Studiegids

nl en

Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde

Vak
2022-2023

Het seminarium is erop gericht om met een groep studenten onder begeleiding van docenten kennis te maken met de fundamentele en toegepaste kanten van Analyse, Stochastiek en Besliskunde. In het bijzonder is het doel om te laten zien hoe in de analyse, de stochastiek en de besliskunde theorie ontwikkeld kan worden en hoe methoden kunnen worden gebruikt bij het opstellen en analyseren van modellen.

Aantal college-uren

3 uur per week

Werkvorm

Individuele begeleiding door docenten en presentaties door docenten en studenten. De studenten schrijven een scriptie en houden hierover twee voordrachten. Voor verdere informatie over aanvullende activiteiten en de structuur van het seminarium wordt hier verwezen naar Brightspace.
De precieze invulling van het seminarium kan af blijken te hangen van de vigerende corona-maatregelen ten tijde van het seminarium. De individuele begeleiding door docenten en het schrijven van de scriptie zullen bij iedere invulling de kern van het seminarium blijven vormen.

Projectkeuze

Voor deelnemers die alleen wiskunde studeren begint het seminarium met een week waarin de staf de projecten presenteert die worden voorgesteld. Een korte omschrijving van deze projecten wordt ook via Brightspace beschikbaar gesteld. Aan het einde van deze week dienen de deelnemers een voorkeurslijstje met projecten in, waarna de indeling van de projecten snel bekend wordt gemaakt.

Belangrijk: studenten die een dubbele-bachelorscriptie willen schrijven dienen zelf tijdig (!) twee bijpassende begeleiders te zoeken, uit iedere discipline één, en in overleg met de beide begeleiders een project te definiëren.
Deze studenten schrijven uiteindelijk één scriptie die 24 EC waard is en voor beide opleidingen aan de gestelde eisen voldoet.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt voor deelnemers die alleen wiskunde studeren een aanwezigheidsplicht voor de bijeenkomsten volgend op de week met projectpresentaties. Dubbelstudenten kunnen kiezen bij welke studie ze het bachelorseminarium volgen. Als dat het ASB-seminarium is, geldt ook voor hen deze aanwezigheidsplicht. Er dienen door dubbelstudenten wel bij de seminaria van beide studies voordrachten gehouden te worden.

Tentaminering

Het geven van presentaties en het schrijven van een bachelorscriptie.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt door de begeleider na de keuze van het onderwerp; meestal zijn dit geselecteerde artikelen en/of (delen van) boeken.

Inschrijving in MyStudyMap voor 1 december verplicht

Voor deelname aan het ASB seminarium (en overigens ook voor deelname aan het AMG seminarium) moet je je binnen MyStudyMap inschrijven voor het vak Bachelorproject van de opleiding Wiskunde, dat binnen uSis en ook binnen Brightspace door het ASB seminarium en het AMG seminarium gedeeld wordt. Dit is nodig voor de communicatie en bij het ASB seminarium ook om de beschrijvingen van de voorgestelde projecten te kunnen bekijken. Inschrijving verplicht niet tot deelname en op het moment van inschrijven hoef je nog niet definitief te weten welke van beide seminarium het gaat worden. Zowel enkelstudenten wiskunde als dubbelstudenten dienen zich in te schrijven voor dit vak Bachelorproject. Inschrijving dient uiterlijk 30 november te gebeuren, zodat de organisatoren weten met welke aantallen er in het dan komende semester rekening gehouden dient te worden.
Nadere informatie over de inschrijving volgt tijdig via algemene e-mails in november.

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Voorlichtingsbijeenkomst in november

In november wordt een voorlichtingsbijeenkomst over beide bachelorseminaria georganiseerd. Nadere informatie volgt tijdig via algemen e-mails.