Studiegids

nl en

Economische Beleidsadvisering

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Het vak kan alleen gevolgd worden na deelname aan het kernvak Economie voor Beleidsmakers.

Beschrijving

In dit profielvak onderzoeken studenten verschillende beleidsthema’s op het gebied van sociaaleconomisch beleid, moeten zij zich inleven in een publieke sector-rol, en wordt bij hen vaardigheden getoetst, zoals analyseren, schrijven, adviseren, en onderhandelen. De studenten maken kennis met contemporaine beleidsdiscussies en state-of-the-art academische kennis van deze thema’s rondom sociaaleconomisch beleid, zoals de woningmarkt, het minimumloon, financiering hoger onderwijs, inkomensongelijkheid en armoede, etc.

Studenten worden gevraagd zich in te leven in de rol van een beleidsmaker, zoals een econoom op het ministerie van Binnenlandse Zaken, een wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau, een beleidsmedewerker bij het SCP, en een projectmedewerker bij CNV Jongeren. Vanuit de praktijk maken zij kennis met personen werkzaam in deze rollen en dienen de studenten deze rollen zich eigen te maken bij de opdrachten.

Het betreft het toetsen van deze noodzakelijke vaardigheden in de beleidswereld: analyseren, schrijven, adviseren, en onderhandelen. De nadruk ligt op verbale en grafische analyses. Economische concepten en mechanismen en interpretaties staan centraal, niet de wiskunde en statistiek.

Daarnaast biedt het vak een brede voorbereiding op het schrijven van de scriptie.

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de verschillende spelers en rollen in en rondom het Nederlandse overheidsbeleid;

 • Kennis krijgen over de verschillende actuele thema’s en bijbehorende beleidsuitdagingen in de Nederlandse publieke sector;

 • Problemen op huidige markten beschrijven en/of problemen van het huidige beleid beschrijven, vanuit een algemeen economisch belang en vanuit een deelbelang;

 • Beoordelen hoe de gedane beleidsvoorstellen de welvaart verbeteren en daartoe ook zelf voorstellen doen, vanuit een algemeen economisch belang en vanuit een deelbelang;

 • Hierbij gebruik makende van economische concepten en mechanismen;

 • Het verkrijgen van vaardigheden die nodig zijn in de beleidswereld, zoals analyseren, schrijven, adviseren en onderhandelen, maar ook het gebruik maken van verbale en grafische analyses.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je hier

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges (verplichte aanwezigheid), 7 á 2 uur

 • Gast-/werkcolleges (interactief, verplichte aanwezigheid), 7 á 2 uur

Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen de per college voorgeschreven literatuur te bestuderen.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Studenten maken individueel twee beleidsopdrachten (elk 25%) en doen een individuele eindopdracht in de vorm van literatuuronderzoek (50%) die de basis vormt voor de scriptie in blokken 3 en 4.

Inleverprocedures

Via TurnitIn op Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, voorgeschreven papers, en hetgeen behandeld is tijdens colleges en eventuele andere onderwijsvormen.

Een onvoldoende voor de eindopdracht geeft recht op herkansing. De twee beleidsopdrachten kunnen niet herkanst worden. Onvoldoendes voor de beleidsopdrachten kunnen gecompenseerd worden. Een onvoldoende voor de eindopdracht niet. Behaalde deelcijfers blijven het gehele collegejaar (2023-2024) geldig, de weging blijft gelijk in geval van herkansing.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Selectie aan academische papers.

 • Selectie aan beleidsnota’s.

Reader:

 • De verplichte literatuur wordt opgenomen in een syllabus. Deze syllabus omvat tevens studie-informatie, opdrachten, een leeswijzer en de organisatie van het onderwijs. Per college is aangegeven welk deel van de verplichte stof moet worden voorbereid.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Enige voorkennis van (lineaire) regressieanalyse is aanbevolen.

Inschrijven

Let op! De inschrijving voor dit vak heeft een afwijkende systematiek. De inschrijving per profielvak in blok 3 wordt door de opleiding en het OSC ingedeeld.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. J. Been

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie

 • Telefoon: zie hieronder

 • E-mail: j.been@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B 2.07

 • Openingstijden: 09:00 – 12:00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen