Studiegids

nl en

Séminaire de recherche: Moyen-Age II: poésie, théâtre, allégorie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaarsstudenten Franse taal en cultuur (minimaal 45 ec van de Propedeuse Franse taal en cultuur behaald).
N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Studenten van andere opleidingen kunnen eventueel deelnemen mits zij in staat zijn een Franstalig college te volgen en Franse teksten te bestuderen en te begrijpen. Zij dienen voor eventuele deelname eerst contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Dit college is een keuzeonderdeel, waarin voortgebouwd wordt op het eerstejaarscollege Moyen Age I. De studenten lezen wekelijks zowel primaire als secundaire literatuur over middeleeuwse poëzie (troubadourslyriek), toneel (Aucassin et Nicolette), bestiaires, en allegorische teksten (Le Roman de la Rose). In het college wordt ingegaan op literair-historische achtergronden van de tekst, bronnen, literatuurkritiek en stijlkenmerken. Verder leren de studenten zelf secundaire literatuur te beoordelen, literaire teksten te analyseren, en mondeling en schriftelijk verslag te leggen van hun bevindingen.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van academische schrijf-, presentatie- en onderzoeksvaardigheden via college en lectuur. Na afronding van de cursus beschikt de student over kennis van en inzicht in de verschillende narratieve genres van de Middeleeuwse literatuur; de student kent de belangrijkste literatuurkritiek en is in staat stijlkenmerken en topoi te herkennen in Middeleeuwse teksten, en door middel van kritische reflextie te plaatsen in een sociale context. Daarnaast heeft de student inzicht verworven in de cultuur-historische realia van de Middeleeuwen. De student leert primaire teksten te analyseren en secundaire teksten kritisch te beoordelen, en kan de uitkomsten van onderzoek mondeling en schriftelijk presenteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor-werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijke opdrachten

 • Mondelinge presentatie

 • Eindpaper

Weging

 • Schriftelijke opdrachten 30%

 • Mondelinge presentatie 20%

 • Eindpaper 40%

 • Participatie 10%

Herkansing

Het eindpaper kan herkanst worden. De presentatie kan niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Aucassin et Nicolette, Ed. + Trad. J. Dufournet, Paris, G-F Flammarion, 1984

 • Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la Rose, éd. A. Strubel, Paris 1992, Livre de Poche 4533

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.