft een logische opbouw die er als volgt uitziet:
Blok 1: de opleiding begint met de analyse van maatschappelijke uitdaging in de context van conflicterende publieke waarden;
Blok 2: aan de hand van kernvakken wordt er vanuit verschillende wetenschappelijke bestuurskundige perspectieven gereflecteerd op de maatschappelijke uitdagingen,
Blok 3 en 4: de academische kennis wordt via verdiepende profielvakken en (zelfgekozen) maatschappelijke, economische en bestuurlijke vraagstukken nader uitgewerkt in een afstudeeronderzoek .

De dagopleiding Politiek, Beleid en Management biedt studenten de mogelijkheid om een gewenst pakket aan vakken en thema's samen te stellen. Studenten moeten op de volgende momenten hun keuzevoorkeuren aangeven:

 • Start Blok 1: keuze voor één van de challenges.

 • Medio Blok 1: keuze voor drie van de vier kernvakken. De verdeling van de kernvakken is bindend, d.w.z. dat wanneer je, ongeacht de redenen, een kernvak laat vallen, je ditzelfde kernvak volgend jaar opnieuw dient te volgen in blok 2.

 • Medio Blok 2: keuze voor één van de vijf profielvakken inclusief vervolg in een van de afstudeerseminars.

De opleiding streeft naar een evenwichtige en evenredige verspreiding van studenten over de verschillende vakken en thema's. Dit houdt in dat niet iedere student bij de eerste voorkeur kan worden ingedeeld.

*De toebedeling van de kernvakken blijft staan. Indien het niet lukt alle kernvakken te volgen of ze niet allen behaald zijn, in het eerste semester van je opleiding. Bespreek dan de gevolgen voor je studieplan met Studieadvies via StudieadviesBSK@fgga.leidenuniv.nl. Indien de conclusie is dat het haalbaar is een keuzevak te volgen in een ander semester mail dan het Onderwijsteam via onderwijsteambsk@fgga.leidenuniv.nl.

Indeling Profielvakken zonder Inschrijving voor de opleiding

 1. Studenten zonder inschrijving voor de opleiding kunnen zich melden bij Studieadvies tot uiterlijk 1 november (en 1 juni voor semester 1). Neem in je mail mee welke kernvakken je hebt gevolgd en wat je voorkeuren zijn qua profielvakken (top 3), zie tabblad ‘Vakken’ voor de vakbeschrijvingen.
 2. Vervolgens zal Studieadvies, zodra de indeling bekend is gemaakt, communiceren voor welk profielvak jij bent ingedeeld.
 3. Het OSC zal jou dan inschrijven voor het desbetreffende profielvak. Dit zal gebeuren zodra jij een definitieve inschrijving hebt (vanaf 1 februari).

Vakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Governance van publieke waarden 10
Academische vaardigheden voor bestuurskundigen 5

Keuze uit 3 van de 4 kernvakken

Management en Verandering van Publieke Organisaties 5
Besluitvorming 5
Economie voor beleidsmakers 5
Politiek en bestuur 5

Keuze uit 1 Profielvak

Leiderschap en gedrag binnen en tussen organisaties 10
Beleid en Beleidsvorming in Multi-Level Governance 10
Economische Beleidsadvisering 10
Beïnvloeden en Samenwerken in complexe politiek-bestuurlijke arena's 10
Digitalisering in bestuur en beleid 10
Afstudeerseminar Leiderschap en gedrag binnen en tussen organisaties 20
Afstudeerseminar Beleid en beleidsvorming in multi-level governance 20
Afstudeerseminar Economische Beleidsadvisering 20
Afstudeerseminar Beïnvloeden en Samenwerken in complexe politiek-bestuurlijke arena's 20
Afstudeerseminar Digitalisering in bestuur en beleid 20

Module Groepsdynamica

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de dagopleiding Politiek, Beleid en Management (PBM) van de master Management van de Publieke Sector.

Beschrijving

Het langdurig (samen)werken in groepen wekt verschillende groepsdynamische processen op. Het succesvol afronden van een gezamenlijke opdracht of project is afhankelijk van hoe verschillende professionals met elkaar omgaan. Voor succesvol (samen)werken in groepen is het onder andere nodig dat de deelnemers zich veilig voelen. Ook is het van belang dat binnen de groep een cultuur ontstaat waarbinnen de deelnemers elkaar van opbouwende kritieken op elkaars (inhoudelijke) bijdragen kunnen voorzien. Om een dergelijke werkcultuur en -omgeving te genereren is het nodig om te leren reflecteren op wie je bent, hoe jij overkomt op anderen en wat jouw aandeel in de groepsdynamiek is. Tegelijkertijd leer je ook om de ander op zichzelf en zijn aandeel te laten reflecteren waardoor je het beste uit elkaar haalt.

In deze module leren studenten onder begeleiding van een docent over de theoretische principes van groepsdynamica. Ook leren studenten over hun persoonlijke gedragsvoorkeuren en de effecten daarvan op anderen. Tot slot leren studenten hoe zij positieve en negatieve groepsprocessen kunnen herkennen en die, in het geval zij negatief zijn, op een positieve wijze om te buigen.

Leerdoelen

 1. Studenten leren hoe hun eigen houding en gedrag – via de principes van groepsdynamica – door anderen weerspiegeld kunnen worden;
 2. Door het kennen van theorieën weten studenten op welke wijze zij en anderen invloed op de groepsdynamiek kunnen uitoefenen.

Het doel van de module is tweeledig, zowel theoretisch als praktisch. Het theoretische dient vooral als ondersteuning voor het behalen van de praktische doelen.

Ten eerste dien je als student de wetenschappelijk theoretische brugfunctie van groepsdynamica tussen sociologie en psychologie te begrijpen.

Ten tweede kun je als student jouw effectiviteit in groepen vergroten door:
a) te weten dat jouw eigen houding en gedrag, via de principes van groepsdynamica, door groepsgenoten weerspiegeld worden;
b) te snappen hoe gedrag en houding van jezelf en anderen invloed op de groepsdynamiek uitoefenen;
c) op systematische wijze op individueel en groepsgedrag te reflecteren.

De module Groepsdynamica biedt een goede voorbereiding op jouw verdere (studie)loopbaan.

Rooster

De studenten worden voor een seminar in blok 2 ingedeeld. Het tijdstip van de seminar wordt per e-mail gecommuniceerd. Omdat de module speciaal voor studenten van de dagopleiding Politiek, Beleid en Management wordt georganiseerd, wordt van alle studenten verwacht dat ze hieraan deelnemen.

Onderwijsvorm

De module bestaat uit een seminar van twee uur.

Toetsing en weging

N.v.t.

Literatuurlijst

Studenten kunnen relevante literatuur in de handout raadplegen.

Contact

Michel Michaloliakos m.d.michaloliakos@fgga.leidenuniv.nl

Onderwijsorganisatie

Bestuur en medezeggenschap

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

 • Onderwijscoördinatoren , o.a. verantwoordelijk voor de inhoud van het programma: Prof.dr. A.K. Yesilkagit en Prof dr. F. M. (Frits) van der Meer (specifiek voor BA).

 • Student-lid brengt het studentenperspectief in het opleidingsbestuur: Rassoul Coelen

De master Management van de Publieke Sector heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning

Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht voor studie-gerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. Zie hieronder ook verder:

 • Persoonlijke omstandigheden: Hieronder vallen in ieder geval: ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden. Als je twijfelt over je situatie, kom dan altijd langs de studieadviseur.

 • Overige studie gerelateerde zaken: Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/ Universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.

Daarnaast zijn er ook:

 • Studentendecanen: zij beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen;

 • Studentenpsychologen: zij kunnen bv. helpen bij faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes en bieden daarnaast ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

Elke faculteit heeft ook een klachten coördinator de assessor (student-lid van het bestuur) van de faculteit, hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Welkom

Beste student,

Namens het bestuur en de staf van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden heten wij jou als nieuwe student van Politiek, Beleid en Management van de master Management van de Publieke Sector van harte welkom.

Wij organiseren een feestelijke welkomstbijeenkomst op donderdag 1 september vanaf 14.15 uur in zaal 3.46 in Wijnhaven. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, zal een gastlezing verzorgen. Tevens maak je kennis met je opleiding en ontvang je essentiële informatie, waaronder over de vakken, scriptie en loopbaanbegeleiding. Wij sluiten de bijeenkomst af met een gezellige kennismakingsborrel waar jij je medestudenten beter kan leren kennen.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 – 14.15 Optioneel: informatiesessie voor nieuwe studenten aan de Universiteit Leiden (zaal 3.50)
14.15 – 14.30 Inloop
14.30 – 15.15 Welkom en kennismaking met de opleiding door Prof. dr. Kutsal Yesilkagit, opleidingscoördinator, en Tineke Choi, studieadviseur
15.15 – 15.30 Pauze
15.30 – 16.15 Gastlezing door Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland
16.15 – 16.30 Vraag en antwoord
16.30 – 16.45 Groepsfoto in de binnentuin
16.45 – 18.15 Kennismakingsborrel in restaurant Wijnhaven*

 • Als je voor de eerste keer aan de Universiteit Leiden studeert, kom dan ook naar de informatiesessie voor nieuwe studenten. Hier ontvang je informatie over de onderwijssystemen, vak- en tentameninschrijving, roosters, regels en richtlijnen, faciliteiten en andere praktische informatie om je wegwijs te maken.

Zoek je een extra uitdaging tijdens je master? Ben je geïnteresseerd in leiderschap en wil je je maatschappelijke impact vergroten? Meld je dan aan voor het Leiden Leadership Programme (LLP): een honoursprogramma van 15 EC tussen november en juni (inschrijving in september). Ben je geïnteresseerd? Neem deel aan het LLP oriëntatieseminar op 19 september.

Tevens ben je van harte welkom om deel te nemen aan de introductieweken HOPweek (voor bachelor- en masterstudenten in Den Haag), EL CID (voor Nederlandse bachelor- en masterstudenten) en/of Orientation Week Leiden - OWL (voor internationale studenten; Nederlandse studenten zijn ook welkom).

