Studiegids

nl en

Beleid en Beleidsvorming in Multi-Level Governance

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Het vak kan alleen gevolgd worden na deelname aan het kernvak Besluitvorming in blok 2.

Beschrijving

In dit vak staan de verticale en horizontale relaties die een rol spelen bij beleid- en besluitvormingsprocessen centraal. Hierbij draait het om de relaties tussen beleid en besluitvoering op Europees, nationaal en regionaal/lokaal niveau, oftewel multi-level governance. Dit vak bouwt voort op eerdere cursussen in de master en premaster waarin de beleidscyclus centraal staat, zoals het kernvak Beleidsvorming. In deze cursus verbreden we onze blik naar de multi-level context door te onderzoeken hoe beleid wordt gemaakt binnen lokale, nationale, en Europese beleidsarena’s. Centraal staat een politieke visie op beleid. We besteden niet alleen aandacht aan de activiteiten van beleidsmakers zelf, maar ook bijvoorbeeld aan politieke partijen of belangengroepen die actief zijn in het beleidsproces en aan de publieke opinie. We gaan vervolgens ook in op de implementatie van beleid binnen verschillende bestuurslagen om zo de resultaten van beleid te onderzoeken. Elke week komt een nieuw thema aan bod, waarbij de student niet alleen bekend wordt gemaakt met de voornaamste wetenschappelijke literatuur maar ook met bestuurskundige onderzoekstechnieken die toegepast kunnen worden in de eindscriptie.

Leerdoelen

Aan het einde van dit vak zijn studenten in staat om:

 • Te begrijpen hoe politieke conflicten en verschillende belangen beleid en beleidsvorming vormgeven;

 • Complexe beleidsproblemen te analyseren in de context van multi-level governance, met specifieke aandacht voor de rol van EU-instituties;

 • Wetenschappelijke literatuur over een specifiek onderwerp binnen het bredere thema van beleidsvorming en multi-level governance te identificeren, evalueren en synthetiseren;

 • Een kwalitatief of kwantitatief onderzoek uit te voeren naar beleidsvorming en multi-level governance en de resultaten daarvan te communiceren in een research paper.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges en wekelijkse practica. Hoorcolleges en practica kunnen zowel online als offline worden aangeboden.

Totale studielast: 280 uur

 • Hoorcolleges: 14 uur

 • Practica: 14 uur

 • Toetsing: 100 uur

 • Zelfstudie: 152 uur

Toetsing en weging

 • Literatuuronderzoek (30%)

 • Eindpaper (50%)

 • Participatie (20%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. Er is compensatie mogelijk voor het literatuuronderzoek en de participatie, maar niet voor het eindpaper. Het gewogen gemiddelde van de deelcijfers moet minstens 5,5 zijn.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

De literatuur wordt een week voor aanvang van het vak bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Je wordt ingedeeld voor de vakken, je hoeft je dus niet zelf in te schrijven. Je ontvangt t.z.t. een e-mail over de inschrijving voor de kernvakken in blok 2, profielvakken in blok 3 en afstudeerseminars in blok 4.

Contact

Dr. N.A.J. van der Zwan n.a.j.van.der.zwan@fgga.leidenuniv.nl
Dr. D.D. Toshkov d.d.toshkov@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen