Studiegids

nl en

Besluitvorming

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector. Blok 2 dagopleiding en blok 4 avondopleiding

Beschrijving

Tijdens deze cursus maken we een kritische rondgang langs verschillende fasen van de beleidscyclus. Het doel is een scherpe(re) blik te ontwikkelen op de beleidsvorming. Vooral de rol van belanghebbenden en de institutionele context staat tijdens de colleges centraal.

De beleidscyclus omvat behalve formele wetgeving ook andere typen beslissingen waarbij altijd sprake is van een combinatie van uitdenken en uitvechten. Er kunnen duidelijke beslissingen uit dit proces volgen, maar soms ook niet. Beleid kan tijdens de uitvoering weer terug op de politieke agenda komen, of het kan onduidelijk blijven hoe de uitvoering er eigenlijk uitziet. Naast formele procedures wordt de beleidscyclus ook bepaald door het gedrag van politieke en ambtelijke organisaties of individuele spelers. Bij het voorbereiden en bepalen van beleid ontmoeten belanghebbenden met gedeelde of tegengestelde belangen elkaar en ontstaat er interactie die al dan niet tot beleidsplannen of besluiten leidt.

Spelers die betrokken zijn of willen worden tijdens de verschillende momenten in de beleidscyclus betreden allerlei soorten arena’s om invloed uit te oefenen. Zij werken samen, geven advies, of vertonen strategische gedrag om hun belangen veilig te stellen of hun doelen te bereiken. Tijdens deze cursus volgen wij de mensen die beleidsproblemen agenderen, voorbereiden, daarover overleggen, en, uiteindelijk over beslissen. Dat is de kern van deze cursus, maar het is ook van belang om de werking van de politieke en bestuurlijke instituties te kennen en te begrijpen. Welke route (of verschillende routes) lopen issues door de bestuurlijke arena’s en hoe spelen de structuur en spelregels van de verschillende onderdelen van het openbaar bestuur daarbij een rol? Zo kent het wetgevingsproces verschillende min of meer formele fasen die in de praktijk hun kansen en beperkingen opleveren voor spelers om invloed uit te oefenen.

Leerdoelen

Als je deze cursus hebt afgerond dan kan je:

 • Modellen van besluitvorming herkennen en integreren.

 • De diverse functies en rollen die belanghebbenden bij beleidsvorming hebben kritisch evalueren.

 • De institutionele context van beleidsvorming herkennen en het effect daarvan op beleid evalueren.

 • Theoretische inzichten over beleidsvorming toepassen om complexe beleidspraktijkcasussen te duiden.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Zelfstudie

 • Opdracht

Totale studielast 140 uur:

 • Hoorcolleges: 14 uur

 • Voorbereiding hoorcolleges: 28 uur

 • Toetsing en nabespreking: 4 uur

 • Opdracht: 16 uur

 • Zelfstudie literatuur: 78 uur

Toetsing en weging

 • 1 opdracht (20%)

 • Tentamen (80%)

De opdracht en het tentamen moeten samen gemiddeld een voldoende (5,5) zijn. Een onvoldoende opdracht of tentamen kan middels de andere toetsvorm gecompenseerd worden. Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het blok waarin het vak wordt gevolgd en kunnen niet worden meegenomen naar een volgend iteratie van het vak.

Literatuurlijst

Wetenschappelijke artikelen die via de bibliotheek te downloaden zijn. Zie syllabus.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf woensdag 13 december 13.00 uur.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis.

Contact

Dr. M.C. Joosen m.c.joosen@fgga.leidenuniv.nl
E.A. Wolff MSC e.a.wolff@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen