Studiegids

nl en

Governance van publieke waarden

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector.

Beschrijving

Publieke organisaties opereren in een maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving die gekenmerkt wordt door complexiteit en pluriformiteit. Beleids- en besluitvormingsprocessen spelen zich af op verschillende niveaus – internationaal, nationaal, regionaal – en de deelnemers aan deze processen hebben uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen en waarden. Het openbaar bestuur wordt geconfronteerd met de noodzaak om flexibel te bewegen tussen al deze belangen, zonder daarbij efficiëntie, effectiviteit, rechtmatigheid, integriteit etc. uit het oog te verliezen. Overheidsbesluiten worden zodoende gekenmerkt door een subjectieve grondslag: oordelen en beleidskeuzes worden gemaakt op basis van waarden en veelal vage en ambigue (want politieke) doelstellingen. Overheidsbesluiten zijn bovendien fundamenteel omstreden. Er zullen immers altijd ‘verliezers’ zijn bij de verdeling van inherent schaarse goederen. Niet alles wat gewenst is kan ook worden uitgevoerd en soms moeten er lastige keuzes worden gemaakt tussen inherent gelijkwaardige eisen. Verschillende betrokken actoren, zoals burgers, media, private partijen of belangengroepen, zullen deels hun eigen belangen proberen te behartigen op basis van eigen ideeën over wat goed, wenselijk en mogelijk is. In dit vak ontwikkelen studenten – als publieke functionarissen van de toekomst – kennis en vaardigheden om met deze problematiek om te gaan. Het vak is enerzijds een combinatie van theorie over (conflicterende) publieke waarden gegeven de complexiteit, pluriformiteit en uniciteit van het openbaar bestuur. Anderzijds gaan studenten aan de slag met actuele casuïstiek waarin dit tot uitdrukking komt: bijzonder complexe waarde geladen bestuurlijke uitdagingen (zogenaamde challenges) op verschillende terreinen, zoals de energietransitie, de hervorming van de verzorgingsstaat of digitalisering (nader te bepalen; meer informatie volgt). Studenten leren zodoende om problemen te herkennen en vervolgens om oplossingen te formuleren voor de bestuurspraktijk.

Leerdoelen

Dit vak kent drie hoofdleerdoelen:

 1. Studenten verwerven kennis van en inzicht in het unieke, complexe, pluriforme en waarden geladen karakter van de politiek-bestuurlijke praktijk. Zij nemen kennis van de verschillende dimensies (politiek, bestuurlijk, economisch, technologisch, sociaal-cultureel) die een rol spelen bij complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken;
 2. Studenten verwerven het vermogen om kritisch te reflecteren op en een theorie gestuurde analyse te maken van waarden geladen posities en standpunten, gegeven de uniciteit, complexiteit en pluriformiteit van het publieke debat en publieke besluitvorming;
 3. Studenten leren in groepsverband te werken aan het formuleren van praktische antwoorden op actuele beleidsvraagstukken met conflicterende publieke waarden, waarbij men expliciet rekening houdt met betaalbaarheid, uitvoerbaarheid en legaliteit.

In navolging van deze drie hoofdleerdoelen, worden studenten begeleid in het ontwikkelen van specifieke vaardigheden die een noodzakelijk onderdeel zijn van de bestuurspraktijk:

 1. Studenten leren begrippen en theorieën uit de literatuur toe te passen op normatieve problemen en uitdagingen in het openbaar bestuur;
 2. Studenten leren om normatieve argumenten te identificeren, reconstrueren en/of te formuleren, met betrekking tot concrete casuïstiek vanuit verschillende (professionele, sociale, disciplinaire) perspectieven;
 3. Studenten leren met verschillende en/of tegengestelde standpunten en waarden om te gaan op een manier die respect, geduld en oplettendheid toont. Dit gebeurt zowel in het groepswerk in relatie tot andere groepsleden als in het zoeken naar oplossingen in het kader van de opdracht;
 4. Studenten leren op een efficiënte, evenwichtige en eerlijke manier collectieve werkzaamheden rond een onderwerp van algemeen belang te coördineren en hier zelf aan deel te nemen;
 5. Studenten oefenen basisvaardigheden onderzoeken, schrijven, rapporteren en presenteren.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit een combinatie van hoor- en werkcolleges, die deels parallel lopen zodat studenten vanaf het begin tegelijkertijd aan de slag gaan met theorie als hun challenge. Binnen ieder van de overkoepelende challenges (nog nader te bepalen) krijgen studenten een specifieke casus toebedeeld. Zij schrijven hierover eerst een individuele opdracht en daarna een groepsopdracht. In het eerste deel van de cursus staan centraal: bespreking van theorie en introductie van casuistiek. De nadruk ligt in deze fase op het leren herkennen van problemen en het maken van een beschrijvende analyse, deels op basis van literatuur. In het tweede deel van de cursus ligt de nadruk op verdieping van casuistiek, debatteren, het werken aan oplossingen en het schrijven en presenteren van verricht werk aan de hand van de werkgroepen in het kader van groepsopdracht.

De hoorcolleges zijn facultatief (aanwezigheid wordt uiteraard sterk aanbevolen). De werkcolleges zijn verplicht.

Totale studielast voor 10 EC is 280 uur waarvan:

Hoorcollege: 9 uur
Werkcollege: 14 uur
Inzage en bespreking opdrachten: 2 uur
Zelfstudie en voorbereiding opdrachten en oefeningen (deels in groepsverband): 255 uur

Toetsing en Weging

Toetsing voor dit vak bestaat uit 2 becijferde opdrachten en 2 verplichte maar niet-becijferde oefeningen:

 • Opdracht 1: Theorie gedreven analyse (individueel paper, 35% van het eindcijfer)

 • Opdracht 2: Beleidsadvies (groepspaper, 65% van het eindcijfer)

 • Oefening 1: Debat (pass/fail: niet becijferd, wel verplicht)

 • Oefening 2: Groepspresentaties (pass/fail: niet becijferd, wel verplicht)

Er kan niet worden gecompenseerd tussen opdrachten 1 en 2. De twee becijferde onderdelen moeten dus ieder minstens 5,5 (i.e. een voldoende) zijn en de oefeningen moeten naar behoren zijn volbracht (i.e. pass/fail) voordat een gewogen eindcijfer kan worden vastgesteld. Er is dus geen compensatie mogelijk tussen opdrachten onderling of tussen opdrachten en oefeningen. Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar en komen daarna te vervallen.

*Gelet op artikel 4.11.3 van de Regels en Richtlijnen van de opleiding Bestuurskunde wordt er in dit vak een maximum cijfer van een 6 gesteld aan de herkansing van papers. Dit betekent dat er voor een herkansing van het individuele of het groepspaper nooit hoger dan een 6 kan worden gehaald. De reden is dat studenten met een herkansing (lees: meer tijd om de opdracht te maken en meer feedback van de docent) niet onevenredig veel voordeel mogen hebben t.o.v. de studenten die zaken bij de eerste kans inleveren en halen.

Alleen als er (aantoonbaar en waar mogelijk vantevoren gemeld) sprake is van ernstige persoonlijke omstandigheden kan door de hoofddocent van deze regel worden afgeweken, mits dit in ieder geval ook bekend is bij de studieadviseur en deze hiermee instemt.

Literatuurlijst

De literatuur zal bekend gemaakt worden via Brightspace en zal bestaan uit artikelen. Er hoeft geen handboek te worden gelezen.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.
Inschrijven voor dit vak kan vanaf woensdag 12 juli 13.00 uur.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.
Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Dr. A.D.N. Kerkhoff a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl
Turfmarkt 99 Den Haag, Kamer 4.86

Opmerkingen