Studiegids

nl en

Stakeholders, Public Affairs en Maatschappij

Vak
2022-2023

Toegangseisen

n.v.t.
Cohorten Public Affiars 2020-2021en eerder die dit vak volgen ter vervanging van niet behaalde specialisatievakken gelieve contact op te nemen met Prof. dr. Arco Timmermans, a.timmermans@fgga.leidenuniv.nl.

Beschrijving

Het profielvak Public Affairs, Stakeholders en Maatschappij verdiept je inzicht en vaardigheden om een effectieve en verantwoorde professionele rol te kunnen spelen in de relatie tussen het openbaar bestuur en allerlei soorten organisaties en groepen in de omgeving. Stakeholders met belangen en idealen verschillen sterk in de manier waarop zij invloed proberen uit te oefenen. Omgekeerd is vanuit het openbaar bestuur de omgang met stakeholders zoals bedrijven, belangenorganisaties, ngo’s en groepen burgers vaak nog onwennig. De interactie tussen overheidsprofessionals en stakeholders loopt niet altijd optimaal. Een beter begrip van al die soorten stakeholders en hun handelen geeft beleidsmakers meer zicht op maatschappelijke vraagstukken en meer kansen om de input van stakeholders te benutten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Stakeholders op hun beurt zijn succesvoller in hun toegang en invloed wanneer zij leren begrijpen hoe beleidsprossen verlopen en beleidsmakers daarin afwegingen moeten maken.

Tijdens dit profielvak gaat we dieper in op de interactie tussen stakeholders en het openbaar bestuur, op welke wijze deze interactie kan worden georganiseerd, welke effecten dit heeft en welke dilemma’s kunnen optreden. De term die vaak wordt gebruikt is ‘coproductie’ tussen publieke en private spelers, tussen openbaar bestuur en stakeholders, van bedrijven tot burgers. Hoe breng je dit proces op gang op basis van een sterk ontwikkeld inzicht in de belangen, doelen en logica van handelen van allerlei organisaties?

Dit profielvak vergroot niet alleen je kennis en inzicht, maar biedt ook een handelingsperspectief om competenties te kunnen inzetten in de praktijk waarin stakeholders en burgers in relatie staan tot het decentrale, nationale en Europese openbaar bestuur. De opgave hierbij is om tegenstellingen te overbruggen en, bij soms bijzonder netelige kwesties, tegenwerking in samenwerking te veranderen, burgerparticipatie te bevorderen en ‘coproductie’ tussen publieke en private spelers in het beleidsproces op gang te brengen.

We besteden aandacht aan het managen van relaties met stakeholders en burgers, het organiseren van samenwerking binnen je eigen organisatie en met spelers van buiten en het actief managen van issues die in de relaties met stakeholders centraal staan.

Hiermee geeft het profielvak een stevige basis voor je afstudeerproject en helpt het je bij je rol in de praktijk na het afstuderen.

Leerdoelen

Met het volgen van dit profielvak bereik je de volgende leerdoelen:

 1. Je bent in staat kennis uit onderzoek en analyse toe te passen op de praktijk om zo de evidence basis van praktisch handelen te versterken.
 2. Je hebt inzicht in de dillema’s die kunnen ontstaan wanneer uiteenlopende belangen geïntegreerd moeten worden.
 3. Je hebt inzicht in soorten burgergroepen (‘grassroots’ lobbygroepen, doelgroepen van beleid, burgers als klanten van de overheid en burgers als partners van de overheid), hun doelen en werkwijzen in hun contacten met het openbaar bestuur.
 4. Je kent het repertoire voor het managen van stakeholders en issues en bent in staat daar goed onderbouwd concrete keuzes in te maken voor de praktijk.
 5. Je begrijpt de voorwaarden voor het werken in coalities of allianties tussen verschillende groepen van stakeholders.
 6. Je kunt je verplaatsen in de rol van de professionele ‘boundary spanner’ die de verbinding legt tussen de interne wereld van de organisatie en de buitenwereld van beleid en maatschappij.
 7. Je hebt inzicht in de ‘ontvangende rol’ van het openbaar bestuur ten opzichte van stakeholders en burgers.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

In dit vak worden werkcolleges gegeven met ruimte voor een of meer gastsprekers.
De nadruk ligt op interactie tussen docenten en studenten en tussen studenten onderling.
Tijdens het vak wordt een spelsimulatie georganiseerd waarin praktijksituaties worden nagebootst. Deze sessie is bedoeld om kennis en vaardigheden toe te passen.

De totale studielast voor dit vak is 280 uur. Deze is als volgt verdeeld:

 • 2 keer interactief hoorcollege (in week 1 en week 7) van 2 uur, is 4 uur;

 • Vijf weken twee keer per week werkcollege van twee uur, is 20 uur;

 • Een spelsimulatie van 2 uur en voorbereiding 4 uur, is 6 uur;

 • Zelfstudie en voorbereiding colleges 160 uur;

 • Werk aan opdracht 90 uur.

Toetsing en weging

Actieve deelname aan werkcolleges en spelsimulatie (15% van het eindcijfer).
Schriftelijke opdracht (85% van het eindcijfer).

De deelcijfers zijn niet te compenseren. Voor alle onderdelen dient afzonderlijk minimaal een 5,5 te zijn behaald. Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Timmermans, A. e.a. (2019). Public affairs in maatschappelijk perspectief (dit boek hebben jullie al).
Verdere literatuur wordt in de vakwijzer bekend gemaakt. Deze literatuur gaat over stakeholdermanagement, issuemanagement en coproductie tussen overheid en burgers.

Inschrijven

Schrijf je via MyStudymap of uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken en werkgroepen in mogelijk vanaf 13 juli, 13.00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

De Universiteit Leiden gebruikt Brightspace als de digitale leeromgeving. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. C.J.A.van Eijk , c.j.a.van.eijk@fgga.leidenuniv.nl
Prof. dr. Arco Timmermans, a.timmermans@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen