Studiegids

nl en

Beïnvloeden en Samenwerken in complexe politiek-bestuurlijke arena's

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Het vak kan alleen gevolgd worden na deelname aan het kernvak Politiek en Bestuur in blok 2.

Beschrijving

De meeste hedendaagse maatschappelijke vraagstukken beslaan vaak meerdere beleidsdomeinen, overstijgen landsgrenzen en doorkruisen verschillende bestuurslagen. Voor zowel de beleidsvorming als -uitvoering zijn publieke instellingen vaak aangewezen op de expertise en capaciteit van maatschappelijke organisaties zoals brancheorganisaties, vakbonden, NGOs, denktanks en burgerbewegingen. Het is dan ook niet voor niets dat organisaties zoals de OECD samenwerking met maatschappelijke organisaties als noodzakelijke voorwaarde zien voor kwalitatieve goede besluitvorming.

De diversiteit aan samenwerkingsverbanden met een variëteit aan maatschappelijke organisaties heeft het laatste decennium dan ook een grote vlucht heeft genomen en er wordt steeds vaker geëxperimenteerd met nieuwe samenwerkingsvormen. Samenwerkingsvormen variërend van overlegtafels tot burgerfora en hackatons met een breed scala aan maatschappelijke organisaties van (wetenschappelijke) denktanks tot burgerbewegingen worden ingezet om de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. Tegelijkertijd zijn voor veel maatschappelijke organisaties deze samenwerkingsverbanden een kans om hun belangen te behartigen en invloed uit te oefenen op publieke besluitvorming of een rol te spelen in de uitvoering ervan. Dat roept allerlei fundamentele vragen op: Hoe kan de kennis en expertise van alle betrokken maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk ontsloten worden? Hoe kunnen samenwerkingsverbanden zo responsief mogelijk ingericht worden? Hoe kan er helder en transparant verantwoording afgelegd worden over de besluitvorming en de uitkomsten van dergelijke samenwerking? Hoe vindt effectieve beleidsbeïnvloeding plaats in dergelijke complexe maar soms ook fluïde samenwerkingsverbanden?

Het doel van deze cursus is inzicht te krijgen in samenwerkingsverbanden tussen publieke en maatschappelijke organisaties en hoe elk van deze actoren in dergelijke complexe besluitvormingsarena’s op effectieve wijze invloed kan uitoefenen. In deze cursus worden daartoe diverse theorieën behandeld, van effectieve en responsieve consultatieprocessen, collaborative governance, coalitievorming tot beleidsinvloed. We combineren hierbij inzichten uit de literatuur die beide kanten van dergelijke samenwerkingsverbanden belichten: zowel de rol van publieke professionals als die van maatschappelijke organisaties wordt hiermee belicht.

Het bijzondere aan deze cursus is dat publicaties uit de wetenschappelijke literatuur steeds in de actualiteit worden geplaatst, waarbij praktijksituaties worden bestudeerd en besproken samen met ervaren professionals. Ervaringen met samenwerkingsverbanden tussen publieke en maatschappelijke organisaties worden zo in een verdiepend perspectief geplaatst en omgekeerd kijken we ook naar de manier waarop keuzes voor de inrichting, besluitvorming en verantwoording van dergelijke samenwerkingsverbanden ook anders zouden kunnen worden gemaakt.

Leerdoelen

  • Begrip van de belangrijkste theorieën en debatten uit de literatuur relevant voor samenwerkingsverbanden tussen publieke en maatschappelijke organisaties

  • Het kritisch kunnen beoordelen van empirisch onderzoek op bovenstaand gebied

  • Het systematisch kunnen beoordelen en kritisch kunnen evalueren van samenwerkingsverbanden tussen publieke en maatschappelijke organisaties om tot effectieve en responsieve besluitvorming te komen

  • Het kritisch kunnen reflecteren op relevante normatieve, en ethische dimensies van samenwerking tussen publieke en maatschappelijke organisaties, met name over kwesties zoals legitimiteit, verantwoording, effectiviteit en democratisch gehalte.

  • Het presenteren van een advies en inzichten op een manier die geschikt is voor een publiek van professionals.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Deze cursus bestaat uit diverse seminars, zelfstandige literatuurstudie en een groeps(werkstuk).

  • seminars: 21 uur (verdeeld over verschillende contactmomenten gedurende de cursusduur)

  • gestructureerde zelfstudie (casus analyse en voorbereiding werkcolleges): 55 uur

  • zelf studie: 204 uur (inclusief voorbereiden dialogen met professionals en individuele opdrachten)

Toetsing en weging

Casus analyse in teamverband: 60 %
Individuele opdrachten: 40 %

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door middel van een gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers. Beide onderdelen moeten tenminste 5,5 zijn. Er is geen onderlinge compensatie mogelijk. Dit betekent dat een opdracht met een onvoldoende cijfer moet worden herkanst. De vorm van de herkansing is gelijk aan de eerste kans. Herkansingen vinden plaats zo snel mogelijk na afronding van het profielvak, data worden via Brightspace bekend gemaakt.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na de kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Een verzameling wetenschappelijke artikelen, wordt nader bekend gemaakt via Brightspace voorafgaand aan de start van de cursus

Inschrijven

Je wordt ingedeeld voor de vakken, je hoeft je dus niet zelf in te schrijven. Je ontvangt t.z.t. een e-mail over de inschrijving voor de kernvakken in blok 2, profielvakken in blok 3 en afstudeerseminars in blok 4.

Contact

Prof.dr. C.H.J.M. Braun c.h.j.m.braun@fgga.leidenuniv.nl
Dr. B. Fraussen b.fraussen@fgga.leidenuniv.nl
Dr. E. Aizenberg e.aizenberg@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen