Studiegids

nl en

Management van de Publieke Sector: Politiek, Beleid en Management

De master Management van de Publieke Sector (MPS) stelt de inrichting en het functioneren van de publieke sector in zijn politieke en maatschappelijke omgeving centraal. In het programma worden studenten opgeleid tot een academisch geschoolde professional voor een toekomst in het publieke domein. In het bezit van wetenschappelijke kennis en getraind in academische vaardigheden worden studenten voorbereid om maatschappelijke uitdagingen te analyseren en aan te pakken in de praktijk. Studenten worden geschoold in de belangrijkste (inter-) nationale wetenschappelijke bestuurskundige theorieën en concepten, verwerven kennis uit andere (sub-) disciplines of toepassingsgebieden en zetten deze in binnen de bestuurskunde en leren een probleem via een systematische aanpak identificeren en analyseren om zo te komen tot verschillende oplossingsrichtingen.

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft twee specialisaties:

Intro PBM

Management van de Publieke Sector: Politiek, Beleid en Management van de éénjarige Master. Dit is een dagopleiding die jaarlijks in september start.

Voor studenten die toegelaten zijn met de zogenaamde ‘zachte knip’ geldt dat ze pas aan de Masterthesis kunnen beginnen nadat de Bachelorthesis is afgerond.

De masteropleiding heeft een logische opbouw die er als volgt uitziet:
Blok 1: de opleiding begint met de analyse van maatschappelijke uitdaging in de context van conflicterende publieke waarden;
Blok 2: aan de hand van kernvakken wordt er vanuit verschillende wetenschappelijke bestuurskundige perspectieven gereflecteerd op de maatschappelijke uitdagingen,
Blok 3 en 4: de academische kennis wordt via verdiepende profielvakken en (zelfgekozen) maatschappelijke, economische en bestuurlijke vraagstukken nader uitgewerkt in een afstudeeronderzoek .

De dagopleiding Politiek, Beleid en Management biedt studenten de mogelijkheid om een gewenst pakket aan vakken en thema's samen te stellen. Studenten moeten op de volgende momenten hun keuze maken:

 • Start Blok 1: keuze voor één van de challenges.

 • Medio Blok 1: keuze voor drie van de vier kernvakken.

 • Medio Blok 2: keuze voor één van de vijf profielvakken inclusief vervolg in een van de afstudeerseminars*

Voor vier van de vijf profielvakken geldt een toelatingseis op basis van de kernvakken die je in blok 2 hebt gevolgd. Hieronder vind je de specifieke toelatingseisen voor elk profielvak:

 • Leiderschap en gedrag: toelatingseis kernvak Management en Verandering

 • Beleid en Beleidsvorming: toelatingseis kernvak Besluitvorming

 • Economische Beleidsadvisering: toelatingseis kernvak Economie voor Beleidsmakers

 • Beïnvloeden en Samenwerken: toelatingseis kernvak Politiek en Bestuur

Voor het vak Digitalisering is er geen specifieke toelatingseis, wat betekent dat je dit vak kunt volgen zonder dat het afhankelijk is van een kernvak uit blok 2.

*De opleiding streeft naar een evenwichtige en evenredige verspreiding van studenten over de verschillende profielvakken en afstudeerseminars. Dit houdt in dat niet iedere student bij de eerste voorkeur kan worden ingedeeld.

Indeling Profielvakken zonder Inschrijving voor de opleiding

 1. Studenten zonder inschrijving voor de opleiding kunnen zich melden bij Studieadvies tot uiterlijk 1 november. Jij zult dan per mail in de tweede helft van november meer informatie toegestuurd krijgen over de inschrijving van de profielvakken en bijbehorende afstudeerseminars.
 2. Het OSC zal jou vervolgens inschrijven voor het profielvak (en afstudeerseminar) waarvoor jij bent ingedeeld zodra jij een definitieve inschrijving voor de opleiding hebt.

Vakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Governance van publieke waarden 10
Academische vaardigheden voor bestuurskundigen 5

Keuze uit 3 van de 4 kernvakken

Management en Verandering van Publieke Organisaties 5
Besluitvorming 5
Economie voor beleidsmakers 5
Politiek en bestuur 5

Keuze uit 1 Profielvak

Leiderschap en gedrag binnen en tussen organisaties 10
Beleid en Beleidsvorming in Multi-Level Governance 10
Economische Beleidsadvisering 10
Beïnvloeden en Samenwerken in complexe politiek-bestuurlijke arena's 10
Digitalisering in bestuur en beleid 10
Afstudeerseminar Leiderschap en gedrag binnen en tussen organisaties 20
Afstudeerseminar Beleid en beleidsvorming in multi-level governance 20
Afstudeerseminar Economische Beleidsadvisering 20
Afstudeerseminar Beïnvloeden en Samenwerken in complexe politiek-bestuurlijke arena's 20
Afstudeerseminar Digitalisering in bestuur en beleid 20

Onderwijsorganisatie

Bestuur en medezeggenschap

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

 • Onderwijscoördinator, o.a. verantwoordelijk voor de inhoud van het programma: Dr. J. Christensen.

 • Studentlid, brengt het studentenperspectief in het opleidingsbestuur: Rassoul Coelen

De master Management van de Publieke Sector heeft een opleidingscommissie (OLC) Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning

Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht voor studie-gerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. Zie hieronder ook verder:

 • Persoonlijke omstandigheden: Hieronder vallen in ieder geval: ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden. Als je twijfelt over je situatie, kom dan altijd langs de studieadviseur.

 • Overige studie gerelateerde zaken: Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/ Universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.

Daarnaast zijn er ook:

 • Studentendecanen: zij beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen;

 • Studentenpsychologen: zij kunnen bv. helpen bij faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes en bieden daarnaast ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

Elke faculteit heeft ook een klachten coördinator de assessor (student-lid van het bestuur) van de faculteit, hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding in de Master Management van de Publieke Sector (PBM)

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw ‘employability’, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

Employability in Politiek, Bestuur en Management

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die tijdens de opleiding aan bod komen.

 1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
  Vakspecifieke kennis en vaardigheden komen in bijna alle vakken van het curriculum voor. Door de opleiding lopen vier profielen heen. De profielen staan voor kernthema’s in de bestuurskunde. We vinden dat onze studenten kennis moeten hebben van (een deel van) deze thema’s voordat zij in het brede publieke domein aan de slag gaan. De vier profielen zijn Organisatie en management, Besluitvorming, Politiek en bestuur, Beleidseconomie.

 2. Vakoverstijgende vaardigheden
  Vakoverstijgende vaardigheden komen in diverse vakken aan bod. Tijdens de opdrachten en toetsen in de vakken ga je daar mee aan de slag. Hieronder vind je een aan aantal voorbeelden van vakoverstijgende vaardigheden en hoe deze in de vakken terugkomen.

 • Het vak Academische vaardigheden voor bestuurskundigen legt de basis voor jouw academische onderzoeksvaardigheden. Deze vaardigheden zijn niet alleen relevant voor academici maar ook voor bestuurskundigen in de praktijk. Deze vaardigheden pas je opnieuw in de kern- en profielvakken toe met als slotstuk jouw scriptie/afstudeerverslag.

 • In het vak Governance van publieke waarden, maar ook kernvakken als Management en Verandering van Publieke Organisaties en Politiek en bestuur, leer je projectmatig en samenwerken. Ondersteunend daarbij zijn de modules van het Sociaal en Professioneel Ontwikkelprogramma.

 • Schriftelijk en mondeling communiceren en adviseren: als onderdeel van de toetsing dien je voor de meeste vakken een paper te schrijven en/of presentatie te verzorgen, individueel dan wel in groepsverband. Je leert hoe je je analyses en adviezen overtuigend formuleert en toegankelijk overbrengt voor een breder publiek.

 • Je analytisch vermogen wordt in verschillende vakken getraind door theorieën en wetenschappelijke inzichten aan (actuele) casuïstiek te koppelen, en de betekenis hiervan voor en impact op de publieke context en praktijk te kunnen duiden – met aandacht voor het creëren van een eigen perspectief.

 1. Zelfreflectie
  Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a. reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt, wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
  Daarnaast reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

 2. Praktijkervaring
  Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht.

 3. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
  Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen mensen uit het veld, meelopen/ bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Arbeidsmarktvoorbereidende activiteiten

Gedurende het studiejaar organiseert de universiteit verschillende activiteiten om de overgang van de universiteit naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, zoals:

Houd hiervoor je uMail, nieuwsbrieven en Brightspace goed in de gaten!

Sociaal en Professioneel Ontwikkelprogramma

Sociaal en Professioneel Ontwikkelprogramma

In de master Management van de Publieke Sector leiden we jou op voor een toekomst in het publieke domein. Als je werkelijk een impact binnen het publieke domein wil maken, heb je meer dan alleen vakspecifieke kennis en vaardigheden nodig. Je moet ook in staat zijn tot zelfreflectie, in lijn met je ambities en kwaliteiten kunnen handelen en een functie op de arbeidsmarkt bemachtigen die bij jouw profiel past.

Het sociaal en professioneel ontwikkelprogramma van de master Management van de Publieke Sector bestaat uit verschillende, op-elkaar-afgestemde activiteiten binnen drie thema’s/leerlijnen die je gedurende het collegejaar doorloopt om:

 • je persoonlijk leiderschap te stimuleren,

 • je employability skills te trainen, en

 • onderlinge connecties te versterken (community engagement).

Persoonlijk leiderschap
De opleiding biedt drie modules aan om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en versterken.

1. Effectieve communicatie en beïnvloeding
In deze module worden studenten bewustgemaakt van hun communicatie, de invloed van hun communicatie op het gedrag van henzelf en anderen, en hoe ze hun communicatie kunnen inzetten om tot het gewenste resultaat te komen.
2. Groepsdynamica
Deze module leert studenten de principes van groepsdynamica aan de hand van de theorie van Roos van Leary, hoe ze deze principes kunnen toepassen in het samenwerken met anderen, en hoe ze hiermee hun effectiviteit in het groepsproces kunnen vergroten.
3. Authentiek leiderschap
Tijdens deze module leren studenten reflecteren op hun waarden en kwaliteiten, de betekenis hiervan voor hun leiderschap, en hoe ze vanuit hun authenticiteit in het publieke domein kunnen handelen waar kritisch tegenspreken, integriteit en moreel kompas steeds belangrijker worden.

Employability skills
Zie tabblad Arbeidsmarktvoorbereiding.

Community engagement
Tijdens het studiejaar organiseert de studentmentor in samenwerking met de opleidingsdirecteur, community manager en studievereniging BIL diverse sociale, studiegerelateerde en professionele activiteiten, waaronder netwerkevenementen en gastlezingen met en door alumni en andere professionals, en informele borrels en uitjes. Hierdoor leer je je medestudenten en de alumni van voorgaande jaren beter kennen, waardoor je alvast een goede start maakt met het bouwen van je netwerk.