De weblinks naar MyStudymap, uSis, Brightspace en MyTimetable vind je tevens in de rechterkolom in de Studiegids. (Andere) praktische informatie vind je op Start je studie! en Informatie voor nieuwe studenten.

Wij zien je graag op 1 september!

Met vriendelijke groet,
namens Prof. dr. Kutsal Yesilkagit

Tineke Choi, MSc
drs. Jolanda den Heijer
Charlotte Rosalie, MA
Studieadviseurs Instituut Bestuurskunde

N.B. Deze informatie is alleen bedoeld voor studenten die daadwerkelijk (mogen) starten met de MPS-opleiding in september 2022. Studenten die in februari starten ontvangen in december verdere informatie.

Loopbaanoriëntatie

Arbeidsmarktvoorbereiding in de Master Management van de Publieke Sector (PBM)

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw ‘employability’, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:

 1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
  Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.
 2. Vakoverstijgende vaardigheden
  Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student, die je in allerlei functie kunt gebruiken ongeacht studie, denk aan o.a.:
  onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.
 3. Zelfreflectie
  Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a. reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt, wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
  Daarnaast reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?
 4. Praktijkervaring
  Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht.
 5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
  Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen mensen uit het veld, meelopen/ bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Employability/arbeidsmarktprogramma in de Management van de Publieke Sector

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op een professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?
Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen aan de orde. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden, en kunt oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’. Arbeidsmarktvoorbereidende elementen komen terug in de vakken van het kerncurriculum, hoewel misschien niet altijd even expliciet of voor de hand liggend.

1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Vakspecifieke kennis en vaardigheden komen in bijna alle vakken van het curriculum voor. Door de opleiding lopen vier profielen heen. De profielen staan voor kernthema’s in de bestuurskunde. We vinden dat onze studenten kennis moeten hebben van (een deel van) deze thema’s voordat zij in het brede publieke domein aan de slag gaan. De vier profielen zijn Organisatie en management, Besluitvorming, Politiek en bestuur, Beleidseconomie.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Vakoverstijgende vaardigheden komen in diverse vakken aan bod. Tijdens de opdrachten en toetsen in de vakken ga je daar mee aan de slag. Hieronder vind je een aan aantal voorbeelden van vakoverstijgende vaardigheden en hoe deze in de vakken terug komen.

 • Het vak Academische vaardigheden voor bestuurskundigen legt de basis voor jouw academische onderzoeksvaardigheden. Deze vaardigheden zijn niet alleen relevant voor academici maar ook voor bestuurskundigen in de praktijk. Deze vaardigheden pas je opnieuw in de kern- en profielvakken toe met als slotstuk jouw scriptie/afstudeerverslag.

 • In het vak Governance van Publieke Organisaties, maar ook kernvakken als Management en Verandering van Publieke Organisaties en Politiek en Bestuur, leer je projectmatig en samenwerken. Ondersteunend daarbij is de module groepsdynamica.

 • Schriftelijk en mondeling communiceren en adviseren: als onderdeel van de toetsing dien je voor de meeste vakken een paper te schrijven en/of presentatie te verzorgen, individueel dan wel in groepsverband. Je leert hoe je je analyses en adviezen overtuigend formuleert en toegankelijk overbrengt voor een breder publiek.

 • Je analytisch vermogen wordt in verschillende vakken getraind door theoriën en wetenschappelijke inzichten aan (actuele) casuïstiek te koppelen, en de betekenis hiervan voor en impact op de publieke context en praktijk te kunnen duiden – met aandacht voor het creëren van een eigen perspectief.

3. Zelfreflectie
Tijdens de groepsdynamica module leer je veel over je eigen houding en gedrag en de invloed daarvan op andere en de groepsdynamiek.

4. Praktijkervaring
Praktijkgericht werken is een van de uitgangspunten van het onderwijs in deze master. Je doet ervaring op met het werken met professionals met verschillende achtergronden en visies. Het curriculum bestaat uit verschillende praktijkgerichte of op de praktijk gebaseerde opdrachten, zoals de challenge in het vak Governance van Publieke Waarden, beleidsadvisering, praktijksituaties met ervaren professionals bespreken, en organisatieadviezen formuleren.

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Tijdens de master kom je diverse malen in aanraking met het werkveld door gastcolleges (Politiek en bestuur), meeloop-/werkbezoeken (Leiderschap en gedrag binnen en tussen organisaties) en dialogen met professionals (Beïnvloeden en samenwerken in complexe politie-bestuurlijke arena’s). Hierdoor krijg je niet alleen de kans je netwerk uit te breiden, maar krijg je ook inzicht in de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen de publieke en maatschappelijke organisaties.

Activiteiten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt naast/buiten het curriculum

Gedurende het studiejaar vinden er verschillende activiteiten plaats binnen, naast en buiten je opleiding om de overgang van de universiteit naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Denk aan een activiteiten georganiseerd door studievereniging B.I.L. en door Career Service FGGA, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en cv-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’)

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom arbeidsmarktvoorbereiding. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie