Studiegids

nl en

Economie in hoofdlijnen (LAW)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. De volgende onderwerpen komen aan bod: consumenten- en producentengedrag, marktvormen, marktwerking, marktfalen, macro-economische ontwikkeling op korte termijn (conjunctuur) en op lange termijn (economische groei), geld en geldwezen, rente, inflatie, werkloosheid, begrotingsbeleid, monetair beleid en internationale economie.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak: Dit vak beoogt studenten de kernbegrippen en –relaties van de economische wetenschap bij te brengen, en inzicht te geven in de hoofdlijnen van economisch beleid, de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, de werking van markten en de macro-economische ontwikkeling.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: 1. U kunt de theorieën van het consumenten- en van het producentengedrag interpreteren en toepassen op eenvoudige praktische voorbeelden. 2. U kunt de werking van marktvormen interpreteren en toepassen op eenvoudige praktische voorbeelden. 3. U kunt de macro-economische ontwikkeling in de tijd interpreteren en uitleggen. 4. U kunt de behandelde vormen van economisch beleid interpreteren en uitleggen. 5. U kunt in hoofdlijnen laten zien hoe een micro- of een macro-economisch probleem met behulp van economisch beleid kan worden bestreden.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. K. Fairley

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in de Syllabus en op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. K. Fairley

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van de opgaven, volgens het rooster in het werkboek en op Brightspace.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Paper (25%)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (75%).

Het deelcijfer voor de paper kan worden gecompenseerd door het cijfer voor het tentamen. Dit tentamencijfer kan niet worden gecompenseerd (moet een voldoende zijn).
Het tentamen kan worden herkanst; de paper niet.

Een voldoende cijfer voor het paper blijft enkel geldig in het huidig collegejaar, dus kan niet worden overgedragen naar een volgend collegejaar.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal Literatuur:

 • Stanley Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2019), Essentials of Economics, 4e (of recentere) druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-1-260-08466-5)
  N.B. (1): er zijn van deze paperback ook een hardcover en een ‘loose-leaf’-uitgave in omloop, maar die zijn meer dan twee keer zo duur. Pas dus op!

 • Additionele literatuur: links zijn op Brightspace beschikbaar

Werkboek: Werkboek Economie in hoofdlijnen, op Brightspace beschikbaar.

Reader: Geen.

Aanbevolen studiemateriaal Geen.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. K. Fairley

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B 2.03

 • Telefoon: 071 – 527 2885

 • E-mail: k.fairley@law.leidenuniv.nl

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B2.07

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.